raport roczny 2016
2. Działalność / 3. Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej
 

3. Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej

Struktura aktywów oraz pasywów wskazuje na stabilną sytuację finansową Grupy. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) osiągnął wysoki poziom 13,6%. Wskaźniki płynności kształtują się na poziomach, przekraczających znacznie wartości powszechnie uznawane za bezpieczne. Grupa odnotowała zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz poprawiła wynik operacyjny, co przełożyło się na poprawę relacji EBITDA do kapitałów własnych.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego wzrósł z 52% do 67% na koniec 2016 roku, co nadal jest wartością uznawaną za bezpieczną.

Skonsolidowany Wskaźnik Dźwigni Finansowej (Consolidate Net Leverage), obliczony na dzień 31 grudnia 2016 roku, oznaczający stosunek wartości 1) zadłużenia finansowego pomniejszonego o środki pieniężne i ich ekwiwalenty do 2) skorygowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, obliczone zgodnie z warunkami dokumentacji finansowej związanej z emisją Obligacji oraz Umowy Kredytu Odnawialnego wyniósł 1,95.

Wskaźnik Pokrycia Odsetek (Fixed Charge Coverage Ratio), obliczony za rok obrotowy, oznaczający stosunek 1) skorygowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację do 2) kwoty odsetek od zadłużenia finansowego wyniósł 7,92.

W trakcie roku obrotowego nie było zmian w polityce Grupy dotyczącej zarządzania kapitałami i płynnością.

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ31.12.201631.12.2015struktura 2016struktura 2015dynamika 2016/2015
Aktywa trwałe, w tym:2 7992 54550%53%110%
Rzeczowe aktywa trwałe2 4722 28744%48%108%
Inwestycje długoterminowe660%0%100%
Aktywa obrotowe, w tym:2 8372 24750%47%126%
Zapasy55146710%10%118%
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe1 08566619%14%163%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 1521 05120%22%110%
Kapitał własny, w tym:1 8832 30633%48%82%
Kapitał zakładowy40401%1%100%
Zobowiązania długoterminowe3 0002 02353%42%148%
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych2 5481 68545%35%151%
Inne zobowiązania długoterminowe, leasing finansowy31301%1%103%
Zobowiązania krótkoterminowe75346313%10%163%
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych22210%0%105%

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWod 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 7554 058
Koszty sprzedanych usług(3 862)(3 301)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży893757
Zysk (strata) z działalności operacyjnej451450
Przychody finansowe3831
Koszty finansowe(154)(56)
Zysk (strata) brutto335467
Podatek dochodowy(79)(41)
Zysk (strata) netto256426

 

20162015
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 
Kapitał pracujący954754
Wskaźnik płynności bieżącej3,774,85
Wskaźnik płynności szybkiej3,043,84
  
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI 
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)13,60%18,47%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)4,54%8,89%
Zwrot ze sprzedaży netto (ROS)5,38%10,50%
EBITDA / kapitały własne35,16%26,76%
  
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 
Wskaźnik zadłużenia ogólnego67%52%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego199%108%

Na wyniki działalności Grupy wpływa szereg różnych czynników, z których wiele wywiera wpływ na przemysł chemiczny jako całość. Należą do nich: globalna podaż i popyt na rynkach końcowych, na których konkurują klienci Grupy, ceny surowców, ogólne warunki gospodarcze oraz zapewnianie zgodności z przepisami ochrony środowiska. Wyniki działalności oraz przepływy pieniężne Grupy podlegają również wpływowi czynników strukturalnych i operacyjnych specyficznych dla spółki, takich jak szeroka oferta produktowa czy geograficzna dywersyfikacja poprzez intensyfikację sprzedaży produktów Grupy Synthos na rynkach Ameryki Północnej i Południowej.

Otoczenie gospodarcze, popyt i cykliczność na rynkach końcowych chemikaliów

Działalność Grupy obejmuje produkcję i sprzedaż wyrobów chemicznych wykorzystywanych w szerokiej gamie gałęzi przemysłu, w tym w przemyśle samochodowym i opakowaniowym oraz w branży budowlanej. Branże te, a w związku z tym popyt na produkty Grupy, podlegają wpływowi ogólnych warunków gospodarczych. Działalność Grupy charakteryzuje również cykliczność oraz, co ważniejsze, podleganie wpływowi zmienności bilansu podaży i popytu w przemyśle chemicznym. Przyszłe wyniki działalności Grupy mogą w dalszym ciągu podlegać takiej cykliczności i zmienności.

Wzrost przychodów Grupy jest zależny od ogólnej sytuacji w Polsce oraz od szerszego europejskiego i globalnego otoczenia gospodarczego.

W przeszłości wyniki działalności Grupy podlegały wpływowi (i oczekuje się, że wyniki finansowe Grupy będą w dalszym ciągu podlegać będą wpływowi) głównych czynników makroekonomicznych, takich jak wzrost PKB, inflacja, stopy procentowe, kursy walut oraz stopa bezrobocia.

Przemysł motoryzacyjny i budownictwo

Działalność Grupy Kapitałowej Synthos S.A. jest zależna w dużej mierze od warunków rynkowych w branżach, które wykorzystują produkty Grupy jako surowce i produkty pośrednie, w tym w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym i w branży budowlanej.

W 2016 roku utrzymywała się dobra koniunktura w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. W całym roku sprzedaż samochodów osobowych w Unii Europejskiej wyniosła 14 641 356 sztuki. Liczba rejestracji nowych aut wzrosła o 6,8% w stosunku do 2015 roku (źródło: European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA)). Największy wzrost odnotowały Włochy (15,8%) i Hiszpania (10,9%). We Francji wzrost wyniósł 5,1%, w Niemczech 4,5%, a w Zjednoczonym Królestwie 2,3%.

