raport roczny 2016
4. Akcjonariusze
 

4. Główni akcjonariusze

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wyemitowany kapitał zakładowy wynosi 39.697.500 PLN i dzieli się na 1.323.250.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,03 PLN każda.

Synthos S.A. jest spółką publiczną, której akcje są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym nie posiada szczegółowych informacji na temat wszystkich swoich akcjonariuszy. Otrzymuje informacje na temat  znaczących akcjonariuszy tylko wtedy, gdy przestrzegają oni spoczywających na nich obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa polskiego.

Poniższa tabela przedstawia wykaz akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2016 r. sporządzony na podstawie otrzymanych od nich powiadomień o posiadaniu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w
kapitale zakładowym (%)
Liczba głosów
na walnym
zgromadzeniu
Procent
praw do głosu
na walnym
zgromadzeniu
Michał Sołowow, pośrednio poprzez jednostki zależne:826.559.00962,46%826.559.00962,46%
a) FTF Galleon S.A.682.918.11251,61%682.918.11251,61%
b) Ustra S.A.143.640.89710,85%143.640.89710,85%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A.66.803.1375,0566.803.1375,05%
Pozostali(1)429.887.85432,49%429.887.85432,49%
Razem1.323.250.000100%1.323.250.000100%

(1) Wedle stanu wiedzy Spółki, poza akcjonariuszami określonymi w powyższej tabeli i na podstawie powiadomień o pakietach akcji otrzymanych na walnym zgromadzeniu, żaden akcjonariusz nie posiada więcej niż 5% akcji Spółki.

Udziały

chartMichał Sołowow, pośrednio poprzez jednostki zależne
Pozostali

Spółce nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy