raport roczny 2016
2. Działalność / 1. Czynniki ryzyka
 

1. Czynniki ryzyka

1.1 Ryzyka związane z działalnością i branżą Grupy

Działalność Grupy opiera się w dużej mierze na sprzedaży wyrobów chemicznych wykorzystanych jako surowce i produkty pośrednie w szerokiej gamie gałęzi przemysłu, w szczególności w przemyśle samochodowym, w branży opakowań i w branży budowlanej. Na popyt na produkty klientów Grupy wpływają ogólne warunki ekonomiczne oraz inne czynniki, w tym warunki w poszczególnych branżach, koszty robocizny i energii, zmiany kursów walut, wahania stóp procentowych oraz inne czynniki będące poza kontrolą Grupy.

W rezultacie, wielkość i rentowność sprzedaży Grupy zależy od wyżej wymienionych warunków oraz od sytuacji gospodarczej w Polsce, Czechach,  Francji, Holandii i pozostałej części Europy jak i na całym świecie. Grupa nie może złożyć zapewnienia, że zdarzenia wywierające niekorzystny wpływ na branże i rynki, w których działa, takie jak w szczególności dekoniunktura w gospodarce polskiej, europejskiej czy światowej, wzrost stóp procentowych, niekorzystne wahania kursów walut lub inne czynniki nie będą występować lub się utrzymywać. Jakakolwiek istotna dekoniunktura w branżach odbiorców Grupy lub pogorszenie warunków gospodarczych w Polsce, w Europie lub na świecie może mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Koszty produkcji Grupy mogą podlegać bezpośredniemu wpływowi zmienności kosztów surowców i paliw, które są uzależnione od podaży i popytu globalnego oraz innych czynników leżących poza kontrolą Grupy. W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. koszty głównych surowców Grupy (frakcja C4, butadien, benzen, etylen, etylobenzen i styren) wynosiły łącznie  2.3 mld PLN i stanowiły 59.6% wszystkich kosztów własnych sprzedaży. Ponieważ istotną część kosztu własnego sprzedaży Grupy stanowią te surowce, zysk brutto i marże Grupy mogą podlegać niekorzystnemu wpływowi zmian kosztów surowców, w przypadku gdy Grupa nie będzie w stanie przenieść wzrostu ich cen na swoich klientów. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego ryzyka może się zwiększyć w przypadku zgromadzenia przez odbiorców istotnych zapasów, a w rezultacie czasowego ograniczenia ich zamówień. Chociaż w długiej perspektywie zmiany cen surowców zostaną odzwierciedlone w cenach sprzedaży produktów, w krótkim okresie zmienność kosztów surowców stanowi wyzwanie, ponieważ Grupa może nie być w stanie szybko przenieść wzrostu kosztów na klientów poprzez korektę cen swoich produktów. Grupa uważa, że gwałtowne zmiany cen mogą również wpływać na popyt klientów. W nadzwyczajnych przypadkach, takich jak zgłoszenie przez kluczowego dostawcę wystąpienia siły wyższej, Grupa może znaleźć się w sytuacji niedoboru materiałów do produkcji swoich wyrobów. Alternatywnie, w przypadku ograniczonej dostępności jakiegokolwiek kluczowego surowca, Grupa może nie być w stanie produkować części swoich wyrobów w ilościach wymaganych przez klientów, co może mieć niekorzystny wpływ na wykorzystanie mocy produkcyjnych i sprzedaż produktów.

Ponadto procesy produkcyjne Grupy wymagają znaczących ilości energii i paliw energetycznych. Grupa wykorzystuje przede wszystkim węgiel kamienny, gaz kopalniany a także gaz ziemny zużywany do wytwarzania pary wodnej do różnych procesów technologicznych oraz ciepła grzewczego służącego między innymi do ogrzewania miast Oświęcim i Kralupy. Na bazie wytwarzanego ciepła ze spalania paliw energetycznych produkowana jest energia elektryczna wykorzystywana w procesach technologicznych Grupy a jej nadwyżka sprzedawana jest na rynku.  W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. koszty węgla kamiennego, gazu kopalnianego oraz gazu ziemnego do celów energetycznych stanowiły 5% kosztów sprzedanych produktów i materiałów Grupy, w porównaniu z 7% w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. i 7% w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Ceny węgla kamiennego i gazu ziemnego w ciągu ostatniego roku spadały, co dla Grupy stanowi pozytywny trend. Zakłócenia w dostawach węgla kamiennego i gazu ziemnego do zakładów produkcyjnych Grupy mogą negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Działalność Grupy charakteryzuje cykliczność oraz, co ważniejsze, zmienność bilansu podaży i popytu w przemyśle chemicznym i przyszłe wyniki działalności Grupy mogą w dalszym ciągu podlegać takiej cykliczności i zmienności. Historycznie, przemysł chemiczny jako całość doświadczał naprzemiennych okresów niedoborów mocy produkcyjnych prowadzących do napiętej podaży i wzrostu cen i marż, po których następowały okresy znacznego zwiększania mocy produkcyjnych powodujących nadpodaż, spadek poziomu wykorzystania mocy oraz spadek cen i marż. Do czynników, które historycznie przyczyniały się do zmienności marż w przemyśle chemicznym a w szczególności w branży Grupy, z których większość leży poza kontrolą Grupy, należą:

 • wahania kursów walut w przypadku producentów o obecności i dystrybucji globalnej;
 • nadpodaż w związku ze zwiększaniem mocy produkcyjnych przez istniejących i nowych konkurentów;
 • krótkoterminowe wahania wykorzystania mocy produkcyjnych w związku z planowanymi zmianami i nieplanowanymi przestojami;
 • wymogi regulacyjne powodujące zmiany technologiczne i produkcyjne; oraz
 • warunki polityczne i gospodarcze powodujące gwałtowne zmiany cen na kluczowe surowce Grupy, w tym frakcję C4, butadien, benzen, etylen czy styren.

Biorąc pod uwagę niepewność globalnego otoczenia gospodarczego (która może powodować spadek popytu) oraz implikacje zmienności bilansu podaży i popytu w przemyśle chemicznym, wzrost podaży może zwiększać presję na marże Grupy i może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Działalność Grupy wymaga istotnych ilości surowców, w tym frakcji C4, butadienu, benzenu, etylenu i styrenu, które Grupa pozyskuje głównie z regionalnych instalacji krakingu, takich jak PKN Orlen (stanowiącym jedną grupę wraz z Grupą Unipetrol), Sabic i OMV, które dostarczają surowce do zakładów produkcyjnych Grupy w Czechach i w Polsce. Czeskie zakłady produkcyjne Grupy są również połączone rurociągami z wybranymi dostawcami, w tym rurociągiem z Grupą Unipetrol, przez który Grupa pozyskuje frakcję C4, etylen i benzen dla zakładów produkcyjnych  w Czechach. Ponadto, Grupa jest właścicielem 49% udziałów w spółce joint venture utworzonej z Grupą Unipetrol, zaspokajającej zwykle ok. 50% rocznego zapotrzebowania Grupy na butadien, stanowiący główny surowiec do produkcji kauczuku syntetycznego.

Specyfika działalności Grupy wymaga regularnych dostaw surowców do jej zakładów produkcyjnych, co oznacza, że nie zawsze może być w stanie uniknąć istotnej zależności od pojedynczego dostawcy. Jakiekolwiek zakłócenie lub opóźnienie dostaw surowców od danego dostawcy lub utrata dostawcy w przypadku, kiedy Grupa nie będzie w stanie znaleźć odpowiedniej alternatywy w wymaganym czasie, może zmusić ją do ograniczenia produkcji. Jeżeli którykolwiek z dostawców Grupy z jakiegoś powodu nie będzie w stanie spełniać wymogów w zakresie dostaw (na przykład w związku z niewypłacalnością, zniszczeniem zakładów produkcyjnych lub odmową realizacji kontraktu), Grupa może nie być w stanie pozyskać surowca od innych dostawców w wystarczającej ilości lub po takiej samej lub niższej cenie.

Z kolei zakłady produkujące polistyren spienialny zlokalizowane w Europie Zachodniej zaopatrywane są w styren przez kilku uznanych  producentów, z którymi wiążą je relacje wieloletnie.  W celu ograniczenia ryzyka część dostaw realizowana jest także w  oparciu o współpracę  z firmami handlowymi,  dostarczającymi styren pochodzący także z innych regionów niż Europa Zachodnia. Nie pozwala to jednak w pełni wyeliminować ryzyka w przypadku zakłócenia dostaw od  jednego ze stałych producentów, w szczególności  w przypadku awarii instalacji.

Zmaterializowanie się któregokolwiek z tych ryzyk może mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Grupa osiąga istotną część swoich przychodów ze sprzedaży na rzecz pewnych kluczowych odbiorców. W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r., pięciu największych odbiorców Grupy było odpowiedzialnych za 24,1% przychodów ze sprzedaży, przy czym czterech z nich to producenci opon samochodowych. W związku z powyższym, krytyczne znaczenie ma utrzymywanie bliskich relacji z kluczowymi klientami Grupy. Pogorszenie się lub ustanie tych relacji może prowadzić do istotnego spadku sprzedaży, przychodów, rentowności i przepływów pieniężnych i niekorzystnie wpłynąć na działalność i reputację Grupy.

Ponadto, Grupa jest narażona na ryzyko kredytowe dotyczące braku zapłaty lub niewykonywanie zobowiązań przez klientów w zakresie należności handlowych i innych. Niewykonywanie zobowiązań przez klientów lub możliwość rozwiązania ich umów z Grupą może uniemożliwić Grupie zaspokajanie jej zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Ryzyko to potęgują trudności finansowe doświadczane przez klientów, w tym upadłości, restrukturyzacje i likwidacje, lub potencjalna słabość branży. Niewywiązywanie się przez klienta z zapłaty należności wobec Grupy może mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy. Chociaż Grupa wprowadziła procedury i zasady polityki mające na celu minimalizację tego ryzyka, takie jak ubezpieczenie wierzytelności, monitorowanie ekspozycji kredytowych i udzielanie limitów kredytowych dla klientów, takie procedury i zasady polityki mogą być niewystarczające i mogą nie zabezpieczyć Grupy przed ryzykiem braku płatności i/lub niewykonania zobowiązań przez klientów.

Zdolność Grupy do produkcji kluczowych produktów specjalistycznych jest uzależniona od posiadania licencji na korzystanie z patentów, wniosków patentowych i innej własności intelektualnej. W lipcu 2011 r. Grupa uruchomiła produkcję kauczuków polibutadienowych na katalizatorze neodymowym (NdBR) służących do produkcji opon o podwyższonych parametrach użytkowych na podstawie licencji z Michelin w zakładzie produkcyjnym Grupy w Czechach. W 2015 roku w zakładach w Oświęcimiu Grupa uruchomiła instalację do produkcji nowoczesnych kauczuków butadienowo-styrenowych (SSBR) na licencji spółki The Goodyear Tire & Rubber Company.  

Grupa nie może zapewnić, że będzie w stanie utrzymać posiadane licencje, w tym umowy licencyjne z firmami Michelin i Goodyear. Jeżeli Grupa nie będzie w stanie utrzymać lub zabezpieczyć alternatywnych licencji na akceptowalnych warunkach lub opracować własnych technologii, które nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich, Grupa może nie być w stanie sprzedawać pewnych swoich produktów, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Działalność Grupy wymaga różnych certyfikatów, zgód i pozwoleń w różnych jurysdykcjach. Grupa nie może zapewnić, że będzie w stanie przedłużyć wszelkie posiadane certyfikaty, zgody i pozwolenia po ich wygaśnięciu. Kryteria kwalifikacyjne dotyczące takich certyfikatów, zgód i pozwoleń mogą się zmieniać i mogą ulec zaostrzeniu. Ponadto w przyszłości mogą wejść w życie nowe wymogi dotyczące certyfikatów, zgód i pozwoleń. Wprowadzenie nowych lub zaostrzonych postanowień prawa, przepisów, wymogów certyfikacyjnych, zgód i pozwoleń mających zastosowanie do działalności Grupy może istotnie zwiększyć koszty zapewnienia zgodności i utrzymania, uniemożliwić Grupie kontynuację obecnej działalności lub ograniczyć lub uniemożliwić rozszerzanie działalności. Każde takie zdarzenie może mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki finansowe i przyszłe perspektywy Grupy.

Branża, w której działa Grupa jest wysoce konkurencyjna i narażona na silną konkurencję ze strony dużych producentów międzynarodowych oraz ze strony mniejszych konkurentów regionalnych. Do najważniejszych konkurentów Grupy na rynku kauczuków syntetycznych należą Arlanxeo, Trinseo, Versalis i Sibur. Na rynku tworzyw styrenowych do głównych konkurentów Grupy należą BASF, Ravago  i Sunpor (EPS) oraz Styrolution, Total, Trinseo i Versalis (PS).

Konkurencja opiera się na szeregu czynników takich jak jakość produktu, obsługa i cena. Konkurenci Grupy mogą poprawić swoją pozycję konkurencyjną na podstawowych rynkach końcowych Grupy przez udane wprowadzenie nowych produktów, udoskonalenie swoich procesów produkcyjnych lub rozszerzenie swoich mocy produkcyjnych lub rozbudowę zakładów. Ponadto, jeżeli Grupa zostanie zmuszona do podwyższenia cen kauczuków syntetycznych, surowców lateksowych, tworzyw polistyrenowych lub butadienu, inni producenci, którzy oferują podobne produkty wykonane z tańszych surowców, na przykład w wyniku stosowania innego składu chemicznego, mogą być w stanie poprawić swoją pozycję rynkową i zmusić Grupę do obniżenia cen celem sprostania ich konkurencji. Konkurencja pomiędzy wyrobami chemicznymi opartymi o styren i innymi wyrobami na rynkach końcowych, na których konkurujemy jest silna. Podaż (moce produkcyjne) przekracza potencjalny popyt na tym rynku i Grupa może być zmuszona do korekty swoich cen celem sprostania ofertom konkurentów. Ponadto zwiększenie konkurencji ze strony istniejących i nowych produktów może zmniejszyć popyt na produkty Grupy w przyszłości, a jej klienci mogą zdecydować się korzystać z alternatywnych źródeł do zaspokajania swoich potrzeb.

Trudno jest również określić długofalowy wpływ konkurencji na te produkty. Część konkurentów Grupy może być w stanie obniżyć ceny produktów, jeżeli będą mieli niższe koszty operacyjne. Alternatywnie, część konkurentów może dysponować większymi zasobami finansowymi, technologicznymi i innymi, zwiększającymi ich odporność na zmiany kosztów i popytu na rynku. Tacy konkurenci mogą być w stanie lepiej wytrzymywać zmiany warunków rynkowych niż Grupa. Konkurenci mogą również być w stanie szybciej niż Grupa reagować na nowe lub pojawiające się technologie lub zmiany wymagań klientów. Jeżeli Grupa nie będzie w stanie dotrzymać kroku innowacjom produktów i procesów produkcyjnych jej konkurentów, może nie utrzymać swojej obecnej pozycji rynkowej.

Ponadto konsolidacja konkurentów lub klientów Grupy może spowodować zmniejszenie popytu na jej produkty i utrudnić jej konkurowanie z innymi podmiotami. Jeżeli Grupa nie będzie w stanie skutecznie konkurować z innymi producentami wyrobów chemicznych opartych na styrenie lub jeżeli inne produkty będą mogły skutecznie zastąpić produkty Grupy, jej sprzedaż może się obniżyć.

Segmenty rynku, na którym konkurują klienci Grupy doświadczają okresowych zmian technologicznych, ciągłego doskonalenia produktów, zastępowania produktów i zmian wymagań klientów. Zwiększona konkurencja ze strony istniejących lub nowo opracowanych produktów oferowanych przez konkurentów Grupy lub firmy, których produkty oferują podobną funkcjonalność do produktów Grupy, mogą mieć negatywny wpływ na popyt na produkty Grupy.

Dla przykładu, w branży EPS konkurencja pomiędzy producentami prowadzi do ciągłego wprowadzania udoskonalonych klas produktów o niższym przewodnictwie cieplnym, co wymaga dostosowywania produktów Grupy celem zaspokojenia wymogów klientów i utrzymania popytu na jej produkty.

Grupa stara się identyfikować, opracowywać i oferować innowacyjne produkty, realizując zmieniające się wymagania klientów i stawiając czoła wyzwaniom konkurencyjnym. Niemniej jednak, jeżeli Grupa nie będzie w stanie zasadniczo utrzymać lub dalej rozwijać swojego portfela produktowego, klienci mogą decydować się na pozyskiwanie porównywalnych produktów od konkurentów, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Grupa może nie być w stanie rozwijać produktów, które będą wystarczająco spełniać potrzeby klientów. Ponadto, szybka komercjalizacja produktów, które Grupa opracowuje może zostać zakłócona lub opóźniona przez trudności produkcyjne lub inne trudności techniczne, brak akceptacji przez branżę lub niewystarczającą wielkość branży potrzebną do wsparcia nowych produktów, nowych produktów konkurentów, i trudności z przechodzeniem od fazy eksperymentalnej do fazy produkcyjnej, co jest typowe dla procesu rozwoju produktów, szczególnie przy przechodzeniu z fazy laboratoryjnej do półtechnicznej. Takie zakłócenia lub opóźnienia mogą negatywnie wpływać na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Grupa nie może mieć pewności, że inwestycje, jakich dokonuje w swoim dziale technologii i dziale badawczo-rozwojowym przyniosą proporcjonalny wzrost sprzedaży lub zysków. Zespoły Grupy zajmujące się pracami badawczo-rozwojowymi i technologią zastosowań ściśle współpracują z klientami nad opracowywaniem wysokiej jakości innowacyjnych produktów i zastosowań, które są dopasowane do ich konkretnych potrzeb.

Ponadto, mogą zostać opracowane alternatywne materiały, produkty lub technologie, a te istniejące mogą zostać udoskonalone i zastąpić te, które Grupa obecnie oferuje. Dla przykładu, produkty zastępcze mogą wpływać na popyt na produkty Grupy, w szczególności na kauczuk emulsyjny i polistyren. Postęp w produkcji, w tym wzrost popytu na zastępcze produkty końcowe, które wykorzystują inne materiały, oraz poprawa jakości konkurencyjnych materiałów zastępczych stosowanych do produkcji obecnych produktów końcowych, a także wahania cen produktów i surowców, mogą zwiększać relatywną przewagę produktów zastępczych i powodować zmniejszenie popytu na produkty Grupy ze względu na przestawianie się klientów na substytuty. Dla przykładu, regulacje dotyczące oznakowania opon w UE spowodowały zwiększenie popytu na opony o podwyższonych parametrach użytkowych (kauczuki SSBR i NdBR) do samochodów osobowych, o lepszych właściwościach niż kauczuk emulsyjny, który jest głównym produktem w ofercie segmentu kauczukowego Grupy. Na ryzyko zastąpienia narażony jest również polistyren. Również w zastosowaniach opakowaniowych mogą być wykorzystywane konkurencyjne materiały, takie jak polimery, a szczególnie polipropylen, polilaktyd i papier. Koszt przestawienia się na jeden z tych alternatywnych materiałów jest stosunkowo niski, ponieważ nowoczesne linie przetwórcze mogą generalnie przełączać się pomiędzy polimerami. Dodatkowe inwestycje mogą być wymagane w zakresie przetwarzania polietylenu tereftalanu („PET”), a w niektórych przypadkach również, polipropylenu. Jeżeli takie nowo opracowane lub udoskonalone produkty lub produkty alternatywne będą oferowane po niższych cenach i będą posiadać preferowane właściwości lub inne zalety, szczególnie z perspektywy regulacyjnej, a Grupa nie będzie w stanie oferować podobnych nowych lub udoskonalonych produktów, może stracić dużą część swoich klientów, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Grupa posiada doświadczenie w realizacji przejęć. W dalszym ciągu Grupa realizuje i planuje przejęcia spółek lub aktywów wykorzystywanych do prowadzenia podobnej lub uzupełniającej działalności, o ile tylko uda się zidentyfikować odpowiednie okazje akwizycyjne. W celu sfinansowania przyszłych przejęć Grupa może mieć potrzebę pożyczenia pieniędzy, co zwiększy spoczywające na niej obciążenia wynikające z obsługi zadłużenia i może wpłynąć na zdolność Grupy do dokonywania płatności z tytułu instrumentów dłużnych Grupy. Może się także zdarzyć, że Grupa nie zdoła pozyskać finansowania dla planowanych przejęć na korzystnych dla siebie warunkach lub że w ogóle takiego finansowania nie zdoła pozyskać. W celu zarządzania wszelkimi pomyślnie zrealizowanymi przejęciami Grupa musi poszerzać i w dalszym ciągu udoskonalać funkcjonujące w niej systemy operacyjne, finansowe i zapewniające właściwy obieg informacji zarządczych, niemniej jednak zwiększony efekt dźwigni może ograniczać możliwości Grupy w tym zakresie. Grupa może posiadać ograniczone zasoby wolnych środków pieniężnych, w związku z czym może nie być w stanie dokonać odpowiednich  inwestycji w spółce przejmowanej, które umożliwiłyby osiągnięcie pożądanego efektu synergii. Grupa dokonywała już w przeszłości i może w dalszym ciągu dokonywać przejęć strategicznych, dzięki którym może poszerzać swoją bieżącą ofertę produktową lub zapewniać dodatkową geograficzną lub produktową dywersyfikację segmentów swojej działalności. Przejęcia takie mogą być jednak narażone na wiele rodzajów ryzyka, w tym:

 • problemy z efektywną integracją działalności operacyjnej;
 • niezdolność do utrzymania relacji biznesowych nawiązanych przed przejęciem;
 • wzrost kosztów operacyjnych;
 • koszty związane z osiągnięciem lub utrzymaniem stanu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami, w tym w szczególności w zakresie ewentualnej ekspansji na nowe rynki;
 • utrata kluczowych pracowników spółki przejmowanej;
 • ewentualność pojawienia się nieprzewidzianych zobowiązań;
 • problemy z osiągnięciem prognozowanego efektu zwiększenia efektywności, synergii i oszczędności kosztowych.

Grupa nie może zapewnić, że jakiekolwiek dokonane przez nią przejęcie doprowadzi w ostatecznym rozrachunku do osiągnięcia pierwotnie przewidywanych korzyści (powyższe ryzyko dotyczy także zrealizowanej ostatnio akwizycji segmentu EPS od grupy INEOS).

Ponadto Grupa może nie zdołać zidentyfikować atrakcyjnych kandydatów do przejęcia albo nie zdołać pozyskać finansowania, albo nie zdołać zrealizować potencjalnych przejęć na korzystnych dla siebie warunkach.

Grupa prowadzi działalność w wielu krajach. Wyniki Grupy są raportowane w odpowiednich walutach obcych, a następnie przeliczane na złote polskie po obowiązującym kursie w celu uwzględnienia ich w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Głównymi walutami, których wahania kursowe stanowią jeden z czynników ryzyka Grupy, są: euro, złoty polski, dolar amerykański i korona czeska. Wartość tych walut wyrażona w złotych polskich ulegała w ostatnich latach istotnym wahaniom. Sytuacja taka może się w przyszłości powtarzać. Ewentualna deprecjacja tych walut w stosunku do złotego spowoduje zmniejszenie wyrażanej w złotych polskich równowartości kwot przedstawiających wyniki działalności operacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ewentualna aprecjacja tych walut spowoduje odpowiedni wzrost powyższych kwot. Ponieważ przychody ze sprzedaży produktów Grupy w euro oraz w dolarze amerykańskim przewyższają ponoszone koszty surowców w tych walutach, umocnienie złotego wobec euro lub dolara może mieć negatywny wpływ na generowane marże oraz wyniki operacyjne. Ponadto, ponieważ stosunek wartości przychodów ze sprzedaży w euro do dolara amerykańskiego przewyższa odpowiednią relację po stronie kosztów w tych walutach, osłabienie euro wobec dolara może mieć negatywny wpływ na marże oraz wyniki operacyjne. Ponadto w odniesieniu do produktów sprzedawanych za waluty obce, ewentualna aprecjacja złotego w stosunku do tych walut będzie wpływała negatywnie na wyniki działalności Grupy. Wahania kursów walut mogą także zaburzać porównywalność wyników operacyjnych za poszczególne okresy obrotowe.

Jedną z konsekwencji struktury walutowej dokonywanych przez Grupę zakupów surowców, sprzedaży produktów, zaciąganych kredytów i pożyczek oraz posiadanych środków pieniężnych w walutach obcych jest narażenie Grupy, zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, na wahania kursów walut, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki operacyjne, stan aktywów i pasywów oraz przepływy pieniężne Grupy wyrażane w złotych polskich. W 2016 r. 76% przychodów i 90% kosztów Grupy było związanych z transakcjami rozliczanymi w walutach obcych (głównie w euro i dolarach amerykańskich). Wahania kursów walut mają wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży oraz na koszt zakupu surowców. Umacnianie się waluty krajowej ma negatywny wpływ na rentowność eksportu i sprzedaży na rynku krajowym, niemniej jednak zmiany w przychodach z eksportu lub ze sprzedaży na rynku krajowym wyceniane na podstawie notowań kursów, a spowodowane ich wahaniami, są równoważone przez zmiany kosztów importu surowców (lub wyceniane na podstawie notowań kursów walut obcych), łagodząc tym samym w dużej mierze naszą ekspozycję na ryzyko kursowe.

Grupa ponosi transakcyjne ryzyko walutowe za każdym razem, gdy dokonuje transakcji kupna lub sprzedaży rozliczanej w walucie innej niż lokalna waluta podmiotu, który dokonał transakcji. Z uwagi na zmienność kursów walut, Grupa nie może zapewnić, że będzie w stanie skutecznie zarządzać swoim transakcyjnym ryzykiem walutowym ani że wahania kursów walut nie będą mieć istotnego negatywnego wpływu na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

W miarę jak producenci dostosowują swoją działalność do generowanego przez rynek popytu, import taniego etylenu lub polietylenu ze Stanów Zjednoczonych lub z Bliskiego Wschodu może zmniejszyć rentowność europejskich instalacji krakingu, a w konsekwencji doprowadzić do zamykania tych spośród nich, które okażą się być najmniej konkurencyjne. Ponadto przechodzenie europejskich instalacji krakingu na węglowodory lekkie (etan) może również oddziaływać na rynek butadienu. Według danych IHS Chemical, w okresie od 2008 do 2012 r. w Europie Zachodniej zamknięto linie krakingu o łącznej zdolności produkcyjnej około 0,5 mln ton rocznie, czyli 2.3%. Trend ten był kontynuowany w kolejnych latach – w  2013 Versalis zamknął jedną z dwóch swoich linii w Priolo we Włoszech o łącznej zdolności produkcyjnej 300 tys. ton etylenu rocznie, a w październiku 2015 Total wyłączył z eksploatacji kolejny kraker w Carling we wschodniej Francji o zdolności produkcyjnej 320 tys. ton etylenu rocznie.    Z powodu niskich marż jeszcze w okresie wysokich cen ropy naftowej zarządzający zakładami petrochemicznymi podjęli decyzję o dostosowaniu części krakerów do możliwości przerobu lekkiego wsadu surowcowego   zamiast  frakcji benzynowych; INEOS w Grnagemouth (Wielka Brytania) i Rafnes (Norwegia), Borealis w Stenungsund (Szwecja), SABIC w Wilton (Wielka Brytania), co ograniczy uzysk butadienu. Z drugiej strony podjęto projekty inwestycyjne w zakresie ekstrakcji butadienu z dotychczas uwodornianej w Europie frakcji C4 mające na celu zwiększenie podaży butadienu (BASF i Evonik w Antwerpii, LyondellBasell w Vesseling, OMV w Burghausen, TVK w Tiszaujvaros).  Zamknięcia europejskich krakerów i przestawienia na lekki wsad mogą spowodować ograniczenie dostępności butadienu oraz zwiększyć koszty przesyłania tych produktów z krajów pozaeuropejskich. Obecnie z powodu niższych cen ropy naftowej, trend ten został wyhamowany i produkcja odbywa się w oparciu o wsad cięższy, w zakresie w jakim jest to możliwe. Nie da się jednak uniknąć ryzyka, że w przyszłości, kiedy ropa powróci do poziomu wyższych cen koszty produkowanych w Europie surowców wzrosną, a kupowanie surowców od zakładów krakowania spoza Europy może się stać nieopłacalne. W rezultacie generowane przez Grupę koszty produkcji mogą  negatywnie wpływać na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Chiny są jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków kauczuku syntetycznego na świecie, mającym istotny wpływ na globalny rynek kauczuku syntetycznego. W ostatnich latach ogólny poziom produkcji na chińskim rynku kauczuku syntetycznego uległ znacznej poprawie dzięki zwiększeniu koncentracji branży, które doprowadziło do szybkiego wzrostu zdolności produkcyjnych. Zdolności produkcyjne branży kauczuku syntetycznego w Chinach znacznie przekroczyły faktyczne zapotrzebowanie rynku, co spowodowało niemożność wchłonięcia przez rynek całkowitego wolumenu produkcji generowanej przez tę branżę. Z tego powodu Chiny mogą podejmować działania zmierzające do eksportu swoich produktów do UE po konkurencyjnych cenach, co zwiększyłoby ilość kauczuku syntetycznego oferowanego w Europie. Może to doprowadzić do spadku popytu na produkty Grupy i w konsekwencji negatywnie wpływać na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Wiele zawartych przez Grupę umów z dostawcami zawiera postanowienia, które umożliwiają dostawcom ograniczanie ilości surowców dostarczanych Grupie poniżej zakontraktowanych wielkości w sytuacji zaistnienia siły wyższej. W sytuacji, w której Grupa byłaby zmuszona do pozyskania alternatywnych źródeł surowców, gdyby dostawca nie chciał lub nie mógł wykonywać spoczywających na nim obowiązków wynikających z umowy dostawy surowców lub gdyby dostawca wypowiedział zawartą z Grupą umowę, Grupa mogłaby potencjalnie nie być w stanie pozyskać tych surowców od alternatywnych dostawców w odpowiednim czasie na warunkach porównywalnych lub korzystniejszych, co mogłoby negatywnie wpływać na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Pan Michał Sołowow posiada bezpośrednio i pośrednio 62,46% akcji Spółki i na dzień 31 grudnia 2016 r. kontroluje jej działalność. Pan Sołowow może wywierać znaczny wpływ na powoływanie członków rady nadzorczej i zarządu Spółki oraz może podejmować działania sprzyjające interesom akcjonariuszy Spółki kosztem interesów jej wierzycieli, w tym w zakresie decyzji dotyczących wypłaty dywidendy.

Wskaźnik wypłaty zaliczki na dywidendę akcji Synthos SA w 2016 roku wyniósł 243% skonsolidowanego zysku netto Grupy za 2016 r. oraz odpowiednio w roku 2015 wskaźnik ten wyniósł 78% ustawowego skonsolidowanego zysku netto Grupy za 2015 r., a Grupa może w dalszym ciągu wypłacać dywidendy zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami oraz ograniczeniami wynikającymi z umów Grupy. Dywidendy wypłacane z zysków zatrzymanych Grupy, które mogą być znacznie wyższe od zysków netto generowanych przez Grupę w przyszłych okresach, mogą osłabiać siłę kapitałową Grupy, zmniejszać przepływy jej środków pieniężnych i wpływać na zdolność Grupy do spłaty swojego zadłużenia. W związku z emisją Obligacji Grupa podlega także standardowym dla obligacji typu high-yield ograniczeniom (tzw. kowenanty), które mogą zmniejszyć jej zdolność do finansowania przyszłej działalności i potrzeb kapitałowych oraz do wykorzystywania szans biznesowych i prowadzenia bieżącej działalności.