Sprzedaż tzw. konsumenckich opon na wymianę (opony do samochodów osobowych, SUV-ów oraz ciężarówki do 3,5 tony) na terenie Unii Europejskiej wyniosła w 2016 roku 206,7 mln sztuk, tj. 1,9% więcej niż w 2015 roku.    

Przemysł oponiarski zużywa ok. 70% światowej produkcji kauczuków SBR.
opony

W długim horyzoncie czasu realny wzrost popytu na opony spodziewany jest na rynkach azjatyckich, takich jak Chiny i Indie oraz w mniejszym stopniu, na rynkach południowoamerykańskich (głównie Brazylia). Ponadto, wpływ na wyniki działalności Grupy ma długoterminowe oddziaływanie regulacji dotyczących etykietowania opon skutkujące wzrostem popytu na kauczuki NdBR i SSBR znajdujące zastosowanie w produkcji nowoczesnych opon o ulepszonych własnościach użytkowych w zakresie odporności na ścieranie, oporów toczenia i przyczepności do mokrej nawierzchni.

Kolejnym, istotnym czynnikiem wspierającym wyniki segmentu kauczukowego w kolejnych latach będzie rosnące wykorzystanie zdolności produkcyjnych uruchomionej w 2015 roku instalacji kauczuków SSBR.

2016 rok charakteryzowała słaba koniunktura w polskiej branży budowlanej. W  okresie  styczeń - grudzień  2016  r.  produkcja budowlano-montażowa była o 14,1% niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2,8% (dane GUS, styczeń 2017).

Sytuacja ta wpływała na wyniki segmentu „Dys­persje, kleje, lateksy” Grupy Kapitałowej Synthos S.A., którego produkty przeznaczone są w istotnej części dla branży budowlanej. 

W 2017 roku powinna nastąpić poprawa krajowej koniunktury budowlanej. Poza tym, na poprawę wyników w obszarze klejów w średnim okresie pozytywnie powinny wpływać systematyczny rozwój asortymentu oferowanych produktów, jak też wzrost skali działalności.

Wahania cen surowców

Koszty surowców stanowią istotny składnik kosztów operacyjnych działalności Grupy. W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. koszty nabycia surowców stanowiły 75,3% całości kosztów operacyjnych Grupy. Do głównych surowców Grupy należą butadien, styren, etylobenzen, akrylan butylu, monomer octanu winylu, etylen i benzen oraz frakcja C4. W związku z powyższym koszty działalności operacyjnej Grupy podlegają bezpośredniemu wpływowi zmienności kosztów surowców, które są uzależnione od podaży i popytu globalnego oraz innych czynników leżących poza kontrolą Grupy. Ceny surowców Grupy są w pewnym stopniu skorelowane z globalną ceną ropy naftowej ponieważ ropa jest surowcem wejściowym europejskich zakładów krakowania, które z kolei dostarczają surowce Grupie. W Europie ceny surowców kupowanych przez Grupę zależą tylko w niewielkim stopniu od cen gazu.

Generalnie Grupa stara się przenosić wzrosty cen surowców na klientów. Jednak w związku z presją cenową i innymi formami presji konkurencyjnej i rynkowej, Grupa może nie być w stanie przenosić takich kosztów w całości lub w ogóle. Ponadto zmienność kosztów tych surowców utrudnia zarządzanie cenami i może występować opóźnienie pomiędzy wzrostem cen surowców a wzrostem cen dla klientów Grupy. Chociaż w długiej perspektywie zmiany cen surowców zazwyczaj przekładają się na zmiany cen produktów, ceny produktów Grupy mogą nie odzwierciedlać od razu zmian cen surowców w wyniku działania mechanizmów cenowych stosowanych przez Grupę lub opóźnień w aktualizacji cen produktów Grupy. Wpływa to na zdolność Grupy do terminowego przenoszenia wzrostów cen na klientów. W związku z powyższym, wahania cen surowców mogą mieć istotny wpływ na zyski brutto, marże brutto lub inne wyniki na działalności operacyjnej Grupy.

Ponadto, celem optymalizacji wahań cen w kontraktach długoterminowych na dostawy surowców, formuły cenowe w takich kontraktach Grupy odzwierciedlają bieżącą sytuację na rynku surowców. Stosowane formuły obniżają ryzyko dużych odchyleń zakontraktowanych cen zakupu od cen rynkowych. Integracja wsteczna i pozyskiwanie długofalowych kontraktów na dostawy po atrakcyjnych cenach to kluczowe czynniki kontroli kosztów surowców.

Zmiany cen surowców mają bezpośredni wpływ na poziom kapitału obrotowego Grupy. Generalnie, wzrosty cen prowadzą do wzrostu zapotrzebowania Grupy na kapitał obrotowy a spadki prowadzą do spadku zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Wahania marż oraz podaży i popytu na produkty Grupy

Marże na rynkach Grupy podlegają silnemu wpływowi wykorzystania przemysłu, na co wpływa podaż i popyt na produkty i koszty głównych surowców. Pewne rynki, takie jak rynki tworzyw sztucznych i kauczuków syntetycznych, są bardziej dojrzałe, a więc ich ogólny wzrost jest zazwyczaj bardziej skorelowany ze wzrostem globalnego PKB. W miarę jak popyt na produkty wzrasta i zbliża się do poziomu dostępnej podaży, zwiększają się wskaźniki wykorzystania i ceny i marże zazwyczaj rosną. Podaż na rynkach Grupy ma zazwyczaj charakter cykliczny i generalnie cechuje się okresami ograniczonej sprzedaży, powodującymi wzrost stawek operacyjnych i marż, po których następują okresy nadpodaży, zazwyczaj stymulowane przez budowę dodatkowych mocy produkcyjnych, powodujące spadek stawek operacyjnych i marż.

