raport roczny 2016
2. Działalność / 2. Opis Działalności Grupy Kapitałowej Synthos SA
 

2. Opis Działalności Grupy Kapitałowej Synthos SA

Działalność Grupy dzieli się na cztery główne segmenty: butadien i kauczuk („Segment Kauczuków Syntetycznych”), styren i pochodne styrenu („Segment Tworzyw Styrenowych”) oraz dyspersje, kleje i lateks („Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów”), oraz środki ochronnych roślin (AGRO). Segment ten został wydzielony w roku 2015. Grupa czerpie przychody również z działalności pomocniczej, związanej z produkcją i dystrybucją energii cieplnej z własnych elektrowni, jak również przychody z obrotu i dystrybucji energii elektrycznej („Pozostała Działalność”, w tym „Media”, które w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawione są jako odrębny segment). Pozostała Działalność obejmuje również przychody i koszty nieprzypisane do innych segmentów.

Działalność Grupy opiera się na czterech podstawowych segmentach:

Segment Kauczuków Syntetycznych

Segment Kauczuków Syntetycznych jest podstawowym segmentem działalności Grupy. Odbiorcami ok. 80% wolumenu sprzedaży produktów tego segmentu Grupy są główni uczestnicy rynku oponiarskiego, w tym Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear i Pirelli. Za pozostałe 20% wolumenu sprzedaży w tym segmencie odpowiadają pozostałe rynki, w tym producenci technicznych wyrobów kauczukowych, spodów do obuwia, przewodów elastycznych i pasów transmisyjnych. Segment Kauczuku Syntetycznego wygenerował w 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 2 146 mln PLN oraz EBITDA w wysokości 363 mln PLN za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016.

Dynamika sprzedaży (2008 - 2010)

wykres


Segment Tworzyw Styrenowych

Segment Tworzyw Styrenowych wytwarza trzy podstawowe rodzaje produktów różniących się przeznaczeniem. Pierwszy z nich to polistyren do spieniania („EPS”), stosowany przede wszystkim do produkcji płyt do izolacji termicznej, stanowiących podstawowy materiał do izolacji termicznej w Europie Środkowej. Drugi typ stanowią polistyreny przeznaczenia ogólnego („GPPS”) oraz polistyreny wysokoudarowe („HIPS”), stosowane głównie w przemyśle opakowań artykułów spożywczych. Z polistyrenu wytwarzane są naczynia jednorazowe, kubki, opakowania na wyroby mleczarskie, tacki i sztućce. Polistyren jest także używany jako surowiec do produkcji kabin prysznicowych, opakowań jubilerskich i wszędzie tam, gdzie wymagana jest sztywność, a jednocześnie transparentność wyrobu gotowego. Trzecia grupa obejmuje płyty z polistyrenu ekstrudowanego („XPS”). XPS ma zastosowanie głównie w przemyśle budowlanym, jako materiał do izolacji termicznej budynków, dachów o odwróconym układzie warstw, posadzek oraz do izolacji mostków cieplnych

Dynamika sprzedaży (2008 - 2010)

wykres

oraz murów szczelinowych. Segment Tworzyw Styrenowych wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 2 111  mln PLN oraz EBITDA w wysokości 226 mln PLN za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 r.


Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów

Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów wytwarza trzy grupy produktów. Pierwsza to dyspersje akrylowe, styrenowo-akrylowe oraz winylowe. Ich głównym zastosowaniem jest produkcja farb, tynków akrylowych, preparatów gruntujących, uszczelniaczy oraz wielu innych wyrobów chemii budowlanej, a także klejów do drewna oraz dla przemysłu papierniczego. Drugą grupę stanowią kleje, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle drzewnym, meblowym oraz papierniczym. Trzecia grupa to lateksy butadienowo-styrenowe stosowane głównie do produkcji wyrobów piankowych oraz dywanów. Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 195 mln PLN oraz EBITDA w wysokości 29 mln PLN za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 r.

Dynamika sprzedaży (2008 - 2010)

wykres


Segment Agro

Domeną segmentu jest produkcja i sprzedaż środków ochrony roślin, zapraw nasiennych, biocydów oraz nawozów dolistnych. Produkty reprezentujące poszczególne kategorie zapewniają ochronę upraw od siewu do zbiorów, zabezpieczając rośliny przed niszczącym działaniem grzybów chorobotwórczych, szkodników i chwastów oraz dostarczają roślinom niezbędnych mikro i makroelementów w postaci specjalistycznych nawozów. Obok produkcji pestycydów, segment Agro oferuje również usługi dla klientów krajowych i zagranicznych w zakresie formulacji oraz konfekcji płynnych i zawiesinowych środków ochrony roślin. Segment Agro wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 81 mln PLN oraz EBITDA w wysokości 3 mln PLN za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 roku.

