raport roczny 2016
3. Zarząd
 

3. Kadra Zarządzająca

Zgodnie z polskim prawem spółek, Spółka realizuje procesy decyzyjne poprzez walne zgromadzenie, Radę Nadzorczą i Zarząd. Kompetencje tych organów i relacje między nimi są regulowane odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a także postanowieniami statutu i wewnętrznych regulaminów Spółki, w tym regulaminu Zarządu i regulaminu Rady Nadzorczej.

W dniu 04 kwietnia 2016 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Krzysztofa Kwapisza – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rezygnacja została uzasadniona względami zdrowotnymi. O powyższym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.

W dniu 25 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. VIII kadencji Mariusza Gromka, co zostało przekazane do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
W dniu 1 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, zgodnie z którą Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A., Panu Robertowi Oskardowi powierzono z dniem 01 czerwca 2016 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Spółka powiadomiła o zaistniałym zdarzeniu raportem bieżącym nr 26/2016 z dnia 02 czerwca 2016 r.

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

Imię i nazwiskoWiekPełniona funkcja
Jarosław Grodzki49Przewodniczący
Robert Oskard54Wiceprzewodniczący
Grzegorz Miroński48Sekretarz
Wojciech Ciesielski53Członek
Mariusz Gromek56Członek

Poniżej przedstawiono streszczenie doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej:

Jarosław Grodzki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Statystyki. W 1994 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej. Od 1992 r. do grudnia 1997 r. pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Uczestniczył w organizacji Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., a następnie pracował w Wydziale Emisji Papierów Wartościowych Banku Handlowego. W 1996 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Doradztwa Finansowego. W pierwszej połowie 1998 r. był zatrudniony w spółce Hydrocentrum S.A. na stanowisku Doradcy Prezesa. W tym samym roku podjął zatrudnienie w spółce Echo Investment S.A., początkowo jako Dyrektor Pionu Sprzedaży, następnie jako Wiceprezes Zarządu, a w latach 2007-2008 jako Prezes Zarządu Echo Investment S.A. Od roku 2009 pełni stanowiska osób zarządzających w grupie spółek kontrolowanych przez Michała Sołowowa, obecnie m.in.  prezes zarządu spółek: FTF Columbus S.A., Ustra S.A., FTF Galleon S.A. i członek Rad Nadzorczych m.in. Sklepy Komfort S.A., North Food S.A. Od roku 2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej Synthos S.A., od roku 2015 Członek Rady Nrczej Rovese S.A.

Grzegorz Miroński jest adwokatem. W 1992 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1997 r. prowadzi obsługę prawną licznych podmiotów gospodarczych, w tym kilku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 1997 roku rozpoczął stałą współpracę z Echo Investment S.A., gdzie doradzał przy największych inwestycjach oraz licznych transakcjach związanych z finansowaniem tej spółki, a także przy prowadzeniu bieżącej działalności. Ponadto Pan Grzegorz Miroński współpracował m.in. ze spółkami Cersanit S.A., Barlinek S.A. i Media Projekt Sp. z o.o. w zakresie projektów inwestycyjnych oraz finansowych. Pan Grzegorz Miroński prowadzi kancelarię adwokacką oraz zasiada w radach nadzorczych m.in. spółek: FTF Columbus S.A, FTF Galeon S.A., Ustra S.A., Barlinek S.A, Sklepy Komfort S.A., North Food S.A. Pan Grzegorz Miroński zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej Synthos S.A., a wcześniej był członkiem Rady Nadzorczej V kadencji Synthos S.A. do 10 października 2007 r.

Wojciech Ciesielski jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1987-1990 był zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Kielcach jako aplikant sądowy, w 1990 roku złożył egzamin sędziowski. Od 1991 roku w grupie firm Michała Sołowowa pełnił funkcje szefa zespołu prawnego, prokurenta, członka zarządów, członka rad nadzorczych. W okresach: 2002 - 2004 r. członek rady nadzorczej "Orbis", 2005 - 2011 Członek Rady Nadzorczej Synthos S.A., 2003-2015 Członek Rady Nadzorczej Echo Investment S.A., 2015-2017 Członek Rady Nadzorczej Rovese S.A.