Oprócz cykliczności marże Grupy są również podatne na potencjalne istotne wahania w krótkim okresie w związku z różnymi czynnikami, takimi jak planowane i nieplanowane przestoje, warunki polityczne i gospodarcze wpływające na ceny i zmiany polityki zarządzania zapasami przez klientów (takie jak budowanie zapasów lub pozbywanie się zapasów w okresach spodziewanych wzrostów cen).

Aktualne i przyszłe przepisy dotyczące ochrony środowiska

Grupa podlega obszernym uregulowaniom z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Obowiązują liczne przepisy, które wpływają na działalność Grupy i Grupa ponosi i spodziewa się nadal ponosić istotne nakłady inwestycyjne na zapewnienie zgodności z obecnymi i przyszłymi przepisami i regulacjami. Grupa może ponosić również koszty działań naprawczych, likwidacji i bieżącej modernizacji oraz zapewniania zgodności z wymogami w związku ze swoimi zakładami produkcyjnymi i innymi nieruchomościami. Grupa jest jednak przekonana, że potencjalne koszty działań naprawczych nie będą wysokie i nie oczekuje, że mogą one wpływać na osiągane przez nią wyniki działalności operacyjnej.

Rozporządzenie REACH nakłada istotne obowiązki na Grupę i na całą branżę chemiczną w zakresie testowania, oceny i rejestracji podstawowych chemikaliów oraz półproduktów chemicznych. Rozporządzenie w sprawie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania („CLP”) nakłada na grupę istotne zobowiązania w zakresie testowania, oceny i rejestracji podstawowych wyrobów chemicznych, które są drogie, czasochłonne i prowadzą do wzrostu kosztów produkcji i spadku marż operacyjnych produktów Grupy.

W ciągu najbliższych kilku lat Grupa spodziewa się, że będzie podlegać wpływowi nowych wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska, wynikających między innymi z Dyrektywy w sprawie Emisji Przemysłowych („IED”) i Europejskiego Systemu Obrotu Emisjami (“EU ETS”). Grupa stara się nadążać za rosnącą świadomością ekologiczną swoich klientów, produkując kauczuki NdBR, wykorzystywane do produkcji opon o podwyższonych parametrach użytkowych, które zmniejszają zużycie paliwa. Ponadto Grupa bierze udział w opracowywaniu alternatywnych ścieżek uzyskiwania butadienu ze źródeł odnawialnych. Ponadto, Grupa rozważa budowę zakładu spalania odpadów komunalnych, spełniającego polskie przepisy krajowe w zakresie gospodarki odpadami.

Wahania kursów walut

Grupa prowadzi działalność międzynarodową, w wyniku czego jest narażona na różne ryzyka walutowe, w tym w szczególności w odniesieniu do EUR, PLN, USD i CZK. Chociaż walutą stosowaną w sprawozdaniach jest złoty, w 2016 r. 76% przychodów Grupy i 90% jej kosztów dotyczyło transakcji rozliczanych w walucie innej niż polski złoty. W związku z powyższym Grupa podlega wpływowi zarówno transakcji jaki i skutków przeliczeń i wahań kursów walutowych. W ciągu ostatnich lat wartość tych walut wyrażona w złotych polskich ulegała istotnym wahaniom. Sytuacja taka może się w przyszłości powtarzać. Ewentualna deprecjacja tych walut w stosunku do złotego spowoduje zmniejszenie wyrażanej w złotych polskich równowartości kwot przedstawiających wyniki działalności operacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ewentualna aprecjacja tych walut spowoduje odpowiedni wzrost powyższych kwot. Wahania kursów walut mają wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży oraz na koszt zakupu surowców. Wzrost relatywnej siły złotego wobec innych walut może mieć negatywny wpływ na rentowność eksportu i sprzedaży krajowej Grupy. Zmiany przychodów z eksportu i sprzedaż krajowej spowodowane wahaniami kursów walut są równoważone po części przez zmiany kosztów importu surowców. Jedną z konsekwencji dokonywanych przez Grupę zakupów surowców, sprzedaży produktów, zaciąganych kredytów i pożyczek oraz posiadanych środków pieniężnych w walutach obcych jest narażenie Grupy, zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, na wahania kursów walut, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki operacyjne, stan aktywów i pasywów oraz przepływy pieniężne Grupy wyrażane w złotych polskich. Zmienność kursów walut może także istotnie zaburzać porównywalność wyników operacyjnych za poszczególne okresy.

Zagrożenia i ryzyka zakłóceń związanych z produkcją chemiczną

Grupa jest narażona na typowe zagrożenia i ryzyka zakłóceń związane z produkcją chemiczną oraz powiązanym przechowywaniem i transportem surowców, produktów i odpadów. Takie potencjalne ryzyka i zakłócenia obejmują, między innymi, wybuch i pożar, niesprzyjające warunki pogodowe oraz klęski żywiołowe, a także awarie mechanicznych urządzeń zabezpieczających proces i ograniczających emisje zanieczyszczeń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń, alternatywne zakłady z wystarczającymi zdolnościami lub możliwościami mogą nie być dostępne, mogą kosztować znacznie więcej lub mogą wymagać znacznego czasu do uruchomienia produkcji, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy. Chociaż takie zdarzenia są standardowe, występują one rzadko, nie częściej niż raz lub dwa razy do roku, i są zazwyczaj krótkotrwałe. W dniu 13 sierpnia 2015 roku, na skutek awarii instalacji etylenu, doszło do pożaru w zakładach chemicznych Chempark Zaluži w Litvinowie w Czechach, należących do Grupy Unipetrol (stanowiącej część Grupy PKN Orlen). Grupa Synthos zaopatruje się w surowce z instalacji krakingu w zakładach należących do Grupy Unipetrol oraz jest połączona rurociągiem z tymi zakładami, przez który Grupa Synthos pozyskuje frakcję C4, etylen i benzen dla swoich zakładów produkcyjnych w Czechach. W wyniku awarii oraz pożaru nastąpiło tymczasowe wstrzymanie dostaw surowców. W związku z powyższym, po wykorzystaniu zgromadzonych zapasy surowców Grupa Synthos uruchomiła alternatywne źródła ich dostaw. Przywrócenie dostaw surowca z uruchomionej po naprawie instalacji krakingu parowego nastąpiło pod koniec października 2016 roku.