Segment Media

Segment ten zajmuje się produkcją energii cieplnej oraz dystrybucją tej energii, wytwarzaniem elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem i obrotem energią elektryczną oraz jej dystrybucją. Segment Media wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 206 mln PLN oraz EBITDA w wysokości 99 mln PLN za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 roku.

historia

W 2014 roku Grupa Synthos S.A. zdecydowała się rozpocząć działalność w nowym segmencie – produkcji środków ochrony roślin.

Synthos S.A. powstał w 1945 r. jako Fabryka Paliw Syntetycznych w Oświęcimiu. W latach 50. i 60. XX wieku została ukończona budowa zakładu produkcji kauczuku syntetycznego. W czerwcu 1959 r. rozpoczęto produkcję emulsyjnego kauczuku syntetycznego. Firma kontynuowała rozwój działalności, osiągając pełną zdolność produkcyjną oraz wysoki poziom zatrudnienia w latach 70. W 1996 r. firma została sprywatyzowana, zaś 60% akcji przekazano Narodowemu Funduszowi Inwestycyjnemu.

W grudniu 2004 r. firma zadebiutowała na GPW, zaś w 2006 r. pakiet kontrolny akcjonariusza większościowego Michała Sołowowa przekroczył 50% akcji. W lipcu 2007 r. Spółka nabyła 100% akcji czeskiej spółki Kaucuk a.s., jednego z największych konkurentów Grupy w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2007 r. firma podpisała z Michelin umowę o udzielenie licencji NdBR na technologię produkcji kauczuków polibutadienowych oraz umowę handlową na dostawy tego typu kauczuku.

W czerwcu 2010 r. spółka otworzyła zakład produkcji butadienu w Kralupach w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Unipetrol. Udziały spółki w tym wspólnym przedsięwzięciu wynoszą 49%; ma ona także udział w zarządzaniu operacyjnym zakładu, którego zdolność produkcyjna wynosi 130 000 ton rocznie. W trzecim kwartale 2011 r. uruchomiona została produkcja kauczuków polibutadienowych NdBR w zakładzie w Kralupach. W marcu 2012 r. akcje spółki zostały włączone do indeksu największych spółek WIG20 na GPW.

W 2014 roku Grupa zdecydowała się rozpocząć działalność w nowym segmencie, tj. produkcji środków ochrony roślin. W 2014 roku Spółka nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Zakład Doświadczalny „Organika” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przejęła rejestracje środków ochrony roślin i produktów biobójczych od spółki Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. Wejście Grupy na rynek z nowymi produktami, jakimi są środki ochrony roślin, pozwoli przygotować odbiorców do znacznie szerszego i większej skali portfolio produktowego, które zaoferowane zostanie po zrealizowaniu budowy własnego kompleksu instalacji produkcyjnych substancji aktywnych i śor.

W sierpniu 2015 roku Grupa uruchomiła w Oświęcimiu zakład produkcji nowoczesnych kauczuków SSBR. Produkcja prowadzona będzie w oparciu o licencję The Goodyear Tire & Rubber Company.

a) Nabycie biznesu EPS (Expandable Polystyrene) Grupy INEOS

W dniu 06.05.2016 roku Synthos S.A. zawarł z INEOS Industries Holdings Limited z siedzibą w Lyndhurst w Wielkiej Brytanii umowę kupna biznesu EPS Grupy INEOS. Łączna cena nabycia biznesu wyniosła 80 mln EUR z zastrzeżeniem możliwych korekt wynikających z umowy.

W ramach transakcji kupna INEOS Styrenic Synthos S.A. przejął m.in. trzy zakłady produkcyjne, z których dwa znajdują się w północnej Francji (Wingles i Ribécourt) a trzeci w Holandii (Breda).
Dodatkowo w Bredzie funkcjonuje nowoczesne centrum technologiczne, w skład którego wchodzą specjalistyczne laboratorium badawcze oraz zakłady pilotażowe, w których testowane są innowacyjne produkty wdrażane przez spółkę.

Zakup INEOS Styrenics pozwoli Synthos S.A. na dostarczanie najwyższej jakości polistyrenu spienialnego (EPS) a także utrzymanie pozycji lidera produktów styropianowych wśród materiałów izolacyjnych.
Zdolności przetwórcze styrenu grupy Synthos przekraczają 600 tys. ton rocznie. Pozyskanie konkurencyjnego kosztowo styrenu będzie możliwe w dłuższej perspektywie czasowej, w szczególności poprzez rozbudowę nowych zdolności produkcyjnych styrenu i będzie za sobą pociągać znaczne wydatki kapitałowe.

O szczegółach transakcji Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 16/2016 z dnia 6 maja 2016 roku.

W dniu 26 sierpnia br. Spółka powzięła wiadomość o spełnieniu się warunku zawieszającego określonego w Umowie Sprzedaży Akcji poprzez udzielenie w dniu 26.08.2016 bezwarunkowej zgody Komisji Europejskiej na wykonanie transakcji, tj. na przeniesienie akcji INEOS Styrenics European Holding B.V. w wykonaniu Umowy Sprzedaży Akcji o czym Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 35/2016 z dnia 26 sierpnia br.
O wykonaniu transakcji Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 31 sierpnia br.

b) Rozszerzenie licencji – zawarcie umowy z podmiotami Grupy Michelin

W dniu 26.08.2016 r. doszło do zawarcia, w związku z umową licencyjną z dnia 05.10.2007 roku, porozumienia pomiędzy Compagnie Générale des Etablissements Michelin z siedzibą w Clermont-Ferrand, Francja; Michelin Recherche et Technique S.A. z siedzibą w Granges-Paccot, Szwajcaria jako licencjodawcami, a Synthos S.A. jako licencjobiorcą.

Zawarte porozumienie przewiduje zwiększenie dopuszczalnej zgodnie z udzieloną licencją zdolności produkcyjnej kauczuku NdBR do 132 000 ton rocznie. Wynagrodzenie z tytułu rozszerzenia licencji składa się z części ryczałtowej oraz części zmiennej w postaci opłaty licencyjnej (royalties) zależnej od wolumenu sprzedaży licencjonowanych produktów.

c) Restart krakera w Litvinowie w dniu 19 października 2016 roku

W dniu 19 października br. Unipetrol a.s. (podmiot zależny od PKN Orlen S.A.) poinformował o ponownym uruchomieniu krakera w czeskim Litvinowie. Kraker w Litvinowie zasila czeskie podmioty Grupy Synthos w transportowane rurociągami surowce do produkcji etylobenzenu/ styrenu oraz butadienu. Wspomniane surowce w związku z awarią krakera w sierpniu 2015 roku musiały być dostarczane transportem kolejowym z innych źródeł zaopatrzenia.

Przywrócenie zasilania z lokalnego krakera w Litvinowie będzie miało pozytywny wpływ na ustabilizowanie poziomu produkcji oraz poprawę uzyskiwanych marż zarówno tworzyw styrenowych jak i kauczuków syntetycznych w kolejnych okresach sprawozdawczych.

 

Strategicznym celem Zarządu Spółki jest zwiększanie wartości spółki dla akcjonariuszy. Służyć temu będzie utrzymanie stabilnych długoterminowych relacji z partnerami biznesowymi, doskonalenie efektywności operacyjnej oraz poszerzanie i unowocześnianie portfela oferowanych produktów.

Podstawowe inwestycje w obszarze produkcyjnym, których realizacja jest przewidziana w strategii Grupy, dotyczą bezpieczeństwa surowcowego oraz poszerzenia oferty produktowej dla odbiorców.

Strategia wzrostu wartości Grupy realizowana przez Zarząd Spółki zakłada umocnienie pozycji grupy w podstawowych obszarach biznesowych, jakie stanowią produkcja kauczuków syntetycznych, polistyrenów, dyspersji i klejów oraz środków ochrony roślin. Spółka zamierza osiągnąć ten cel między innymi poprzez inwestycje produkcyjne i kapitałowe (przejęcia innych firm prowadzących podobną działalność). Strategia Grupy zakłada podczas procesu rozwoju utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia.