Robert Oskard jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W latach 1987-1990 pracował w Fabryce Łożysk Tocznych Iskra i zajmował się projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych, a w okresie 1990-1992 był zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach na stanowisku Informatyka Wojewódzkiego. W latach 1992-2000 pracował w spółce Exbud S.A., m.in. na stanowiskach Dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych, Dyrektora Biura Rozwoju oraz Dyrektora Biura Systemów Zarządzania. W latach 2000-2002 zatrudniony jako Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w Echo lnvestment S.A. Pełnił funkcje przewodniczącego lub członka kilkunastu rad nadzorczych w tym kilku spółek publicznych. Obecnie  m.in.  członek zarządów spółek: FTF Columbus S.A., Ustra S.A., FTF Galleon S.A, również członek rad nadzorczych m.in. spółek: Barlinek S.A, Rovese S.A., Synthos S.A., Sklepy Komfort S.A.

Mariusz Gromek studiował w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Handlu Zagranicznego. W latach 1990-1991 pracował w EXBUD2 Sp. z o.o. jako m.in. Pełnomocnik Zarządu EXBUD S.A. ds. Restrukturyzacji, następnie w 1992 r. w TERIKO Sp. z o.o. w Kielcach jako współudziałowiec i Dyrektor Handlowy. W latach 1992-1993 prowadził działalność gospodarczą na własny rachunek. W okresie 1993-1994 r. pracował w MITEX-TRADE Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży Hurtowej, a następnie Dyrektora Handlowego. W 1994 r. rozpoczął pracę w P.L.I. S.A. na stanowisku Dyrektora sieci supermarketów, później Dyrektora Handlowego. Od 1995 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, zaś w latach 1997-1999 Prezesa Zarządu Spółki P.L.I. S.A. (późniejsza nazwa NOMI S.A.). W latach 2000-2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Cersanit S.A. Członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A. w latach 2003-2006. Członek Rady Nadzorczej Barlinek S.A. w latach 2003-2016 roku. Pan Mariusz Gromek zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej Oncoarendi Therapeutics sp. z o.o.

Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza upoważniona jest również do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu oraz reprezentowania Spółki w sporach z członkami Zarządu.  Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej swoich członków do wykonywania tego rodzaju czynności prawnych.

Zgodnie z art. 14 statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Skład Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Spółki.  Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie przewiduje żadnego innego sposobu powoływania i odwołania członków Rady Nadzorczej.  Zgodnie z postanowieniami statutu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza. W celu prawidłowego wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza może powoływać specjalne zespoły oraz ekspertów spoza Rady Nadzorczej w celu opracowania stosownych opinii lub ekspertyz. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania i uprawnienia kolegialnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej w drodze pisemnego głosowania oraz poprzez sprawowanie funkcji nadzoru i kontroli w formie: (i) prawa do żądania od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności Spółki oraz (ii) prawa do dokonywania przeglądu stanu majątkowego Spółki.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w sytuacji, gdy nie może on tego uczynić z przyczyn obiektywnych – przez jednego z Wiceprzewodniczących, a razie braku takiej możliwości także przez dowolnego Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek Zarządu albo członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. Pojawiające się sprawy są rozpatrywane wspólnie przez Radę Nadzorczą, a decyzje podejmowane są w ten sam sposób. Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej posiadają wiedzę i kompetencje odpowiednie do pełnionych przez siebie funkcji. Rada Nadzorcza wykonuje także zadania komitetu audytu.

Wynagrodzenia, premie, inne świadczenia

Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członkowie Rady Nadzorczej mają w swoich umowach zagwarantowane odprawy. Odprawy wyrażone są w wielokrotności ich wynagrodzenia lub stanowią kwotę w tysiącach polskich złotych.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej  2016  2015  
Jarosław Grodzki8588
Krzysztof Kwapisz (do 25.05.2016)2961
Grzegorz Miroński4948
Robert Oskard5549
Mariusz Gromek (od 25.05.2016)25-
Wojciech Ciesielski4821
Mariusz Waniołka-35

Akcje i udziały w jednostkach powiązanych Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają udziałów i akcji w podmiotach zależnych i stowarzyszonych Spółki.