Ponadto, gdyby pan Sołowow podjął decyzję o sprzedaży całości lub części swoich akcji, każdy nowy akcjonariusz kontrolujący miałby możliwość realizowania strategii odmiennej od strategii działalności Grupy na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Każdy wpływ lub niestabilność w obszarze ładu korporacyjnego Grupy może mieć istotny negatywny wpływ na jej działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy.

Grupa uzyskała zatwierdzenie dotacji pochodzących z UE i budżetu państwa na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową, których wartość wynosiła ok. 418 mln PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. i które zostały już częściowo wypłacone lub zostaną wypłacone w ciągu najbliższych kilku lat. Do końca 2016 r. Grupa otrzymała kwotę 264 mln PLN od Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W 2016 r. Grupa podpisała umowy dotacji, które opiewały na kwotę dofinansowania 70 mln PLN, w 2015 r. na kwotę 59,2 mln PLN; w 2014 r. na kwotę 19,4 mln PLN; w 2013 r. na kwotę 45 mln PLN; zaś w 2012 r. na kwotę 207,9 mln PLN, w tym 43,3 mln PLN w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” na sfinansowanie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Grupy w Oświęcimiu oraz kwotę 146,8 mln PLN na projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7”, w ramach którego Grupa zrealizowała budowę nowej linii produkcyjnej zaawansowanych kauczuków SSBR i LiBR o wydajności 90 tys. ton rocznie, w ramach zwiększania portfela Grupy poprzez wprowadzanie nowych innowacyjnych produktów. Grupa uzyskała również dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby utrzymać uzyskane dotacje Grupa ma obowiązek wypełniania ścisłych zobowiązań regulacyjnych, takich jak promocja projektu, utrzymanie integralności projektu przez okres pięciu lat od zakończenia realizacji i osiągnięcie określonego we wniosku poziomu zatrudnienia. W przypadku niewykonania zobowiązań Grupa będzie musiała zwrócić otrzymane dotacje wraz z odsetkami ustawowymi. Nieprzestrzeganie powyższych regulacji może negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Grupa podlega różnym regulacjom, w tym regulacjom dotyczącym ceł i handlu międzynarodowego, postanowieniom prawa o kontroli eksportu/importu oraz związanym z nimi przepisom. Powyższe postanowienia prawa i przepisy nakładają ograniczenia dotyczące krajów, w których Grupa może prowadzić działalność, osób lub podmiotów, z którymi może współpracować, produktów, które może nabywać lub sprzedawać oraz warunków, na jakich może prowadzić działalność, w tym ekspozycji na ograniczenia i dochodzenia antydumpingowe. Ponadto Grupa podlega przepisom antymonopolowym, przepisom dotyczącym planowania przestrzennego i użytkowania mającym zastosowanie do zakładów produkcyjnych w ogóle, i regulującym import, promocję i sprzedaż produktów Grupy, działalność zakładów produkcyjnych i obiektów magazynowych oraz jej relacje z odbiorcami, dostawcami i konkurentami. W przypadku zmiany takich postanowień prawa lub przepisów lub ich naruszenia przez zarząd, pracowników, dostawców, agentów zaopatrzeniowych lub spółki handlowe, koszty pewnych towarów mogą wzrosnąć, Grupa może doznać opóźnień w spedycji towarów, podlegać karom, lub doznać szkody na reputacji; wszystkie te czynniki mogą obniżyć popyt na produkty Grupy i spowodować szkodę dla jej działalności i negatywnie wpłynąć na wyniki działalności. Dla przykładu, Grupa jest narażona na ryzyko cen dumpingowych produktów z Chin lub Indii – gdy pobierane ceny są poniżej poziomu cen pobieranych w Chinach lub Indiach, lub poniżej kosztu produkcji, co może zaszkodzić pozycji konkurencyjnej i działalności Grupy. Ponadto, w niektórych obszarach Grupa korzysta z pewnych form ochrony handlu, w tym ochrony antydumpingowej i programu Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego UE, który zapewnia przyspieszoną obsługę celną dla materiałów przekraczających granice państw. W przypadku utraty takiej ochrony mogą ucierpieć wyniki działalności Grupy.

Ponadto, zmiany przepisów o ustawowym wynagrodzeniu minimalnym lub innych przepisów dotyczących świadczeń pracowniczych mogą spowodować, że Grupa będzie ponosić dodatkowe koszty wynagrodzeń i świadczeń, co może mieć negatywny wpływ na jej rentowność.

Przy obliczaniu ogólnoświatowej rezerwy na podatki dochodowe i inne zobowiązania podatkowe, Grupa przyjmuje pewne osądy i uważa, że jej szacunki podatkowe są racjonalne. Niemniej poziom poprawności takich szacunków podatkowych może być niższy ponieważ Grupa składa deklaracje podatkowe w wielu jurysdykcjach, w których nie ma dogłębnej znajomości przepisów podatkowych. Grupa może być w przyszłości narażona na inspekcje organów podatkowych i organa podatkowe mogą nie zgadzać się z jej interpretacją podatkową pewnych istotnych pozycji, w tym przeszłych i przyszłych przejęć i/lub sprzedaży, a w rezultacie zażądać przeliczenia i potencjalnego zwiększenia jej zobowiązania podatkowego. Ponadto, zmiany istniejących przepisów mogą również zwiększyć efektywną stawkę podatku Grupy. Grupa może również podlegać nowym przepisom podatkowym, które mogą wpływać na jej strukturę podatkową. Istotny wzrost obciążeń podatkowych Grupy może mieć istotny niekorzystny wpływ na jej działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy.

Wymogi prawne ulegają częstym zmianom i są uzależnione od interpretacji i Grupa nie jest w stanie przewidzieć ostatecznego kosztu spełniania takich wymogów lub ich skutków dla prowadzonej przez nią działalności. Grupa może mieć obowiązek ponoszenia znacznych wydatków lub zmiany stosowanych praktyk biznesowych celem zapewnienia zgodności z obecnymi lub przyszłymi postanowieniami prawa lub przepisami, co może powodować zwiększenie kosztów i istotne ograniczenie możliwości prowadzenia działalności.

SYNTHOS PBR s.r.o., czeska spółka z Grupy, korzysta z państwowych programów zachęt podatkowych w formie ulgi podatkowej przyznanej przez rząd czeski dla lat 2011‑2016, w którym to okresie spółka jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotowa ulga podatkowa ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli SYNTHOS PBR s.r.o. będzie spełniać wymogi nałożone przez prawo czeskie i unijne oraz rząd czeski; w innym przypadku Grupa może utracić niewykorzystaną ulgę i zostać zobowiązana do zwrotu już wykorzystanej ulgi, łącznie z mającymi zastosowanie karami, co mogłoby wpłynąć na jej działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy.

Duża liczba obecnych, dawnych lub opuszczonych budynków/instalacji  produkcyjnych Grupy ma długą historię przemysłową, która obejmuje m.in. przetwórstwo chemiczne, substancje niebezpieczne oraz składowanie odpadów i działalność powiązaną, np. dotyczącą składowisk. W efekcie może wystąpić zanieczyszczenie gleby oraz wód gruntowych w związku z uwalnianiem się w przyszłości substancji, co wystąpiło w niektórych obiektach w przeszłości i możliwe jest, że dalsze zanieczyszczenie może zostać wykryte w tych lub w innych lokalizacjach w przyszłości.

Niektóre przepisy, regulacje i orzeczenia sądowe z zakresu ochrony środowiska nakładają na obecnych lub poprzednich właścicieli, operatorów lub korzystających z tych obiektów i lokalizacji, odpowiedzialność za zanieczyszczenia występujące w tych obiektach i lokalizacjach jak i pochodzących z nich, bez względu na kwestie przyczyn czy zaniedbań lub wiedzy o zanieczyszczeniach. W każdym momencie Grupa może stać się odpowiedzialna za zbadanie i usunięcie zanieczyszczenia pochodzącego z obiektów Grupy lub spowodowane działalnością prowadzoną na obiektach Grupy, co może być źródłem znaczących, niespodziewanych kosztów. Wystąpienie w przyszłości wycieku materiałów niebezpiecznych, odkrycie nieznanego wcześniej zanieczyszczenia lub nałożenie nowych obowiązków do zbadania lub usunięcia zanieczyszczenia w obiektach Grupy może być źródłem znacznych, niespodziewanych kosztów. Grupa może także być zobowiązana do zapłacenia kar lub opłat, jeżeli emisje i/lub inne działania przekroczą limity regulacyjne; w przeszłości Grupa płaciła już takie kary i/lub opłaty.

Na wyniki finansowe Grupy negatywnie może także wpłynąć powstanie odpowiedzialności środowiskowej, dla której nie ma ona odpowiedniego zabezpieczenia. Grupa jest zdania, że zabezpieczenia udzielone przez sprzedających, od których zakupiła ona aktywa lub podmioty, pomogą ograniczyć koszty związane z odpowiedzialnością środowiskową sprzed ich nabycia, to sytuacja taka wciąż może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Grupy, w zakresie, w jakim: (i) sprzedający nie wypełnią swoich obowiązków w zakresie zabezpieczenia, i/lub (ii) Grupa naruszy zobowiązania do niepodejmowania pewnych czynności, mogących pogorszyć istniejący stan lub ograniczyć powiązane straty.

Dodatkowo, Grupa może mieć obowiązek ustanowienia lub znacznego zwiększenia rezerw finansowych na obowiązki lub zobowiązania związane z kosztami usuwania takich zanieczyszczeń. Jeżeli Grupie nie uda się dokładnie przewidzieć kwot lub terminów poniesienia takich kosztów, to wpływ tej sytuacji na działalność, wyniki lub sytuację finansową Grupy w każdym okresie, w jakim koszty takie będą musiały zostać poniesione, może być istotny. Dodatkowo, w niektórych jurysdykcjach władze mają uprawnienia do nakładania zastawów na nieruchomości oraz do zajmowania rachunków podmiotu władającego majątkiem na pokrycie kosztów usuwania zanieczyszczeń.