Synthos S.A. może szybko i efektywnie rozwijać innowacyjne produkty, zgodne z oczekiwaniami klientów, dzięki utrzymywaniu sieci relacji z renomowanymi instytutami naukowymi z całego świata.

rozwoj

Grupa zakłada ciągły rozwój i optymalizację portfela produktowego wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom klientów. Rozwój produktowy ma przede wszystkim bazować na własnych badaniach realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie do produkcji nowych, innowacyjnych produktów, w tym przede wszystkim nowych rodzajów kauczuków syntetycznych. Celem Grupy jest systematyczne podnoszenie konkurencyjności jakościowej i kosztowej w relacji do czołowych przedsiębiorstw branży chemicznej.

Realizacja przejęć kapitałowych będzie dotyczyć podmiotów dysponujących nowoczesnymi produktami rozszerzającymi dotychczasowy portfel produktów Grupy lub też okazji rynkowych, tj. relatywnie nisko wycenianych przedsiębiorstw o dobrych perspektywach rynkowych.

Segment Kauczuków Syntetycznych

Informacje ogólne

Segment Kauczuków Syntetycznych stanowi podstawowy segment działalności Grupy. Wytwarza on kauczuk syntetyczny stosując technologię polimeryzacji emulsyjnej butadienu i styrenu (lub innych surowców chemicznych takich jak akrylonitryl lub odpowiedni kwas organiczny). W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. roczna zdolność produkcyjna wydajność w zakresie produkcji kauczuku syntetycznego ESBR, NBR, HSR, NdBR wyniosła ok. 375 000 ton. W 2015 roku została także uruchomiona instalacja kauczuków SSBR o zdolności produkcyjnej 90 tys. t/rok. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.

Segment Kauczuku Syntetycznego Grupy wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości 2 146 mln PLN oraz EBITDA w wysokości 363 mln PLN.

Grupa wytwarza cztery różne rodzaje kauczuków syntetycznych: kauczuki butadienowo-styrenowe, kauczuki polibutadienowe, kauczuki wysokostyrenowe, oraz kauczuki nitrylowo-butadienowe NBR.

Główne produkty i zastosowania

packshot

packshot

packshot

packshot

Segment Kauczuku Syntetycznego obejmuje następujące produkty:

 • Kauczuki butadienowo-styrenowe emulsyjne (ESBR) są produkowane w procesie niskotemperaturowej kopolimeryzacji emulsyjnej i są koagulowane systemem kwas i koagulant syntetyczny. Do niektórych typów kauczuków butadienowo-styrenowych dodawane są oleje aromatyczne. Do stabilizacji kauczuków butadienowo-styrenowych stosowane są antyutleniacze plamiące lub nieplamiące. Kauczuki butadienowo- styrenowe wykorzystywane są do w produkcji opon, dętek, pasów transmisyjnych, obuwia, izolacji kabli, węży oraz innych technicznych wyrobów gumowych. Nieplamiące typy kauczuków są stosowane do produkcji wykładzin podłogowych w jasnych kolorach, opon i dętek do rowerów, obuwia, zabawek, kabli, węży i różnych innych wyrobów gumowych w jasnych pastelowych kolorach. Kauczuki ESBR to najbardziej wystandaryzowana grupa kauczuków syntetycznych. Pomimo, że są one wykorzystywane na całym świecie, popyt na nie jest szczególnie wysoki w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej oraz Azji Północno-Wschodniej, szczególnie w Chinach. Większość kauczuku ESBR wykorzystuje się do produkcji opon, choć popyt w innych branżach jest również znaczący. Kauczuki butadienowo-styrenowe Grupy sprzedawane pod nazwami handlowymi KER® (produkowane są w zakładzie produkcyjnym w Polsce) oraz KRALEX® (w zakładzie produkcyjnym w Czechach).
 • Kauczuki butadienowo-styrenowe roztworowe (SSBR) produkowane są w procesie kopolimeryzacji butadienu i styrenu w rozpuszczalniku organicznym, z udziałem katalizatora litowego. Niektóre z nich zawierają dodatek oleju plastyfikującego, typu naftenowego lub aromatycznego. Kauczuki te różnią się między sobą także lepkością Mooney’a, zawartością styrenu czy struktury winylowej. Są stabilizowane antyutleniaczem nieplamiącym. Instalacja produkcyjna o zdolności 90 tys. ton/rok została uruchomiona w sierpniu 2015 roku. Zdolności produkcyjne mogą być także wykorzystane częściowo do produkcji kauczuków butadienowych (LiBR). Podstawowym zastosowaniem kauczuków SSBR (powyżej 90% popytu) jest, razem z kauczukami NdBR, produkcja mieszanek gumowych na bieżniki opon o podwyższonych osiągach i obniżonym oporze toczenia (tzw. green tyres, high-performance tyres). Typy bez zawartości oleju mogą służyć do produkcji technicznych wyrobów gumowych, także w jasnych kolorach. Kauczuki SSBR produkowane w Polsce są sprzedawane pod nazwą handlową SYNTION®.
 • Kauczuki polibutadienowe (NdBR i LiBR) są otrzymywane w procesie polimeryzacji w roztworze, na bazie katalizatora neodymowego (NdBR) lub litowego (LiBR). Kauczuki butadienowe nie zawierają plastyfikatora, są stabilizowane antyutleniaczem nieplamiącym. Kauczuk butadienowy stał się drugim pod względem wielkości produkcji, po kauczuku ESBR, rodzajem wytwarzanych przez Grupę kauczuków syntetycznych. W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. roczne zdolności produkcyjne Grupy wynosiły powyżej 80000 ton. Kauczuk NdBR znajduje zastosowanie głównie w produkcji opon samochodowych (głównie bieżników i ścian bocznych), co odpowiada za ok. 70% globalnego zużycia kauczuku BR. Poza tym kauczuk NdBR znajduje zastosowanie do produkcji wyrobów technicznych, takich jak węże, pasy, spody obuwia, piłeczki golfowe. Z uwagi na niską polidyspersję i temperaturę zeszklenia jest preferowany na mieszanki do opon o niskich oporach toczenia, tzw. opon „zielonych”, w wyniku zastosowania których zmniejsza się współczynnik zużycia paliwa. Przepisy wspierające produkcję opon “zielonych”, które zostały już wprowadzone w Europie Zachodniej przyczyniły się do znacznego wzrostu popytu na kauczuk NdBR. Kauczuk LiBR służy głównie do modyfikacji tworzyw sztucznych, np. polistyrenu wysokoudarowego (HIPS). Grupa sprzedaje kauczuki butadienowe, produkowane w zakładzie w Czechach (NdBR), oraz w Polsce (LiBR) pod nazwą handlową SYNTECA®.
 • Kauczuki wysokostyrenowe (HSR) nadają się do produkcji wykładzin podłogowych, kabli, zabawek, gumy dla branży obuwniczej oraz do produkcji wyrobów z gumy twardej. Grupa produkuje kauczuk wysokostyrenowy pod nazwą handlową KER® 1904 dla standardowego typu kauczuku wysokostyrenowego wysokiej jakości. Otrzymywany w wyniku zmieszania lateksów: butadienowo-styrenowego i żywicy wysokostyrenowej, w odpowiednim stosunku koagulowany za pomocą koagulanta syntetycznego. Grupa produkuje także kauczuk wysokostyrenowy KER® 1909, będący typem wysokostyrenowego kauczuku pozagatunkowego. Żywicę wysokostyrenową KER® 9000 otrzymuje się na drodze kopolimeryzacji emulsyjnej styrenu i butadienu oraz koagulacji siarczanem glinowym. Wszystkie 3 typy produktów stabilizowane są stabilizatorem nieplamiącym. Produkowane przez Grupę w Polsce kauczuki i żywice wysokostyrenowe sprzedawane są pod nazwą handlową KER®.
 • Kauczuki nitrylowe (butadienowo-akrylonitrylowe) są produkowane w technologii niskotemperaturowej kopolimeryzacji emulsyjnej butadienu i akrylonitrylu i są koagulowane systemem kwas i koagulant syntetyczny. Stabilizowane antyutleniaczem nieplamiącym. Kauczuki nitrylowe są przeznaczone do produkcji wyrobów technicznych odpornych na działanie olejów oraz paliw ciekłych. Kauczuki nitrylowe zawierają stabilizator nieplamiący, dzięki czemu mogą być stosowane do produkcji wyrobów w jasnych kolorach. Kauczuki nitrylowe, produkowane w Polsce, sprzedawane są pod nazwą handlową KER®.

