raport roczny 2016
5. Struktura grupy
 

5. Struktura Grupy Kapitałowej

Na czele Grupy stoi Synthos S.A (dalej także „Spółka”). Głównym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie Grupą. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.697.500 zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

a) 854.250.000 (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda o numerach od A 000.000.001 do A 854.250.000,

b) 469.000.000 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 (trzy grosze) każda, o numerach od B 000.000.001 do B 469.000.000

W strukturze Grupy wyróżnić można trzy główne spółki produkcyjne: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, Synthos Kralupy a.s. oraz Synthos PBR s.r.o., których działalność polega na produkcji przede wszystkim kauczuków oraz tworzyw styrenowych.

W okresie raportowania Spółka nie nabyła akcji własnych.

mapa

Oddział spółki Synthos S.A. działający pod nazwą Synthos SA (organizačni složka) z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska, który rozpoczął działalność w dniu jego rejestracji w czeskim Rejestrze Handlowym, tj. w dniu 22 stycznia 2008 r.

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu. Spółka zajmuje się produkcją kauczuków syntetycznych i lateksów syntetycznych, tworzyw styrenowych oraz dyspersji winylowych i dyspersji kopolimerów akrylowych oraz wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, wytwarzaniem i dystrybucją ciepła, poborem i uzdatnianiem wody. Wspólnikami tej spółki są Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu, w której Spółka posiada 100% udziałów oraz Spółka. Wspólnikiem uprawnionym do wyłącznej reprezentacji jest Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiot w 100% zależny od Spółki.

Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska. Spółka zajmuje się produkcją kauczuku syntetycznego, tworzyw styrenowych, etylobenzenu, butadienu. Jedynym akcjonariuszem spółki Synthos Kralupy a.s. jest Spółka, która reprezentuje 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki.

Synthos PBR s.r.o. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska. Spółka zajmuje się produkcją kauczuków syntetycznych w oparciu o licencję udzieloną przez Grupę Michelin. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Tamero Invest s.r.o z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska. Przedmiotem działalności tej spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciepła, pobór i uzdatnianie wody. Synthos Kralupy a.s. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD4 spółka komandytowa  (dawniej: Synthos Dwory 4 sp. z o.o.) z siedzibą w Oświęcimiu, która powstała w wyniku przekształcenia spółki Synthos Dwory 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpis przekształcenia nastąpił w dniu 29 czerwca 2016 r. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna jest komandytariuszem w tej spółce, a Synthos Dwory 2 sp. z o.o. jest komplementariuszem. Działalność spółki obejmuje produkcję energii elektrycznej.

Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD5 spółka komandytowa (dawniej: Synthos Dwory 5 Sp. z o.o.) z siedzibą w Oświęcimiu, która powstała w wyniku przekształcenia spółki Synthos Dwory 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpis przekształcenia nastąpił w dniu 18 sierpnia 2016 roku. Spółka Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna jest komandytariuszem w tej spółce, a Synthos Dwory 2 sp. z o.o. jest komplementariuszem. Przedmiotem działalności tej spółki jest między innymi wytwarzanie energii elektrycznej.

Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD8 spółka komandytowa (dawniej: Synthos Dwory 8 Sp. z o.o.) z siedzibą w Oświęcimiu, która powstała w wyniku przekształcenia spółki Synthos Dwory 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpis przekształcenia nastąpił w dniu 22 lipca 2016 roku. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna jest komandytariuszem w tej spółce, a Synthos Dwory 2 sp. z o.o. jest komplementariuszem. Przedmiotem działalności tej spółki jest między innymi wytwarzanie energii elektrycznej.

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Spółka prowadzi działalność polegającą na przyjmowaniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków, unieszkodliwianiu odpadów, świadczeniu usług sanitarnych i pokrewnych. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna posiada 76,79% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Pozostałe 23,21% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki posiada Gmina Miasto Oświęcim.

FORUM 62 FIZ zarządzany przez FORUM TFI S.A. z siedzibą w Krakowie. Spółka posiada bezpośrednio i pośrednio wszystkie (250) certyfikaty wyemitowane przez fundusz.

CALGERON INVESTMENT LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna posiada 100 % kapitału zakładowego CALGERON INVETMENT Ltd., która w Grupie prowadzi działalność inwestycyjno-kapitałową. 23 listopada 2016 roku spółka została zlikwidowana i wykreślona z rejestru.

Red Chilli Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr. Udziały tejże spółki posiada w całości spółka zależna Synthos S.A.  – Synthos Kralupy. Spółka ta prowadzi działalność inwestycyjno – kapitałową.

Butadien Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska. Synthos Kralupy a.s. posiada 49% w kapitale zakładowym tej spółki. Przedmiotem działalności Butadien Kralupy a.s. jest przetwarzanie frakcji C4 w celu uzyskania z niej butadienu oraz rafinatu 1. Spółka konsolidowana jest zgodnie z regulacjami MSSF 11.

Synthos Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu podmiot pośrednio zależny od Spółki. Spółka prowadzi działalność handlową i marketingową w zakresie środków ochrony roślin.  Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna  posiada 99% udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 99% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Spółka posiada 1% udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 1% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Synthos do Brasil Industria e Comercio de Quimicos Limitada, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Osób Prawnych Republiki Federalnej Brazylii w dniu 21 listopada 2013 roku pod numerem 19.297.642/0001-22. Kapitał zakładowy spółki został w dniu 11 sierpnia 2014 r. podwyższony i obecnie wynosi 3.544.400,00 brazylijskich reali i dzieli się na 3 544 400 000 udziałów. Spółka posiada 3 542 400 udziałów w kapitale zakładowym. Synthos Dwory 2 Sp. z o.o. posiada 2 000 udziałów w kapitale zakładowym.

Synthos Dwory 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Obecnie Spółka  posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Synthos Finance AB (publ.) – z siedzibą w Sztokholmie. Kapitał zakładowy spółki wynosi 55 005,61 EUR i dzieli się na 4951 udziałów o wartości nominalnej 11,11 EUR każdy. Wyłącznym właścicielem wszystkich udziałów jest Spółka. W Grupie prowadzi działalność inwestycyjno-kapitałową.

Green Pepper SCSp z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Luksemburgu pod numerem RCS: B 192143 w dniu 27 listopada 2014. Spółka była pośrednio, w 100% kontrolowana przez Spółkę. W Grupie prowadziła działalność inwestycyjno-kapitałową. Spółka została zlikwidowana z dniem 15 listopada 2016 r.

Bilberry Sàrl z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Luksemburgu pod numerem RCS: Sàrl w dniu 20 listopada 2015. Spółka jest pośrednio, w 100% kontrolowana przez Spółkę. W Grupie prowadzi działalność inwestycyjno-kapitałową.

Oristano Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedziba w Oświęcimiu. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. W dniu 15 października 2014 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki. Tym samym z dniem 15 października 2014 roku otwarto jej likwidację. W dniu 14 marca 2016 roku spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Synthos US, INC podmiot w 100% bezpośrednio zależny od Synthos S.A. zarejestrowany zgodnie z prawem stanu Ohio, USA. Spółka prowadzi działalność promocyjno-marketingową w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Synthos Styrenics Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Oświęcimiu. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia do Krajowego rejestru Sądowego w dniu 16 czerwca 2016 roku pod numerem 0000623523. Spółka jest komandytariuszem w tej spółce, a Synthos Dwory 2 sp. z o.o. jest komplementariuszem.

Synthos Holding Netherlands B.V. z siedzibą w Bredzie w Holandii, zarejestrowana w Holenderskim Rejestrze Handlowym pod numerem 34223812. W Grupie spółka ta prowadzi działalność inwestycyjno-kapitałową i jest w 100% zależna od Spółki.

Synthos  Styrenics Services B.V. z siedzibą w Bredzie w Holandii, zarejestrowana w dniu 02 września 2016 roku pod numerem 20099736. Spółka ta jest pośrednio zależna od Spółki. Przedmiotem działalności spółki są usługi, w szczególności w zakresie handlowym, rachunkowo-księgowym oraz w obszarze badań naukowych i rozwoju technologii.

Synthos Breda B.V. z siedzibą w Bredzie w Holandii, zarejestrowana w Holenderskim Rejestrze Handlowym pod numerem 20049639. Spółka ta jest pośrednio zależna od Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest między innymi produkcja tworzyw sztucznych.

Synthos Wingles SAS (dawniej: INEOS Styrenics Wingles SAS) z siedzibą w Wingles we Francji, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem 428 658 272 RCS Arras. Spółka ta jest pośrednio zależna od Spółki.

Synthos Ribécourt SAS (dawniej: INEOS Styrenics Ribécourt SAS) z siedzibą w Ribécourt – Dreslincourt we Francji, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem 389 519 919 RCS Compiégne. Spółka ta jest pośrednio zależna od Spółki.

Synthos Holding France SAS (dawniej: INEOS Styrenics Holding France SAS) z siedzibą w Ribécourt – Dreslincourt we Francji, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem 392 208 674 RCS Compiégne. W Grupie spółka ta prowadzi działalność inwestycyjno-kapitałową i jest pośrednio w 100% zależna od Spółki.

Synthos Kimyasal Urunler Limited Sirketi (dawniej: INEOS Styrenics Kimyasal Urunler Limited Sirketi) z siedzibą w Istambule, Turcja, zarejestrowana w rejestrze spółek pod numerem 432319. Prowadzi działalność handlową, jest w 100% pośrednio zależna od Spółki.

Synthos XEPS s.r.o. w likwidacji z siedzibą w Kralupach nad Vltovou, Republika Czeska. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Z dniem 01 grudnia 2015 r. otwarto likwidację spółki, zakończoną wykreśleniem z czeskiego rejestru przedsiębiorców z dniem 02 listopada 2016.

Photo Hitech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Spółka posiada 440 udziałów w tej spółce i reprezentuje 44% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

W dniu 30 listopada 2007 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – na terenie Republiki Czeskiej oddziału pod nazwą Synthos S.A. (organizačni složka) z siedzibą 278 52 Kralupy nad Vltavou O. Wichterleho 810 Czechy. Oddział rozpoczął działalność w dniu jego rejestracji w czeskim Rejestrze Handlowym tj. w dniu 22 stycznia 2008 roku.