Na potrzeby poniższego omówienia wyników działalności Grupy, głównymi pozycjami sprawozdania z całkowitych dochodów są: przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i materiałów, koszty sprzedaży, pozostałe przychody na działalności operacyjnej, koszty ogólnego zarządu i administracji, pozostałe koszty na działalności operacyjnej, przychody finansowe, koszty finansowe, podatek dochodowy oraz zysk netto. Poniższe omówienie odnosi się również do EBITDA oraz wyników Grupy w ujęciu  segmentowym.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży obejmują przychody ze sprzedaży towarów i produktów gotowych, świadczenia usług, materiałów i przychody z najmu nieruchomości o charakterze inwestycyjnym.

Wyniki segmentów

Wyniki segmentów obejmują przychody ze sprzedaży każdego segmentu pomniejszone o łączny koszt alokowany do takiego segmentu. Uzgodnienie wyników segmentów z zyskiem przed opodatkowaniem przedstawia Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Koszty sprzedanych produktów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów i materiałów obejmują, między innymi, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia i koszty nabycia sprzedanych towarów i materiałów.

Koszty sprzedaży

Koszty sprzedaży obejmują między innymi koszty transportu, załadunku i rozładunku, opłaty celne, opłaty handlowe i ubezpieczenia towarów.

Koszty ogólnego zarządu i administracji

Koszty ogólnego zarządu i administracji obejmują koszty ogólnego zarządu związane z utrzymaniem zarządu i ogólne koszty produkcji dotyczące utrzymania i funkcjonowania jednostek ogólnego przeznaczenia.

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody na działalności operacyjnej obejmują między innymi przychody związane ze sprzedażą środków trwałych, rozwiązanie rezerw, straty z tytułu trwałej utraty wartości, odszkodowania od zakładów ubezpieczeń oraz kary umowne.

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne obejmują między innymi przeszacowanie rezerw, straty z tytułu trwałej utraty wartości, odpisy oraz koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych.

Przychody finansowe

Przychody finansowe obejmują przychody z wyceny instrumentów pochodnych, odsetek według amortyzowanego kosztu z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej, nadwyżkę zysków walutowych nad stratami walutowymi z tytułu aktywów pieniężnych, kredyty i pożyczki oraz inne aktywa i zobowiązania.

Koszty finansowe

Koszty finansowe obejmują głównie obciążenia odsetkowe ustalone z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej oraz nadwyżkę różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi z tytułu aktywów pieniężnych, kredyty i pożyczki oraz inne aktywa i zobowiązania.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy obejmuje koszt bieżącego i odroczonego podatku dochodowego.

Zysk netto

Zysk netto obejmuje przychody ogółem pomniejszone o koszty ogółem.

EBITDA

EBITDA jest obliczany jako zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację rzeczowych aktywów trwałych i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych.

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowany wynik na działalności Grupy dla każdego ze wskazanych okresów.

 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży4 7554 058
Koszt własny sprzedaży(3 862)(3 301)
Zysk brutto ze sprzedaży893757
Koszty sprzedaży(152)(126)
Koszty ogólnego zarządu(203)(164)
Koszty prac badawczo - rozwojowych(30)(16)
Pozostałe (koszty)/przychody operacyjne(57)(1)
Zysk na działalności operacyjnej451450
Przychody finansowe3831
Koszty finansowe(154)(56)
Zysk na sprzedaży aktywów finansowych do sprzedaży-42
Zysk przed opodatkowaniem335467
Podatek dochodowy(79)(41)
Zysk netto256426

Składniki pozostałych całkowitych dochodów, które mogą być przeklasyfikowane do wyniku w późniejszym okresie:

od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej4523
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży-(48)
Wycena planów emerytalnych(23)-
Pozostałe całkowite dochody (netto)22(25)
Całkowite dochody ogółem278401
Zysk przypadający na:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
256426
Zysk netto za rok obrotowy
256426
Całkowite dochody przypadające na:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
278401
Całkowite dochody na okres278401

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży ogółem za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. wyniosły 4755 mln PLN i były o 697 mln PLN, tj. 17,2 %, wyższe od kwoty 4058 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

Poniższa tabela przedstawia historyczne przychody ze sprzedaży Grupy za lata zakończone 31 grudnia 2016 r. i 2015 r.

 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży produktów4 4213 782
Przychody ze sprzedaży usług5137
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów282238
Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych11
 4 7554 058

Analiza segmentów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Wynik segmentów za rok zakończony 31 grudnia 2016r. wyniósł 508 mln PLN i był o 57 mln PLN, tj. 12,6%, wyższy od kwoty 451 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

Poniższa tabela przedstawia historyczne przychody ze sprzedaży Grupy i wyniki według segmentów działalności za lata zakończone 31 grudnia 2016 r. i 2015 r.

 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży  
Segment kauczuków syntetycznych2 1461 870
Segment tworzyw styrenowych2 1111 697
Segment dyspersji, klejów i lateksów195184
Segment AGRO8176
Pozostała działalność222231
Razem przychody ze sprzedaży4 7554 058
Koszty według segmentów  
Segment kauczuków syntetycznych(1 852)(1 650)
Segment tworzyw styrenowych(1 955)(1 549)
Segment dyspersji, klejów i lateksów(177)(169)
Segment AGRO(83)(69)
Pozostała działalność(180)(170)
Koszty ogółem(4 247)(3 607)
Wynik segmentu  
Segment kauczuków syntetycznych294220
Segment tworzyw styrenowych156148
Segment dyspersji, klejów i lateksów1815
Segment AGRO(2)7
Pozostała działalność4261
Razem wynik segmentu508451

Segment kauczuków syntetycznych

Wyniki w segmencie kauczuków syntetycznych za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. wyniosły  294  mln PLN i były o  74  mln PLN, tj. 33,6% wyższe  od kwoty 220  mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

Wzrost wyników segmentu jest rezultatem większej ilości sprzedanych produktów oraz poprawy marż jednostkowych w grupie kauczuków ESBR oraz NdBR.