Grupa prowadzi regularny przegląd wszelkich rodzajów ryzyka środowiskowego oraz rezerw utworzonych na te ryzyka. Rezerwy są ujmowane, kiedy Grupa ma zobowiązanie bieżące wynikające ze zdarzeń z przeszłości, kwota tego zobowiązania może być wiarygodnie oszacowana, i prawdopodobne jest, że do rozliczenia tego zobowiązania konieczny będzie odpływ zasobów mających wartość ekonomiczną. Rezerwy wyliczane są na podstawie między innymi: znanych zdarzeń, rodzaju i zakresu zanieczyszczenia, technik rekultywacji terenu, obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz szacowanych ryzyk, na każdy dzień bilansowy i korygowane wedle potrzeb w kolejnych dniach bilansowych. Ponieważ takie wyliczenia opierają się na szeregu czynników, z których wiele może ulec zmianie, i zależne są od nieprzewidywalnych okoliczności, Grupa nie może zagwarantować, że rezerwy takie okażą się wystarczające. Przykładowo, od czasu do czasu Grupa może ponieść koszty rekultywacji w obecnych obiektach Grupy i w nowo zakupionych obiektach. Jeżeli okaże się, że wskutek obecnej działalności Grupy lub działalności historycznej (której Grupa jest następcą) wystąpiły szkody środowiskowe, to Grupa może ponieść znaczące koszty usuwania zanieczyszczeń i zapłacić znaczne kary finansowe. Jeżeli rezerwy utworzone na zobowiązania środowiskowe będą niższe od nieprzewidzianych kosztów zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie środowiska, to Grupa może być zobowiązana do realizacji dodatkowych płatności, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki Grupy.

W działalności produkcyjnej Grupa wykorzystuje duże ilości substancji niebezpiecznych, wytwarza odpady niebezpieczne, emituje ścieki i substancje zanieczyszczające powietrze. W związku z tym, działalność Grupy podlega obszernym przepisom prawa i regulacjom z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym, w wielu jurysdykcjach. Wiele z tych przepisów i regulacji zostało z biegiem czasu zaostrzonych, a koszty zapewnienia zgodności z tymi wymogami mogą dalej rosnąć, w tym także koszty związane z nakładami inwestycyjnymi na obiekty chroniące przed zanieczyszczeniami. Dodatkowo obiekty produkcyjne Grupy wymagają pozwoleń na eksploatację, wznawianych okresowo, które w przypadku braku zgodności z tymi przepisami mogą zostać cofnięte. Niezbędne pozwolenia mogą nie zostać wydane lub mogą nie zachować ważności, a pozwolenia wydane mogą zawierać zaostrzone wymagania, ograniczające działalność lub wymagające dalszych inwestycji by spełnić warunki wydanego pozwolenia. Przykładowo, w związku z Rozporządzeniem UE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów („Rozporządzenie REACH”) lub nowym Rozporządzeniem EU w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania („Rozporządzeniem CLP”), każdy kluczowy surowiec, materiał chemiczny lub substancja, w tym produkty Grupy, może zostać sklasyfikowany jako mający wpływ toksykologiczny lub zdrowotny na środowisko, na użytkowników produktów Grupy lub na pracowników Grupy.

Rozporządzenie REACH nakłada znaczne obowiązki na całą branżę chemiczną, w zakresie testowania, oceny i rejestracji podstawowych chemikaliów oraz półproduktów chemicznych. Każde opóźnienie w realizacji pełnej rejestracji substancji zgodnie z tymi wymogami może skutkować wymierzeniem kar za naruszenie tych przepisów i regulacji lub brakiem możliwości sprzedaży zawierających je produktów Grupy. Procedury związane z Rozporządzeniem REACH są kosztowne i czasochłonne, i prowadzą do podniesienia kosztów produkcji oraz niższych marż za produkty chemiczne.

W Polsce wprowadzone zostały: nowa polska Ustawa prawo ochrony środowiska („UPOŚ”), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie emisji przemysłowych („Dyrektywa IED”) oraz dodatkowe regulacje w sprawie zanieczyszczeń gruntów, gleby i wód podziemnych. UPOŚ wprowadza nowe, niższe standardy emisji dla sektora energetycznego oraz nowe obowiązki dla właścicieli gruntów z zakresu badań i rekultywacji zanieczyszczonego gruntu. Obecnie Grupa wdrożyła program modernizacji i inwestycji w nowe wyposażenie, pozwalające na dostosowanie elektrociepłowni funkcjonującej w zakładzie Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna do wymogów wyrażonych nowymi limitami. W ramach tego procesu Grupa buduje nową instalację odsiarczania i odazotowania dla jednego z istniejących kotłów oraz nowy kocioł fluidalny. Przekazanie do użytkowania tych instalacji przewidziano na dzień 31.03.2017 r. Każde opóźnienie w realizacji procesu opisanego powyżej może skutkować nałożeniem kar za naruszenie tych przepisów. W ramach zmian wprowadzonych w UPOŚ, opracowany został „Raport początkowy” dla wszystkich instalacji Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

Zapewnienie zgodności z surowszymi wymogami środowiskowymi może także zwiększyć ponoszone przez Grupę koszty transportu i przechowywania surowców i produktów gotowych, a także koszty przechowywania i utylizacji odpadów. Grupa może dodatkowo ponieść znaczne koszty, w tym kary finansowe, grzywny, odszkodowania, sankcje karne i cywilno-prawne oraz koszty rekultywacji, lub też doświadczyć zakłóceń w naszej działalności w przypadku niezapewnienia zgodności z tymi przepisami lub niespełnienia  wymagań zawartych w uzyskanych pozwoleniach.

Emisje dwutlenku węgla, metanu i innych gazów cieplarnianych („GHG”) są standardowym produktem ubocznym procesów produkcyjnych Grupy. Przez kilka ostatnich dziesięcioleci obawy o związki pomiędzy GHG a globalnymi zmianami klimatu doprowadziły do większej kontroli urzędów regulacyjnych oraz społeczeństwa, a także do zaproponowania i uchwalenia na poziomie krajowym i międzynarodowym przepisów dotyczących monitorowania, regulowania i kontroli emisji dwutlenku węgla i innych emisji GHG.

W UE emisje Grupy kontrolowane są w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami („EU ETS”) – ogólnoeuropejskiego systemu obrotu przemysłowymi emisjami GHG. Grupa podlega EU ETS od 1 stycznia 2013 r. Grupa otrzymała prawa do emisji na okres od 2014 do 2020 i istnieje prawdopodobieństwo, że będzie zobowiązana do zakupu dodatkowych praw do emisji CO2 w przyszłości. Oczekuje się, że system EU ETS będzie z biegiem czasu stawał się coraz bardziej surowy. Jeżeli obecne propozycje zostaną wdrożone, to będą mogły mieć wpływ na koszty zapewnienia zgodności Grupy w ramach EU ETS.

Zapewnienie zgodności z obecnymi lub przyszłymi regulacjami w sprawie GHG wpływającymi na naszą działalność, w tym omawianymi powyżej, może skutkować wzrostem nakładów inwestycyjnych na środki takie jak np. instalacja większej ilości technologii o wysokiej efektywności środowiskowej lub zakup praw do emisji dwutlenku węgla lub innych gazów cieplarnianych.

Nie da się przewidzieć formy, jaką przyjmą przyszłe regulacje, ani oszacować żadnych kosztów, które Grupa będzie musiała ponieść w związku z tymi lub innymi przyszłymi wymaganiami. Poza zwiększonymi wydatkami, o których mowa powyżej, wymagania takie mogą także negatywnie wpłynąć na podaż energii w Grupie lub na koszty (i rodzaje) surowców używanych przez Grupę jako paliwa, a ostatecznie mogą zmniejszyć popyt na jej produkty. Wystąpienie którejkolwiek takiej konsekwencji, lub wszystkich z nich, może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Produkty Grupy są wykorzystywane do wielu różnych zastosowań, które muszą spełniać określone wymogi regulacyjne, np. wymogi dla produktów mających styczność z żywnością, używanych przemyśle opakowań, lub dla produktów używanych w przemyśle motoryzacyjnym. Wiele zastosowań produktów na rynkach końcowych, na których Grupa sprzedaje produkty, regulowanych jest różnymi przepisami, prawami i regulacjami krajowymi i lokalnymi. Przykładowo, takie związki aromatyczne, jak benzen czy styren, a także związki bardziej złożone, jak antyoksydanty czy plastyfikatory, które są wykorzystywane przy wytwarzaniu produktów Grupy, zostały objęte zwiększoną uwagą regulatorów, ze względu na potencjalnie istotne lub postrzegane kwestie zdrowia i bezpieczeństwa. Zmiany przepisów mogą wywołać konieczność poniesienia dodatkowych kosztów zapewnienia zgodności, zajęcia, konfiskaty, wycofanie lub kary pieniężne; każdy z tych środków może zapobiec lub zatrzymać proces rozwoju produktów Grupy, ich dystrybucji i sprzedaży. Przykładowo zapotrzebowanie na polistyren  z rynków opakowań może stopniowo spadać  w związku z obserwowanym dążeniem do  wprowadzenie administracyjnych zakazów stosowania (jak to ma miejsce w niektórych miastach Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do spienionego polistyrenu w opakowaniach gastronomicznych i łańcuchu usług dostarczania żywności).

Zmiany przepisów środowiskowych i bhp, zakazujące lub ograniczające wykorzystanie tych materiałów odpadowych w produktach Grupy lub w produktach jej klientów może mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy Grupy. Brak zdolności do prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem, odpowiedzialnością produktową, oraz ryzykiem środowiskowym związanym z nimi, cyklami życia produktu oraz procesami produkcji, może mieć istotny niekorzystny wpływ na pracowników, społeczności lokalne, interesariuszy, reputację Grupy oraz wyniki jej działalności.

Ze względu na charakter działalności Grupy, istnieje narażenie na niebezpieczeństwo związane z produkcją chemiczną oraz powiązanym przechowywaniem i transportem surowców, produktów i odpadów. Niebezpieczeństwa te mogą prowadzić do przerwania lub zawieszenia działalności Grupy i mieć negatywny wpływ na wydajność i rentowność danego zakładu produkcyjnego lub całej Grupy. Te potencjalne ryzyka zakłócenia obejmują, między innymi:

 • wycieki i pęknięcia rurociągów i zbiorników magazynowych;
 • eksplozje i pożary;
 • niesprzyjająca pogoda, w tym powodzie i klęski żywiołowe;
 • ataki terrorystyczne;
 • zepsucie mechanicznych urządzeń zabezpieczających proces i ograniczających emisje zanieczyszczeń;
 • skażenia, wycieki chemiczne oraz inne wypływy lub uwolnienie toksycznych lub niebezpiecznych substancji lub gazów; oraz
 • narażenie na toksyczne chemikalia.