Akcje Spółki posiadane przez Członków Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2016 roku i na dzień sporządzenia niniejszego raportu

Imię i nazwiskoLiczba posiadanych akcji – na dzień 31 grudnia 2016Liczba posiadanych akcji na dzień sporządzenia niniejszego raportuWartość nominalna posiadanych akcji [PLN]
Jarosław Grodzki Przewodniczący RN35035010.5
Robert Oskard Wiceprzewodniczący RN000
Grzegorz Miroński Sekretarz RN000
Wojciech Ciesielski Członek RN000
Mariusz Gromek Członek RN000

W dniu 01 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Synthos S.A. podjęła uchwałę, zgodnie z którą Członkowi Zarządu Synthos S.A., Panu Tomaszowi Piecowi powierzono z dniem 01 czerwca 2016 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Synthos S.A. Spółka informowała o tym zdarzeniu raportem bieżącym nr 26/2016 z dnia 02 czerwca 2016 r.

W dniu 27 grudnia 2016 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Tomasza Kalwata - Prezesa Zarządu Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie z dniem 31 grudnia 2016 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 47/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

W dniu 09 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Synthos S.A. podjęła uchwałę ws. powierzenia Panu Zbigniewowi Warmuzowi funkcji Prezesa Zarządu Synthos S.A. Pan Zbigniew Warmuz pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu. Powyższe zostało przekazane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 09 stycznia 2017 r.

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzą następujące osoby:

Imię i nazwiskoWiekPełniona funkcja
Zbigniew Warmuz52Prezes Zarządu
Tomasz Piec48Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Lange46Członek Zarządu
Jarosław Rogoża43Członek Zarządu

Poniżej przedstawiono streszczenie doświadczenia zawodowego członków Zarządu:

Zbigniew

Zbigniew Warmuz jest absolwentem Politechniki Śląskiej, na której ukończył zarządzanie biznesem. W 2004 r. został absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1984-2006 pracował w POCH S.A., zaczynając od stanowiska aparatowego, a następnie mistrza w Dziale Produkcji Organicznej. W 1999 r. został Product Managerem grupy produktów dla przemysłu ciężkiego i galwanizerni. Do 2002 r. pracował na stanowisku Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu, a następnie został Głównym Inżynierem i Dyrektorem Produkcji. Pełnił również w tej spółce funkcję prokurenta. Od 2007 r. pracuje w Grupie Kapitałowej Synthos. Zbigniew Warmuz pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 13 stycznia 2014 roku, zaś od dnia 09 stycznia 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

tomasz

Tomasz Piec uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing w 1994 r. W 1992 r. ukończył zarządzanie w biznesie na Uniwersytecie w Kopenhadze. W 1990 r. ukończył Akademię Gastronomii i Wina D’Orsay. Od 1993 r. był zatrudniony w spółce Elektor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W 1994 r. został Dyrektorem Regionalnym REMY COINTREAU GROUP Polska. Od 1995 do 2001 r. był Dyrektorem Regionalnym COLGATE PALMOLIVE Polska, a od 2001 do 2003 r. Szefem Sprzedaży w COLGATE PALMOLIVE Adria a.s. na Bałkanach. Od 2003 r. był zatrudniony w Tchibo Polska na stanowisku Dyrektora Sprzedaży. W latach 2004-2007 był członkiem zarządu spółki SIGMA-KALON DECO Polska Sp. z o.o. W 2007 r. został członkiem zarządu SIGMA-KALON Deco Eastern a.s. w Pradze. Od 2008 r. związany jest z Grupą Kapitałową Synthos S.A., w której pełni funkcję Dyrektora Handlowego. Do dnia 31 maja 2016 r. Pan Tomasz Piec pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, od dnia 01 czerwca 2016 r. jest Wiceprezesem Zarządu Spółki.

zbigniew

Zbigniew Lange ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Sekcji Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych.  Pracę rozpoczął w 1994 r. na stanowisku specjalisty ds. ekonomicznych w Lubelskich Zakładach Zielarskich Sp. z o.o. W okresie od października 1995 r. do września 1996 r. pracował w Dziale Analiz Finansowych w Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego S.A. w Lublinie – od lutego 1996 r. jako Kierownik Działu Analiz Finansowych. W tym czasie współpracował z Biurem Konsultingowym TIM Sp. z o.o. w Lublinie w zakresie opracowywania projektów inwestycyjnych oraz analiz finansowych. W latach 1996-1997 był Kierownikiem Działu Finansowego Pepsico Trading Sp. z o.o. Oddział w Lublinie. Od października 1997 r. do maja 1998 r. świadczył usługi zarządcze dla Cersanit-Krasnystaw S.A. z siedzibą w Krasnymstawie na stanowisku Dyrektora Finansowego. W czerwcu 1998 r. został członkiem Zarządu Cersanit S.A. odpowiedzialnym za sprawy finansowe spółki oraz Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. Od grudnia 2002 r. do grudnia 2004 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Cersanit S.A. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółkach Polmos Lublin S.A. oraz Medi-Sept Sp. z o.o. W lutym 2007 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego spółki Opoczno S.A., a od 2007 do 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Opoczno S.A. Od 2008 r. pracuje w Grupie Kapitałowej Synthos, w której odpowiada za sprawy finansowe.