Segment tworzyw styrenowych

Wyniki w segmencie tworzyw styrenowych za rok zakończony  31 grudnia 2016 r. wyniosły 156  mln PLN i były o  8 mln PLN, tj. 5,4%,wyższe, od kwoty 148 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

Wzrost ten jest rezultatem zwiększenia ilości sprzedanych produktów, w szczególności EPS oraz XPS, przy poziomach marż porównywalnych lub niższych w stosunku do okresu poprzedniego.

Segment dyspersji, klejów i lateksów

Wyniki w segmencie dyspersji, klejów i lateksów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. wyniosły 18  mln PLN i były o  3  mln PLN, tj. 20,0% wyższe   od kwoty 15  mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

Wzrost wyników jest rezultatem zwiększenia ilości sprzedanych produktów oraz poprawy marż jednostkowych.

Segment Agro

Wyniki w segmencie Agro za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. wyniosły -2  mln PLN i były o 9 mln PLN tj. 128,6% niższe od kwoty 7  mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

Powyższy spadek wynika głównie z niższych marż ze względu na agresywną politykę cenową konkurentów oraz z wyższych kosztów badań i rozwoju związanych z nowymi rejestracjami produktów.

Pozostała działalność

Wyniki w segmencie pozostałej działalności, obejmujące media oraz produkty, usługi nieprzypisane do ww. segmentów, za rok zakończony 31 grudnia 2016  r. wyniosły 42 mln PLN i były o  19  mln PLN, tj. 31,2%, niższe  od kwoty 61  mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

Zmiana wyników podyktowana była przede wszystkim gorszymi wynikami działalności energetycznej ze względu na mniejszą ilość sprzedaży mediów.

Koszty sprzedanych produktów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów i materiałów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. wyniosły 3862 mln PLN i były o 561  mln PLN, tj. 17,0% ,  wyższe od kwoty 3301 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

Powyższa zmiana jest konsekwencją wzrostu ilości sprzedaży produktów zrealizowanej w 2016 roku, w tym wzrostu sprzedaży EPS, w dużym stopniu związanym z przejęciem biznesu EPS od Grupy INEOS w II połowie roku.

Koszty sprzedaży

Koszty sprzedaży za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. wyniosły 152 mln PLN, rosnąc o 26 mln PLN, tj. 20,6%, z poziomu 126 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Wzrost kosztów sprzedaży jest skorelowany ze zwiększeniem poziomów sprzedanych wolumenów produktów.

Koszty ogólnego zarządu i administracji

Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. koszty ogólnego zarządu i administracji wyniosły 203  mln PLN,  rosnąc  o 39 mln PLN, tj. 24,8% , z poziomu 164  mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. Wzrost kosztów ogólnego wynikał głównie z nabycia nowych podmiotów.

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. wyniosły 73 mln PLN  wzrosły o 51 mln PLN, tj. 231,8%  z poziomu 22  mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015.  Główne pozycje, które miały wpływ na wzrost  pozostałych przychodów operacyjnych w 2016 roku to rozwiązanie rezerwy na wyroby gotowe z grupy kauczuków SSBR w kwocie 20 mln PLN oraz ujęcie rozliczenia otrzymanych dotacji w kwocie 18 mln PLN.

Pozostałe koszty operacyjne

Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. pozostałe koszty operacyjne wyniosły 130  mln PLN,  rosnąc   o 107 mln PLN, tj. 465,2% , z poziomu 23 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych wynikał głównie z utworzenia dodatkowej rezerwy na likwidację nieczynnych obiektów przemysłowych w kwocie 46 mln PLN. Ponadto dodatkowym elementem wpływającym na powyższy wzrost było dokonanie odpisu z tytułu aktualizacji wyceny  prac rozwojowych na kwotę 38 mln PLN. Głównym czynnikiem odpisu był wskaźnik efektywności powyższych projektów, który okazał się niższy od oczekiwanej.

Przychody finansowe

Przychody finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016  r. wyniosły 38 mln PLN i były o 7 mln PLN, tj. 22,6% wyższe  od kwoty 31 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Głównym powodem wzrostu były przychody wynikające z zysków na pochodnych instrumentach finansowych.

Koszty finansowe

Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. koszty finansowe wyniosły  154  mln PLN,  rosnąc  o  98 mln PLN, tj.  175,0%, z poziomu 56  mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. Wzrost kosztów finansowych wynikał głównie z ujemnych różnic kursowych.

Podatek dochodowy

Za rok zakończony 31 grudnia 2016  r. podatek dochodowy wyniósł  79  mln PLN,  rosnąc   o 38  mln PLN, tj. 92,7%, z poziomu  41  mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Efektywna stopa podatkowa Grupy za lata zakończone 31 grudnia 2016 r. i 2015 r. wynosiła odpowiednio 24% i 9%. W roku 2016  Grupa ujęła dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2010-2015r. w kwocie 63 mln zł. Postępowania te obecnie są  na  etapie wniesionych  odwołań do Izby Skarbowej w Krakowie oraz skarg w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

Zysk netto

Z powyższych powodów, za rok zakończony 31 grudnia 2016  r. zysk netto wyniósł  256  mln PLN, zmniejszając się o  170  mln PLN, tj.  39,9%, z poziomu 426 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r.