W ramach swojej działalności, Grupa zetknęła się z zagrożeniami takimi, jak niebezpieczeństwa i zakłócenia opisane powyżej (z wyłączeniem ataków terrorystycznych), które są zwykle wiązane z produkcją chemiczną. Zakład produkcyjny Grupy w Polsce wymieniony jest w zestawieniu Państwowej Straży Pożarnej jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, co wynika wprost z ilości substancji zaliczanych do niebezpiecznych magazynowanych na terenie Spółki. Jako że obiekty Grupy działają blisko dużych centrów ludności, wszelkie ewentualne pożary mogłyby wpłynąć na pobliskie społeczności.

Spółka w roku 2016 przeprowadziła aktualizację dokumentacji systemu bezpieczeństwa z uwagi na zmienione wymagania prawne, związane z wejściem w życie dyrektywy Seveso III. Efektem tych działań było uzyskanie przez zakład produkcyjny Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w dniu 2016-09-04 zatwierdzenia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej „Raportu o Bezpieczeństwie”. Pozostałe Spółki grupy posiadają aktualną dokumentację związaną z systemem bezpieczeństwa oraz odpowiednie decyzje organów właściwych dla danego zakładu.

Wszystkie powyższe ryzyka mogą także narazić pracowników, klientów oraz społeczność lokalną i inne osoby na toksyczne związki chemiczne i inne zagrożenia, zanieczyścić środowisko naturalne, spowodować szkody w mieniu, uszkodzenie ciała lub śmierć, prowadzić do zakłócenia lub zawieszenia działalności, zaszkodzić reputacji Grupy i negatywnie wpłynąć na wydajność i rentowność określonego zakładu produkcyjnego lub całej Grupy, i wiązać się z koniecznością usuwania szkód, interwencją państwa, zamknięciem przez organa regulacyjne, wymierzeniem kar lub grzywien przez organa państwowe lub podniesieniem roszczeń przez podmioty państwowe lub strony trzecie. Roszczenia prawne i działania podjęte przez urzędy regulacyjne mogą wiązać się z nałożeniem kar cywilnych i karnych, które mogą wpłynąć na sprzedaż produktów, reputację i rentowność Grupy. Nie ma pewności, że systemy zapewnienia zgodności, zarządzania i reagowania w obszarach ochrony środowiska i bhp są wystarczające, by zapobiec takim potencjalnym ryzykom lub do usunięcia jakiegokolwiek takiego zakłócenia lub incydentu.

Dodatkowo, czynności podejmowane przez pracowników Grupy w procesie produkcji i wynikający z tego kontakt ze szkodliwymi substancjami może zwiększyć ryzyko wypadków. Pomimo podejmowania przez Grupę najlepszych starań, by propagować świadomość poprzez szkolenia, nie można mieć pewności, że wdrożone środki i programy bezpieczeństwa będą zapobiegały wypadkom na terenie lub chorobom zawodowym wśród pracowników Grupy, co może mieć negatywny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy.

W przypadku, gdyby osoba fizyczna z powodzeniem podniosła przeciwko Grupie roszczenie, to może ona nie mieć odpowiedniego ubezpieczenia, aby pokryć kwotę tych roszczeń lub jej przepływy pieniężne mogą być niewystarczające, by aby zapłacić ich kwotę. Takie sytuacje mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń, inne zakłady z wystarczającymi zdolnościami lub możliwościami mogą nie być dostępne, mogą kosztować znacznie więcej lub mogą wymagać znacznego czasu do uruchomienia produkcji. Każdy z tych scenariuszy może negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy Grupy. Jeżeli jeden z kluczowych zakładów produkcyjnych Grupy nie będzie w stanie wytwarzać produktów przez dłuższy czas, to takie ograniczenie produkcji wynikające z zakłócenia może zmniejszyć sprzedaż i Grupa może nie być w stanie zaspokoić potrzeb klientów, w wyniku czego mogą szukać nowych dostawców. Dodatkowo, jeżeli zakłócenie produkcji wystąpiłoby w zakładzie produkcyjnym w pełni lub prawie w pełni wykorzystującym swoje zdolności produkcyjne, późniejsze braki produktu mogą być szczególnie dotkliwe, w związku z tym, że produkcja tego zakładu może nie wrócić do poziomów występujących przed zakłóceniem.

Choć Grupa posiada ubezpieczenie, między innymi majątkowe, od szkód na środowisku oraz ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w kwotach i w rodzajach, jaki według Grupy są typowe dla sektora, nie posiada ona obecnie ubezpieczenia utraty zysku w następstwie przerwy w działalności, a dodatkowo Grupa może nie być w pełni ubezpieczona na wypadek wszelkich możliwych przyczyn zakłóceń, w związku z ograniczeniami i włączeniami zawartymi w umowach ubezpieczeniowych Grupy. Mimo, że jak dotąd ryzyka związane z produkcją chemiczną się nie ziściły w formie incydentów, które znacząco zakłóciłyby działalność Grupy lub naraziłyby ją na znaczne straty, to nie może ona zagwarantować, że takich strat nie poniesie w przyszłości.

Zdolność Grupy do utrzymania pozycji konkurencyjnej oraz do realizacji strategii biznesowej zależą w dużym stopniu od jej wyższej kadry kierowniczej. Utrata lub ograniczenie usług członków kierownictwa najwyższego szczebla Grupy, lub niezdolność do przyciągnięcia i zatrzymania dodatkowych członków najwyższego kierownictwa może mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy. Konkurencja o personel z odpowiednim doświadczeniem jest bardzo wysoka w związku ze stosunkowo niewielkimi zasobami wykwalifikowanych osób, co wpływa na zdolność Grupy do utrzymania obecnego wyższego kierownictwa i przyciągnięcia dodatkowego, wykwalifikowanego personelu. W przypadku odejścia któregokolwiek z członków najwyższego kierownictwa Grupy, może ona mieć trudności z jego zastąpieniem i ponieść dodatkowe koszty na pozyskanie osoby, która go zastąpi. Grupa nie posiada ubezpieczenia na życie dla któregokolwiek z członków  zarządu i nie zamierza nabyć takiego produktu w najbliższej przyszłości.

Grupa polega na własnych zdolnościach do rekrutacji, utrzymania i wyszkolenia personelu kierowniczego, sprzedaży, marketingu, pracowników administracji, operacyjnych, badań i rozwoju oraz innych. Charakter działalności Grupy oraz działania badawczo-rozwojowe wymagają zatrudnienia personelu mającego kwalifikacje i umiejętności z zakresu chemii innych specjalizacji naukowych i technicznych. Istnieje wysoki popyt na wykwalifikowany i posiadający umiejętności personel techniczny, w tym na chemików, a konkurencja pomiędzy potencjalnymi pracodawcami jest intensywna. Jeżeli wykwalifikowani i posiadający umiejętności pracownicy odejdą lub jeżeli Grupa nie będzie w stanie przyciągnąć, utrzymać, wyszkolić i zmotywować dodatkowych wykwalifikowanych i posiadających umiejętności pracowników, to może to mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Przyszłe wyniki finansowe oraz sukces Grupy zależy w dużej mierze od jej zdolności do skutecznej realizacji strategii biznesowej. Grupa nie może zagwarantować, że z powodzeniem zrealizuje strategię biznesową lub że realizacja tej strategii pozwoli utrzymać lub poprawić pozycję konkurencyjną Grupy. Strategia biznesowa Grupy opiera się na założeniach co do przyszłego popytu na obecne produkty Grupy oraz nowe produkty i zastosowania, nad którymi Grupa pracuje, a także na dalszej zdolności Grupy do rentownego wytwarzania swoich produktów. Zdolność Grupy do realizacji swoich strategii biznesowych uzależniona jest między innymi od jej zdolności do zbycia określonych podmiotów lub zaniechania określonych linii produktowych na korzystnych warunkach i powodując minimalne zakłócenia, do finansowania działalności i rozwijania produktów, utrzymania efektywnej działalności produkcyjnej o wysokiej jakości, reagowania na zmiany w otoczeniu konkurencyjnym i regulacyjnym, dostępu do surowców o wysokiej jakości, terminowo i w sposób efektywny kosztowo, oraz do utrzymania i przyciągnięcia personelu technicznego, menedżerskiego, marketingowego i finansowego o wysokich umiejętnościach.

Grupa może nie być w stanie zrealizować swojej strategii biznesowej, obejmującej  ekspansję na nowe rynki, takie jak Ameryka Południowa czy Ameryka Północna. Przygotowania do rozszerzenia portfeli produktów Grupy mogą okazać się nieekonomiczne, a wprowadzenie innowacyjnych produktów Grupy może być trudne do osiągnięcia. Dodatkowo, koszty związane z wdrożeniem strategii Grupy mogą okazać się znacznie wyższe niż obecnie oczekiwane, a koszty związane z własnymi badaniami Grupy mogą nie zostać w pełni odzyskane. Każde niepowodzenie w przygotowaniu, weryfikacji lub wdrożeniu strategii biznesowych Grupy w sposób terminowy i efektywny może mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową, perspektywy i przepływy finansowe Grupy.

Grupa tworzy i chroni swoje intelektualne prawa majątkowe do produktów i procesów służących rozwojowi, produkcji i marketingu produktów Grupy, korzystając z połączenia patentów, tajemnic handlowych, praw autorskich i znaków towarowych. Grupa korzysta z nieopatentowanej wiedzy know-how, tajemnic handlowych, procesów i innych zastrzeżonych informacji, wykorzystując różne metody do ochrony tych zastrzeżonych informacji. Metody te obejmują umowy o zachowaniu poufności, umowy cesji praw do wynalazku, umowy z pracownikami, niezależnymi agentami handlowymi, dystrybutorami, konsultantami, uniwersytetami i jednostkami badawczymi, z którymi Grupa prowadzi współpracę partnerską. Niemniej umowy te mogą zostać naruszone. Agencje rządowe oraz inne krajowe i stanowe organy regulacyjne mogą wymagać ujawnienia takich informacji w celu uzyskania przez Grupę prawa do sprzedaży produktu. Agencja lub regulator może także ujawnić takie informacje z własnej inicjatywy, jeżeli uzna, że informacje te nie stanowią poufnych informacji biznesowych lub tajemnicy handlowej. Konkurencja Grupy może także w inny sposób wejść w posiadanie tajemnic handlowych, know-how oraz innych nieopatentowanych zastrzeżonych technologii, lub opracować je niezależnie.