jarosław

Jarosław Rogoża jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, na której w 2001 r. uzyskał stopień doktora w zakresie technologii chemicznej. Jest również absolwentem programu Executive MBA prowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu i Helsinki School of Economics, który ukończył w 2004 r. W latach 2000-2006 pracował w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., zaczynając od stanowiska technologa na wydziale produkcyjnym, a następnie od 2002 r. pracował jako kierownik projektów badawczo-rozwojowych w pionie badań i rozwoju. W latach 2006-2009 pracował na stanowisku Dyrektora R&D i SHEQ w PPG Deco Polska Sp. z o.o., odpowiadając, poza pionem badań i rozwoju, za zarządzanie jakością, ochronę środowiska i BHP. Od września 2009 r. pracuje w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Badań i Rozwoju. Jarosław Rogoża pełni funkcję członka Zarządu Spółki od dnia 13 stycznia 2014 roku.

Działalność Zarządu

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami statutu Spółki dla innych organów Spółki. Kodeks spółek handlowych i statut określają kompetencje i funkcje Zarządu. Funkcje Zarządu, sprawy, które mogą zostać przydzielone członkom Zarządu, oraz kompetencje i zakresy odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu są szczegółowo określone w Regulaminie Zarządu przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala określone w nich wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd i obowiązujące przepisy prawa.

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która uprawiona jest do wyboru Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/3 kapitału zakładowego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Zarządu.

Zgodnie z Regulaminem, Zarząd podejmuje decyzje na swoich posiedzeniach w formie uchwał. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub też przez każdego z pozostałych Członków Zarządu, który widzi taką potrzebę. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu nieprzekraczającej 5 dni roboczych pracami Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu (w przypadku, gdy Zarząd liczy co najmniej dwóch Wiceprezesów, Prezes Zarządu wskaże zastępującego go Wiceprezesa Zarządu), a w razie nieobecności Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu pracami kieruje Członek Zarządu o najdłuższym stażu pracy w Zarządzie Synthos S.A. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (z jakiejkolwiek przyczyny), Rada Nadzorcza Synthos S.A. wskaże Członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu w czasie tej nieobecności. Do Członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, o której mowa powyżej, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Prezesa Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały tylko wtedy, gdy na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, pod warunkiem że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o zwołaniu posiedzenia.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Każdy członek Zarządu może odwołać prokurę.

Wynagrodzenia, premie i inne świadczenia

Wynagrodzenie Zarządu Spółki (wypłacone, w tys. PLN)20162015
Tomasz Kalwat6.3161.800
Zbigniew Lange915724
Tomasz Piec1.3061.158
Jarosław Rogoża937640
Zbigniew Warmuz1.740912

 

Estymacja premii należnych Zarządowi Spółki za rok 2016tys. PLN
Zbigniew Lange240
Tomasz Piec500
Jarosław Rogoża302
Zbigniew Warmuz699

Akcje i udziały we własności w spółkach zależnych od Spółki

Członkowie Zarządu Spółki nie posiadają udziałów i akcji w podmiotach zależnych i stowarzyszonych Spółki.

Akcje Spółki posiadane przez członków Zarządu na dzień 31 grudnia 2016 roku i na dzień sporządzenia tego raportu

Imię i nazwiskoLiczba posiadanych akcji – na dzień 31 grudnia 2016Liczba posiadanych akcji na dzień sporządzenia niniejszego raportuWartość nominalna posiadanych akcji [PLN]
Tomasz Kalwat Prezes Zarządu do 31 grudnia 2016 r.173.191-5.195,73
Zbigniew Warmuz Prezes Zarządu od 09 stycznia 2017 r.000
Tomasz Piec Wiceprezes Zarządu000
Zbigniew Lange Członek Zarządu000
Jarosław Rogoża Członek Zarządu000