EBITDA

Za rok zakończony 31 grudnia 2016  r. EBITDA Grupy wyniósł  662  mln PLN, wzrastając  o 45 mln PLN, tj. 7,3%, z poziomu 617  mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. Wzrost  EBITDA wynikał głównie z lepszych wyników osiągniętych w segmencie kauczuków syntetycznych oraz tworzyw styrenowych.

Poniższa tabela określa historyczny EBITDA Grupy według segmentów za lata zakończone 31 grudnia 2016 r. i 2015 r.

 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Segment kauczuków syntetycznych363276
Segment tworzyw styrenowych226207
Segment dyspersji, klejów i lateksów2925
Segment AGRO310
Pozostała działalność4199
Razem662617

W ujęciu historycznym, zapotrzebowanie Grupy na płynność wynika głównie z potrzeby finansowania nakładów inwestycyjnych, kapitału obrotowego, wypłaty dywidendy oraz obsługi zadłużenia Grupy. Głównym źródłem płynności Grupy były środki z działalności operacyjnej, linie kredytowe, zbycie aktywów oraz dotacje UE dla nakładów inwestycyjnych.

Przepływy środków pieniężnych

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy dla każdego ze wskazanych okresów.

 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej482732
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(414)(284)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej8(183)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 482 mln PLN,  spadły   o  250 mln PLN, tj. 34,2% , z poziomu 732  mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. Spadek  ten był spowodowany głównie  wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy, co wynikało ze wzrostu notowań podstawowych produktów w II połowie roku oraz zwiększenia skali segmentu EPS będącego rezultatem nabycia biznesu EPS od Grupy INEOS.

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. środki pieniężne netto wykorzystane na działalność inwestycyjną wyniosły 414 mln PLN, co oznacza wzrost o 130 mln PLN, tj. 45,8%, z poziomu 284 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. Na zmianę poziomu wydatków inwestycyjnych głównie miało wpływ nabycie biznesu EPS od Grupy INEOS . 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

Za rok zakończony 31 grudnia 2016  r. środki pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły  8 mln PLN, wzrosły o 191 mln PLN tj. 104,4% z poziomu -183 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015r. Główne przyczyny zmiany było saldo zwiększenia zadłużenia finansowego o 784 mln PLN oraz  wypłaty zaliczki na dywidendę w kwocie ok 701 mln PLN w roku 2016.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Grupa definiuje kapitał obrotowy jako aktywa obrotowe z wyłączeniem środków pieniężnych minus zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem zobowiązań finansowych. Zapotrzebowanie Grupy na kapitał obrotowy netto zależy głównie od cen surowców, cen sprzedaży produktów i od zarządzania należnościami, zobowiązaniami i zapasami.

Na dzień 31 grudnia 2016  r., kapitał obrotowy netto wynosił 954 mln PLN, wzrósł o 200 mln PLN z poziomu 754 mln PLN na koniec roku 2015. Wzrost ten wynikał ze wzrostu notowań podstawowych produktów w II połowie roku oraz zwiększenia skali segmentu EPS będącego rezultatem nabycia biznesu EPS od Grupy INEOS.

Porozumienia pozabilansowe

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa nie posiadała żadnych zobowiązań warunkowych wobec podmiotów niepowiązanych.

Nakłady finansowe

Nakłady inwestycyjne Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. obejmujące nakłady na środki trwałe oraz nabycie biznesu EPS od Grupy INEOS wyniosły łącznie 478 mln PLN.

Poniższa tabela przedstawia nakłady inwestycyjne Grupy na środki trwałe poniesione we wskazanych okresach, wg segmentu operacyjnego.

 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Segment kauczuków syntetycznych25369
Segment tworzyw styrenowych4333
Segment dyspersji, klejów i lateksów933
Segment AGRO314
Pozostała działalność106128
Razem186577

Grupa realizuje szeroko zakrojony program inwestycyjny skoncentrowany na budowie, utrzymaniu i usprawnieniu zakładów produkcyjnych Grupy. Znaczne nakłady inwestycyjne potrzebne są do utrzymania bieżącej produkcji zakładów Grupy, spełnienia wymogów nowych przepisów, a także utrzymania licencji na prowadzenie działalności. Dodatkowe nakłady inwestycyjne są także wymagane do modernizacji starzejącego się lub przestarzałego wyposażenia, do podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia zdolności produkcyjnych i poprawy kontroli procesów.

Znaczące projekty inwestycyjne Grupy obejmują w szczególności budowę: (i) budowę zakładu formulacji produktów  w segmencie Agro  (ii) budowę instalacji do produkcji  InVento X w segmencie tworzyw styrenowych; oraz (iii) zwiększenie mocy wytwórczych kauczuku neodymowego (NdBR).  Wszystkie wskazane wielkości inwestycji są jedynie szacunkami i mogą w dowolnym momencie zmienić się lub zostać zmodyfikowane.

Grupa zamierza realizować plany inwestycyjne, które obejmują rozwój organiczny oraz kapitałowy.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Grupa posiadała następujące lokaty kapitałowe.

Wykaz posiadanych akcji 2016Ilość akcjiWartość w mln zł
 - Global BioEnergies59 5256
Razem59 5256
Wykaz posiadanych akcji 2015Ilość akcjiWartość w mln zł
 - Global BioEnergies59 6256
Razem59 6256

Wartość godziwa instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży ustalona została w oparciu o notowania giełdowe.

Ograniczenia w prawach własności na aktywach31.12.2016
[mln PLN]
Zobowiązanie z tytułu zabezpieczeń na rzeczowych składnikach majątku trwałego0
Cesja należności377
Przewłaszczenie na zapasach119

W dniu 30 września 2014, Synthos Finance AB (publ.), z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji („Emitent Obligacji”), spółka w 100% zależna od  Synthos S.A., wyemitowała niepodporządkowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 350 000 000 EUR (“Pierwotne Obligacje”). Pierwotne Obligacje oprocentowane są stałą stopą procentową 4,000% rocznie, przy odsetkach płatnych w okresach półrocznych (30 marca i 30 września każdego roku), zaczynając od 30 marca 2015 r., a data ich wykupu przypada na 30 września 2021 r. Pierwotne Obligacje zostały wyemitowane za cenę równą 100% ich kwoty głównej, za łączną cenę 350 000 000 EUR. Pierwotne Obligacje są zadłużeniem niepodporządkowanym, i mają takie same pierwszeństwo spłaty jak istniejący i przyszłe niezabezpieczone zadłużenie niepodporządkowane.

Pierwotne Obligacje są niezabezpieczone i gwarantowane solidarnie przez Synthos S.A., Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, SYNTHOS Kralupy a.s., TAMERO INVEST s.r.o. oraz  SYNTHOS PBR s.r.o. (“Poręczyciele”). Poręczenie udzielone przez Poręczycieli obejmuje wszystkie zobowiązania Synthos Finance AB (publ.) wynikające z Pierwotnych Obligacji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej Pierwotnych Obligacji oraz odsetek od Obligacji) i zostało udzielone wszystkim Obligatariuszom. Poręczenie wygasa po wygaśnięciu roszczeń Obligatariuszy wobec Synthos Finance AB (publ.). Wynagrodzenie uzyskane za udzielenie poręczenia zostało przyznane na zasadach rynkowych.

W związku z emisją Pierwotnych Obligacji Grupa podlega także standardowym dla obligacji typu high-yield ograniczeniom (tzw. kowenanty), które mogą zmniejszyć jej zdolność do finansowania przyszłej działalności i potrzeb kapitałowych oraz do wykorzystywania szans biznesowych i prowadzenia bieżącej działalności. Ograniczenia te podlegają licznym wyjątkom i wyłączeniom, więc przy spełnieniu określonych warunków, kwota zadłużenia zaciągniętego zgodnie z tymi ograniczeniami może być znaczna.

Pierwotne Obligacje są notowane na Rynku Oficjalnych Notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych i zostały dopuszczone do obrotu na rynku Global Exchange Market.

Umowa Dotycząca Warunków Emisji Pierwotnych Obligacji, Pierwotne Obligacje oraz Poręczenia podlegają przepisom prawa stanu Nowy Jork i zgodnie z nimi będą interpretowane.

Jednocześnie, w celu przekazania środków z emisji Pierwotnych Obligacji, Zarząd Spółki podjął uchwałę dnia 30 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji wewnątrzgrupowych, które zostały objęte przez Synthos Finance AB (publ.) i które stanowią niezabezpieczone obligacje imienne wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Wartość nominalna obligacji wewnątrzgrupowych wynosi 350.000.000 EUR i odpowiada wartości nominalnej Obligacji. Łączna cena emisyjna obligacji wewnątrzgrupowych to 344.001.000 EUR. Środki pozyskane z emisji obligacji wewnątrzgrupowych zostały przeznaczone na spłatę zadłużenia Grupy, pokrycie kosztów emisji Pierwotnych Obligacji oraz ogólne cele korporacyjne Grupy. Termin wykupu oraz wypłaty oprocentowania obligacji wewnątrzkorporacyjnych odpowiadają Pierwotnym Obligacjom.

Dodatkowe Obligacje

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Synthos Finance AB (publ.), z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji, spółka w 100% zależna od Synthos S.A., wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 EUR, o stałym oprocentowaniu w wysokości 4.000% w skali roku i z terminem zapadalności w dniu 30 września 2021 r. („Dodatkowe Obligacje”). Dodatkowe Obligacje stanowią dodatkową emisję (tzw. „tap issue”) względem Pierwotnych Obligacji.

Analogicznie do emisji Pierwotnych Obligacji, zobowiązania Synthos Finance AB (publ.) wynikające z Dodatkowych Obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną solidarnie przez Poręczycieli.

Jednocześnie, w celu przekazania środków z emisji Dodatkowych Obligacji, w dniu 2 kwietnia 2015 r. Synthos Finance AB (publ.) udzielił pożyczki wewnątrzgrupowej na rzecz Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., podmiotu pośrednio zależnego od Synthos S.A., w wysokości 50 milionów EUR oraz oprocentowaniu w wysokości 4,7% rocznie, z terminem wymagalności w dniu 30 września 2021 roku.

Analogicznie do Pierwotnych Obligacji, Dodatkowe Obligacje są dopuszczone do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market.

Udzielone pożyczki

W okresie sprawozdawczym w dniu 10 lutego 2016 roku Spółka Synthos SA podpisała umowę pożyczki ze Spółką Green Papper SCSp,  na  kwotę możliwego zadłużenia  do kwoty 50 tys. EUR, z możliwością ciągnięcia transz w walutach obcych PLN, EUR, USD, GBP, CZK.  Termin spłaty pożyczki ustalono na dzień 31 grudnia  2020 roku, oprocentowanie ustalano stałe w wysokości 4,89% w stosunku rocznym. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto oraz spłacono 30 tys. EUR.

W dniu 21 lipca 2016 roku spółka FORUM 62 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (pożyczkodawca) podpisała umowę pożyczki ze Spółką Spółka Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka jawna na kwotę 245 mln PLN. Termin spłaty pożyczki ustalono na dzień 31 lipca  2018 roku, oprocentowanie ustalano stałe w wysokości 4,7% w stosunku rocznym. Wypłacono całość pożyczki w kwocie 245 mln PLN. W okresie sprawozdawczym całość została spłacona.

W dniu 26 sierpnia 2016 roku Spółka FORUM 62 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty podpisała umowę pożyczki ze Spółką zależną Synthos Styrenics Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,  na  kwotę możliwego zadłużenie do kwoty 120 mln PLN.  Cała kwota została wypłacona. Termin spłaty pożyczki ustalono na dzień 31 sierpnia  2017 roku, oprocentowanie ustalano stałe w wysokości 4,7% w stosunku rocznym. W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągniętą pożyczkę w całości.