Ponadto, Grupa posiada patenty związane z szeregiem komponentów i produktów i złożyła wnioski patentowe względem innych komponentów i produktów. Grupa składa także wnioski o dodatkowe patenty w zwykłym toku działalności, wedle potrzeb. Niemniej te środki zapobiegawcze oferują tylko ograniczoną ochronę i nie chronią na przykład przed wejściem w posiadanie zastrzeżonych informacji przez konkurentów ani przed ich niezależnym opracowaniem przez inne podmioty. Grupa nie może zagwarantować, że istniejące lub przyszłe patenty Grupy, zapewnią jej odpowiednią ochronę lub jakąkolwiek przewagę konkurencyjną i że jakiekolwiek przyszłe wnioski patentowe zakończą się przyznaniem patentu, czy że patenty Grupy nie zostaną ominięte, unieważnione czy uznane za niemożliwe do wyegzekwowania.

Dodatkowo prawa majątkowe Grupy do własności intelektualnej mogą zostać podważone, co miałoby istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy. W określonych przypadkach spór sądowy w zakresie własności intelektualnej może zostać wykorzystany do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Grupa w przeszłości była stroną spraw sądowych dotyczących patentów i innej własności intelektualnej i może nią też być w przyszłości. W przypadku, gdy strona trzecia rozpocznie przeciwko Grupie spór sądowy, Grupa może ponieść znaczne koszty na obronę i nie może zagwarantować, iż taki spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść Grupy. Jeżeli spór taki zostałby rozstrzygnięty na niekorzyść Grupy, to może ona ponieść znaczne szkody i być przedmiotem zakazu prowadzenia testów, produkcji czy sprzedaży niektórych technologii lub produktów Grupy.

Wszelkie postępowania prowadzone przed krajowym urzędem ds. patentów czy znaków handlowych lub w krajowym czy stanowym sądzie mogą zakończyć się negatywnymi rozstrzygnięciami co do priorytetu naszych wynalazków oraz ograniczeniem lub odrzuceniem roszczeń w wydanych i wnioskowanych patentach. Grupa może także ponieść znaczne koszty takich postępowań. Dodatkowo przepisy prawa niektórych krajów, w których sprzedawane są lub mogą być produkty Grupy mogą nie chronić jej produktów i własności intelektualnej w tym samym zakresie, co w Europie, lub wcale. Grupa może także nie być w stanie, w niektórych krajach, ochronić swoich praw związanych z tajemnicą handlową, znakami handlowymi oraz zastrzeżoną nieopatentowaną technologią.

Grupa wciąż szuka możliwości usprawnienia swoich procesów biznesowych i opracowania nowych produktów i zastosowań. Wielu konkurentów Grupy posiada znaczne zasoby własności intelektualnej, które Grupa musi stale monitorować w celu uniknięcia ich naruszenia. Mimo, iż Grupa stosuje zasadę nienaruszania celowo ważnych patentów, obecnych lub przyszłych, oraz innych praw własności intelektualnej należących do innych podmiotów, to nie może zagwarantować, że procesy i produkty Grupy nie naruszają i nie będą naruszać wydanych patentów. Jeżeli istnieją, zostaną wydane w przyszłości, należące do innych podmiotów patenty, obejmujące produkty, procesy lub technologie Grupy, to istnieje możliwość, że Grupa będzie odpowiadać za naruszenie takich patentów i może być zmuszona do podjęcia działań naprawczych lub sanacyjnych w celu kontynuowania działalności produkcyjnej i sprzedażowej w zakresie produktów uznanych za naruszające te patenty. Spory sądowe dotyczące własności intelektualnej są często kosztowne i czasochłonne, niezależnie od wartości merytorycznej podniesionego roszczenia, i zaangażowanie Grupy w takim sporze może odwrócić uwagę kierownictwa Grupy od działalności operacyjnej. Jeżeli Grupa odkryje, że którykolwiek z jej procesów, technologii lub produktów narusza ważne prawa własności intelektualnej innych podmiotów, to może starać się o uzyskanie licencji od właścicieli tych praw lub w znacznym stopniu przeprojektować swoje produkty, aby uniknąć naruszenia. Grupa może nie być w stanie uzyskać niezbędnych licencji na zadowalających warunkach, lub w ogóle, lub może nie być w stanie przeprojektować swoich produktów w sposób pozwalający skutecznie uniknąć naruszenia. Ponadto, jeżeli Grupa zostanie pozwana o naruszenie i przegra, to może być zmuszona do zapłacenia znacznych odszkodowań lub może zostać wydany zakaz korzystania przez Grupę z technologii lub sprzedaży produktów naruszających te prawa. Wystąpienie każdego z powyższych przypadków może spowodować poniesienie przez Grupę znacznych kosztów i uniemożliwić jej sprzedaż swoich produktów.

Grupa ustanowiła i utrzymuje środki kontroli wewnętrznej niezbędne do rzetelnej sprawozdawczości wyników finansowych i pomagające w skutecznym zapobieganiu oszustwom. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa nie zidentyfikowała żadnych istotnych słabości tego systemu. Grupa wciąż prowadzi ocenę i ulepsza środki kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową, niemniej nie może zagwarantować, że wszelkie środki jak dotąd podjęte przez nią, lub wszelkie środki, jakie może podjąć w przyszłości, będą wystarczające, by zapobiec brakom systemu kontroli wewnętrznej, które mogą w istotny negatywny sposób wpłynąć na zdolność Grupy do spełnienia obowiązujących wymogów w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Podstawowe znaczenie dla działalności Grupy ma utrzymywanie dobrych relacji z pracownikami Grupy, ze związkami zawodowymi, Radami Pracowników i innymi reprezentantami pracowników. Każde pogorszenie relacji z pracownikami Grupy, ze związkami zawodowymi, Radami Pracowników i innymi reprezentantami pracowników może mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

people

Niektórzy pracownicy Grupy zatrudnieni w Czechach, Francji i Holandii objęci są zakładowymi i ogólnokrajowymi układami zbiorowymi pracy. Układy te zwykle stanowią uzupełnienie do odpowiednich ustawowych postanowień dotyczących, między innymi, ogólnych warunków pracy, takich jak maksymalna liczba godzin pracy, urlopów, zasad rozwiązywania umów, zasad przechodzenia na emeryturę, świadczeń socjalnych oraz systemów motywacyjny. Krajowe układy zbiorowe pracy i układy zakładowe zawierają także postanowienia, które mogą wpłynąć na zdolność Grupy do restrukturyzacji działalności i zakładów lub do zwalniania pracowników. Grupa może nie być w stanie przedłużyć obowiązujących układów zakładowych, odnowić ich na bieżących warunkach lub po ich wygaśnięciu terminowo wynegocjować korzystne układy bez wstrzymania pracy, strajków lub podobnych akcji protestacyjnych. Grupa może dodatkowo zostać stroną dodatkowych zakładowych układów, a istniejące krajowe układy zbiorowe pracy mogą zostać zmienione. Takie dodatkowe zakładowe układy zbiorowe lub zmiany mogą zwiększyć koszty operacyjne Grupy i mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Podobne zagrożenie istnieje po stronie Polskiej z tą różnicą że warunki wynagradzania regulowane są przez Regulaminy Wynagradzania.

Grupa nie może przewidzieć z pewnością kosztu wszczęcia, kosztu obrony ani ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania sądowego lub innych postępowań wszczętych przez Grupę lub przeciwko niej, w tym środków zabezpieczających i przyznanych odszkodowań. Grupa była już i w przyszłości także może być stroną postępowań sądowych i innych dotyczących własności intelektualnej, porozumień handlowych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków pracy i zatrudnienia lub innych szkód wynikających z działań podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty będące poza kontrolą Grupy. W przypadku postępowania sądowego w zakresie własności intelektualnej, niekorzystne rozstrzygnięcie może obejmować anulowanie, unieważnienie lub innego rodzaju utratę istotnych praw własności intelektualnej wykorzystywanych w działalności Grupy, lub zabezpieczenie powództwa zakazujące wykorzystywania przez Grupę procesów biznesowych lub technologii, będących przedmiotem patentów stron trzecich lub innych praw własności intelektualnej stron trzecich. Postępowania sądowe w sprawach o zanieczyszczenie środowiska lub narażenie na substancje niebezpieczne w zakładzie pracy lub w produktach Grupy mogą skutkować powstaniem znacznej odpowiedzialności Grupy. Niekorzystne rozstrzygnięcie jakiegokolwiek postępowania sądowego lub innego postępowania może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Pomimo, że Grupa jest raczej dostawcą surowców niż producentem wyrobów gotowych, to rozwój, produkcja i sprzedaż przez nią specjalistycznych emulsji polimerowych i innych materiałów wiąże się z ryzykiem narażenia na roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt, wycofania produktu z rynku i związanego z tym negatywnego rozgłosu. Choć Grupa podejmuje próby ochrony przed takimi roszczeniami i ryzykiem, poprzez przestrzeganie standardów i specyfikacji oraz w drodze negocjacji umów, to jednak nie może zagwarantować, że wysiłki podjęte w tym zakresie ostatecznie uchronią ją przed tego rodzaju roszczeniami. Przykładowo, klient Grupy może podjąć próbę uzyskania od niej wkładu w sytuacji wszczęcia przeciwko niemu pozwu w sprawie odpowiedzialności za produkt przez konsumenta, lub konsument może podnieść roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt bezpośrednio przeciwko Grupie. Roszczenie z tytułu odpowiedzialności za produkt lub wydanie wyroku niekorzystnego dla Grupy może skutkować znacznymi i nieoczekiwanymi wydatkami, może wpłynąć na zaufanie konsumentów lub klientów do produktów Grupy i może odwrócić uwagę kierownictwa od innych obowiązków. Powodzenie roszczenia w sprawie odpowiedzialności za produkt, lub szeregu takich roszczeń, przekraczających sumę ubezpieczenia Grupy, od których Grupa nie posiada innego zabezpieczenia, może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Grupa posiada ubezpieczenia typowe dla spółek z branży o podobnej sytuacji, ale ubezpieczenie takie może nie obejmować wszystkich ryzyk związanych z prowadzeniem działalności Grupy lub z procesem produkcyjnym oraz powiązanym wykorzystaniem, przechowywaniem, transportem surowców, produktów i odpadów do i z zakładów produkcyjnych lub centrów dystrybucji. Grupa zakupiła ubezpieczenia z limitami ochrony, które uznała za odpowiednie, oraz z ogólnie sformułowanymi zapisami, niemniej ochrona ta podlega ograniczeniom, w tym w zakresie wyższych zachowków i udziałów własnych oraz limitów kwot i rodzajów odpowiedzialności. Pomimo podjęcia należytych wysiłków na zakupienie specjalistycznego ubezpieczenia na wypadek odpowiedzialności środowiskowej i usuwania zanieczyszczeń, Grupa może ponieść straty przewyższające limity ubezpieczenia lub poza warunkami ochrony polis ubezpieczeniowych Grupy, w tym także z tytułu odpowiedzialności za usuwanie zanieczyszczeń środowiska. Dodatkowo, od czasu do czasu różne rodzaje ubezpieczeń dla spółek w specjalistycznych obszarach przemysłu chemicznego nie były dostępne na ekonomicznie akceptowalnych warunkach lub w niektórych przypadkach w ogóle. Potencjalnie Grupa ponosi dodatkowe ryzyko ewentualnego upadku jednego lub więcej ubezpieczycieli. Dodatkowo poważne zakłócenia na krajowym i globalnym rynku finansowym mogą negatywnie wpłynąć na ratingi i sytuację finansową niektórych ubezpieczycieli. Przyszłe obniżenie ratingów odpowiedniej liczby ubezpieczycieli może negatywnie wpłynąć zarówno na dostępność odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, jak i na jej koszt. W przyszłości Grupa może nie być w stanie pozyskać ochrony ubezpieczeniowej na obecnym poziomie lub wcale, a składki od wykupionych ubezpieczeń mogą znacznie wzrosnąć.

Awarie systemów informatycznych, w tym ryzyka związane z aktualizacją systemów, zakłócenia w funkcjonowaniu sieci lub naruszenia bezpieczeństwa danych mogą powodować zakłócenia w działalności operacyjnej Grupy poprzez ograniczenie efektywności operacyjnej, opóźnienie przetwarzania transakcji i zmniejszając zdolność Grupy do ochrony informacji o klientach lub informacji wewnętrznych. Systemy informatyczne Grupy, w tym systemy kopii zapasowych, mogą zostać uszkodzone lub ich funkcjonowanie może zostać zakłócone przez: wyłączenia prądu, awarie komputerów i urządzeń telekomunikacyjnych, wirusy komputerowe, naruszenia zabezpieczeń wewnętrznych lub zewnętrznych, zdarzenia takie jak pożary, trzęsienia ziemi, powodzie i/lub błędy pracowników Grupy. Choć Grupa powzięła kroki, by wyeliminować takie zagrożenia poprzez wdrożenie wyrafinowanych zabezpieczeń sieci, systemów kopii zapasowych oraz środków kontroli wewnętrznej, to nie może zagwarantować, że awaria systemu lub naruszenie zabezpieczeń danych nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na działalność, wyniki i sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Jedną z dróg  rozwoju Grupy Kapitałowej Synthos S.A. jest realizacja akwizycji. Realizacja przejęć kapitałowych dotyczy podmiotów dysponujących nowoczesnymi produktami rozszerzającymi dotychczasowy portfel produktów Grupy lub też okazji rynkowych, tj. relatywnie nisko wycenianych przedsiębiorstw o dobrych perspektywach rynkowych. 

Każdy projekt akwizycyjny niesie ze sobą ryzyka braku realizacji zakładanych celów operacyjnych i finansowych. 

W 2016 roku Synthos S.A. zawarł z INEOS Industries Holdings Limited z siedzibą w Lyndhurst w Wielkiej Brytanii umowę kupna biznesu EPS Grupy INEOS. W ramach transakcji kupna INEOS Styrenic Synthos S.A. przejął m.in. trzy zakłady produkcyjne, z których dwa znajdują się w północnej Francji (Wingles i Ribécourt) a trzeci w Holandii (Breda). Dodatkowo w Bredzie funkcjonuje nowoczesne centrum technologiczne, w skład którego wchodzą specjalistyczne laboratorium badawcze oraz zakłady pilotażowe, w których testowane są innowacyjne produkty wdrażane przez spółkę.

Synthos S.A. zakłada, że zakup INEOS Styrenics pozwoli  na dostarczanie najwyższej jakości polistyrenu spienialnego (EPS).

Jednocześnie Synthos S.A. zakłada, że w dłuższej perspektywie czasowej możliwe będzie pozyskanie konkurencyjnego kosztowo styrenu (zdolności  przetwórcze  styrenu  grupy  Synthos  przekraczają  600  tys.  ton  rocznie). Może to skutkować brakiem osiągnięcia zakładanych celów efektywnościowych zrealizowanej w 2016 roku akwizycji.

1.2 Ryzyko związane z profilem finansowym Grupy

Po wyemitowaniu Obligacji oraz zawarcia Umowy Kredytu Odnawialnego poziom finansowania Grupy kapitałem obcym znacznie wzrósł. Na dzień 31 grudnia 2016 r., łączne zobowiązania Grupy z tytułu obligacji, kredytów bankowych,  pożyczek oraz leasingu finansowego wyniosły ok. 2,6 miliarda PLN. Ponadto, Grupa może zaciągać w przyszłości kolejne zadłużenie, w tym zadłużenie na sfinansowanie przyszłych przejęć. Pomimo, iż Umowa Dotycząca Warunków Emisji Obligacji przewiduje pewne ograniczenia dotyczące dalszego zadłużenia, podlegają jednak one licznym wyjątkom i wyłączeniom, więc przy spełnieniu określonych warunków, kwota zadłużenia zaciągniętego zgodnie z tymi ograniczeniami może być znaczna.

Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w Umowie Dotyczącej Warunków Emisji Obligacji, Grupa oraz spółki zależne mogą zaciągać dodatkowe zobowiązania, w tym zobowiązania nadrzędne w zakresie spłaty względem Obligacji w związku z zabezpieczeniem ustanowionym na określonych aktywach. Wszystkie możliwe przyszłe zobowiązania na poziomie podmiotów niebędących poręczycielami, staną się strukturalnie nadrzędne względem Obligacji. Ponadto, Grupa może zaciągnąć pożyczkę o terminie zapadalności wcześniejszym od terminu zapadalności Obligacji. Mimo, iż Umowa Dotycząca Warunków Emisji Obligacji przewiduje ograniczenie dotyczące dalszych zobowiązań, podlegają one jednak licznym wyjątkom i wyłączeniom, więc przy spełnieniu określonych warunków kwota zadłużenia zaciągniętego zgodnie z Umową Dotyczącą Warunków Emisji Obligacji może być znaczna. W przypadku, gdy Grupa lub spółki od niej zależne zaciągną dodatkowe zobowiązania, skala ryzyk występujących obecnie może się zwiększyć. Ponadto, Umowa Dotycząca Warunków Emisji Obligacji nie zabrania Spółce zaciągania zobowiązań, które w rozumieniu tych umów nie stanowią zadłużenia.

Zdolność do spłacania i refinansowania długu oraz finansowania kapitału obrotowego i nakładów inwestycyjnych będzie zależała od przyszłych wyników operacyjnych oraz zdolności do generowania wystarczających środków pieniężnych. Zależy to w pewnym stopniu od powodzenia przyjętej strategii biznesowej, czynników konkurencyjnych, rynkowych, regulacyjnych i innych, również tych omówionych w rozdziale „Czynniki ryzyka”, na które Grupa w większości nie ma wpływu.

Grupa nie może zagwarantować, że będzie w przyszłości generować wystarczające przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz że instrumenty finansowania dłużnego i kapitałowego będą dla Grupy dostępne w ilości wystarczającej, aby umożliwić terminową spłatę zobowiązań lub zaspokoić potrzeby dotyczące płynności.

Jeśli przyszłe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz inne zasoby kapitałowe okażą się niewystarczające do spłaty zobowiązań w terminie ich wymagalności lub zapewnienia płynności, to Grupa może być zmuszona do:

 • ograniczenia lub odroczenia określonych działań biznesowych i nakładów inwestycyjnych;
 • zbycia aktywów;
 • pozyskania dodatkowego kapitału lub zaciągnięcia zobowiązania, lub
 • zrestrukturyzowania lub zrefinansowania całości lub części zadłużenia, w tym Obligacji, w dniu wykupu lub przed terminem.

Grupa nie może zapewnić, że będzie w stanie zrealizować którekolwiek z przedstawionych powyżej rozwiązań w ogóle, w określonym terminie, lub na uzasadnionych ekonomicznie warunkach. W szczególności, zdolność do restrukturyzacji lub refinansowania długu będzie zależała po części od sytuacji finansowej Grupy w danym czasie. Co więcej, Grupa może być niezdolna do znalezienia alternatywnego finansowania, a nawet, jeżeli Grupa otrzymałaby alternatywne finansowanie, mogłoby być ono na niekorzystnych lub nieakceptowalnych dla Grupy warunkach. Jeśli Grupa nie będzie w stanie wykonać swoich zobowiązań dzięki finansowaniu alternatywnemu, to może też nie być w stanie spełnić zobowiązań z tytułu zadłużenia, w tym Obligacji. W takim przypadku zadłużenie w ramach innych umów lub instrumentów, które zawierają klauzule przyspieszenia wymagalności z uwagi na naruszenie innych umów lub klauzule naruszenia zobowiązań z tytułu innych umów, włącznie z umową Obligacji, zobowiązania mogą stać się wymagalne na żądanie, a Grupa może nie dysponować wystarczającymi środkami spłatę całego swojego zadłużenia, w tym na spłatę Obligacji.

Każdy przypadek braku terminowej zapłaty kwoty należnej z tytułu Obligacji będzie skutkował obniżeniem zdolności kredytowej Grupy, co ograniczy jej zdolność do zaciągania dodatkowych zobowiązań. Ponadto, warunki zadłużenia, w tym Obligacji, oraz każdego przyszłego zadłużenia, mogą ograniczyć zdolność do realizacji przedstawionych wyżej alternatywnych rozwiązań. W przypadku braku tych wyników i zasobów operacyjnych, Grupa może napotkać problemy z płynnością i być zmuszona do zbycia istotnych aktywów lub części działalności na obsługę długu i wykonanie innych zobowiązań. Warunki zadłużenia Grupy, w tym postanowienia Umowy Dotyczącej Warunków Emisji Obligacji, ograniczają możliwości przenoszenia lub zbywania aktywów. Ponadto, nie można mieć pewności, że aktywa, których Grupa chciałaby się pozbyć, byłyby w danym czasie zbywalne, a jeśli tak, to czy wpływy z takiej sprzedaży i jej czas byłyby możliwe do przyjęcia. Jeśli próby podejmowania powyższych działań nie zakończą się sukcesem, to Grupa może nie mieć środków wystarczających do wykonania zobowiązań.