W dniu 24 sierpnia  2016 roku Spółka Synthos Kralupy a. s. podpisała umowę pożyczki ze Spółką Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,  na  kwotę możliwego zadłużenie do kwoty 150 mln PLN, z możliwością ciągnięcia transz w walutach obcych PLN, EUR, USD, GBP, CZK.  Termin spłaty pożyczki ustalono na dzień 30 września  2016 roku, oprocentowanie ustalano stałe w wysokości 4,89% w stosunku rocznym. W okresie sprawozdawczym nastąpiła wypłata oraz spłata pożyczki w kwocie 100 mln PLN.

W dniu 24 listopada  2016 roku Spółka Synthos PBR s.r.o. podpisała umowę pożyczki ze Spółką Styrenics Synthos Dwory 2 spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa,  na  kwotę możliwego zadłużenie do kwoty 30 mln EUR, z możliwością ciągnięcia transz w walutach obcych PLN, EUR, USD, GBP, CZK.  Termin spłaty pożyczki ustalono na dzień 30 grudnia  2020 roku, oprocentowanie ustalano stałe w wysokości 4,89% w stosunku rocznym. W okresie sprawozdawczym nastąpiła wypłata pożyczki w kwocie 20 mln EUR.

W okresie sprawozdawczym w dniu 24 listopada 2016 roku Spółka Synthos PBR s.r.o. podpisała umowę pożyczki ze Spółką Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,  na  kwotę możliwego zadłużenie do kwoty 20 mln EUR, z możliwością ciągnięcia transz w walutach obcych PLN, EUR, USD, GBP, CZK. Termin spłaty pożyczki ustalono na dzień 30 grudnia  2020 roku, oprocentowanie ustalano stałe w wysokości 4,89% w stosunku rocznym. W okresie sprawozdawczym zostało pociągnięte 15 mln EUR pożyczki.

W dniu 24 listopada  2016 roku Spółka Synthos Kralupy a. s. podpisała umowę pożyczki ze Spółką Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,  na  kwotę możliwego zadłużenie do kwoty 50 mln EUR, z możliwością ciągnięcia transz w walutach obcych PLN, EUR, USD, GBP, CZK.  Termin spłaty pożyczki ustalono na dzień 30 listopada  2020 roku, oprocentowanie ustalano stałe w wysokości 4,89% w stosunku rocznym. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zaciągnięcie pożyczki w kwocie 40 mln PLN.

Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej Synthos S.A. wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok

Prognozy nie były sporządzane ani publikowane.

Ocena zarządzania zasobami finansowymi

Grupa wygenerowała w 2016 roku środki z  działalności operacyjnej w kwocie 481 tys. zł. Środki te w głównej mierze zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz cele akwizycyjne. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację programów inwestycyjnych oraz bieżącą działalność Grupa w 2016 r. dodatkowo zawarła Umowę Kredytu Odnawialnego do kwoty 220 mln euro, z czego do końca 2016 roku wykorzystane zostało 180 mln euro. Ponadto zasoby finansowe podmiotów Grupy podlegających konsolidacji pozwalają na pełne wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. Płynność finansowa nie stwarza zagrożeń w działalności gospodarczej Spółki i jej podmiotów zależnych.

Audytor

W dniu 28 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2016 rok, a także dokonania przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za pierwsze półrocze 2016 roku. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana  jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 130. Emitent nie korzystał w przeszłości z usług Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 lit. b Statutu Synthos S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

W uzupełnieniu uchwały z dnia 28 czerwca 2016 r., w dniu 20 października 2016 r. Rada Nadzorcza Synthos S.A. wybrała spółkę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania i przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych Synthos S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. w latach 2016, 2017 i 2018.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych sprawozdań finansowych Synthos S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. w latach 2016, 2017i 2018 zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Spółka w dniu 08 sierpnia 2016 roku zawarła umowę roczną o przeprowadzenie przeglądu oraz badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie. W dniu 21 października 2016 roku Strony zawarły aneks do umowy rozszerzający zakres usług na badanie i przeglądy jednostkowych sprawozdań finansowych Synthos S.A. i innych podmiotów Grupy Synthos (w oparciu o umowy pomiędzy tymi podmiotami, a podmiotami z grupy EY) i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. w latach 2016, 2017 i 2018. Kwota wynagrodzenia audytora z tytułu badania rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz przeglądu skróconych sprawozdań Spółki i Grupy Synthos za okres pierwszych 6 miesięcy roku 2016 wynosi łącznie 110 tys. złotych. Z tytułu innych usług poświadczających, w tym przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i jej podmiotów powiązanych (we wszystkich lokalizacjach), wynagrodzenie audytora (i jego podmiotów powiązanych) wyniosło łącznie 1372 tys. złotych. Z tytułu innych usług wynagrodzenie audytora wyniosło 30 tys. złotych.

Za rok poprzedni koszty badania rocznego sprawozdania finansowego i przeglądu skróconych sprawozdań Spółki i Grupy Synthos kwota wynagrodzenia wynosiła łącznie 500 tys. złotych.

 

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych realizowana jest w oparciu o wewnętrzne zarządzenie w sprawie zasad polityki finansowej. Równocześnie raporty okresowe sporządzane są w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne (rozporządzenie Ministra Finansów). Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę sprawozdawczości finansowej i operacyjnej. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem procesu przygotowania sprawozdania finansowego sprawuje Dyrektor Finansowy.

Sporządzone sprawozdanie finansowe podlega weryfikacji przez Zarząd. W procesie sporządzania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza. Sprawozdania finansowe po zakończeniu badania przez audytora przesyłane są członkom Rady Nadzorczej Spółki, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy.

Spółka dodatkowo zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych poprzez śledzenie na bieżąco zmian wymaganych przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczych i przygotowywanie się do ich wprowadzania.