Klienci
Do głównych klientów Grupy należą producenci opon samochodowych, którzy są odbiorcami ok. 80% produkcji Segmentu Kauczuku Syntetycznego. Grupa zaopatruje międzynarodowych producentów opon, takich jak Continental, Michelin, Goodyear, Bridgestone oraz Pirelli, i dostarcza kauczuk głównie do ich europejskich zakładów produkcyjnych. Grupa zapatruje w kauczuk także mniejszych producentów opon, takich jak Nokian Tyres, Trelleborg oraz Apollo. Pozostali odbiorcy to producenci technicznych wyrobów kauczukowych, pasów transmisyjnych, wykładzin i dywanów, spodów do obuwia oraz różnych mieszanek kauczukowych, np. Kraiburg (Austria), Metso (Szwecja), Fenner Dunlop (Holandia), Semperit (Austria), zaś w Polsce: Geyer & Hosaja Mielec, Sempertrans Bełchatów należący do grupy Semperit, Stomil Sanok oraz Fagumit. W latach zakończonych 31 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2015 r. Grupa sprzedała w Europie odpowiednio 59,0% oraz 63,6% wyprodukowanego przez nią kauczuku syntetycznego; pozostała część sprzedaży przypada na Azję oraz obie Ameryki.

Surowce i Energia
Podstawowe surowce do produkcji kauczuku syntetycznego to butadien i styren. Butadien jest produktem przerobu frakcji C4 w procesie krakingu parowego. Ilość otrzymanego butadienu zależy w dużej mierze od wsadu do pieca do krakowania, co oznacza że możliwość otrzymania butadienu jest wprost proporcjonalna do masy molowej wsadu. Grupa produkuje butadien z frakcji C4 w procesie destylacji ekstrakcyjnej. Większość instalacji krakingu parowego w Europie wykorzystuje obecnie cięższe rodzaje wsadu, jak nafta czy LPG, które wytwarzają stabilną ilość butadienu. W miarę rozwoju poszukiwań złóż gazu łupkowego, coraz większa liczba instalacji krakingu przestawia się na lżejsze rodzaje wsadów, jak etan, zyskując dzięki temu wyższą marżę zysku, jednak wytwarzając mniejszą ilość butadienu. Wspomniane przestawienie jest szczególnie widoczne w Ameryce Północnej, w której odnotowano w ostatnich latach deficyt w podaży butadienu.

Dzięki dobrym stosunkom z największymi dostawcami z sektora petrochemicznego Grupa była w stanie zapewnić sobie długoterminowe umowy zarówno na frakcję C4 jak i butadien. Grupa rozpoczęła również rozwój własnej, specjalnie w tym celu zaprojektowanej technologii produkcji wytwarzania monomerów przy zastosowaniu surowców odnawialnych.

Ponadto z etylenu i benzenu wytwarza styren, który wykorzystuje do produkcji własnych produktów pochodnych, takich jak polistyren, EPS oraz kauczuk syntetyczny. Grupa obniża koszty produkcji dzięki stosunkowo niskim kosztom pracy, korzystnym umowom na dostawę wsadu oraz niskim kosztom energii z własnej elektrociepłowni. Ponadto Grupa jest jedynym producentem styrenu w Europie Środkowo-Wschodniej, co daje przewagę logistyczną w stosunku do konkurentów prowadzących działalność w Europie Zachodniej i Rosji. Ponadto styren jako surowiec można w znaczących ilościach pozyskać ze źródeł zewnętrznych, zarówno od producentów w Europie i spoza Europy. W związku z tym Grupa zawsze może zawrzeć długoterminową umowę na dostawę styrenu po cenie zależnej od skali zakupu.

Konkurenci
Grupa jest największym w Europie producentem wysokiej jakości klas towarowych kauczuków syntetycznych uzyskiwanych w technologii emulsyjnej oraz drugim w Europie pod względem wielkości produkcji producentem kauczuków polibutadienowych na katalizatorze neodymowym. Większość wyrobów Grupy jest znana na rynkach od wielu dziesiątków lat, a produkty ze znakami towarowymi KER®, KRALEX® są obecne na rynku od ponad 50 lat. Do tego grona dołączyła SYNTECA® oraz w 2015 roku SYNTION®

Do głównych konkurentów Grupy należy: Arlanxeo, niemiecki producent chemikaliów oferujący szeroki asortyment produktów dla przemysłu oponiarskiego oraz dla branż wyrobów kauczukowych ogólnego przeznaczenia; następnie Versalis, jeden z najważniejszych producentów kauczuku w Europie; Trinseo, międzynarodowy producent tworzyw sztucznych, lateksu oraz kauczuku; oraz Kumho Petrochemical, międzynarodowy koncern wytwarzający chemikalia, do podstawowych produktów którego należy kauczuk syntetyczny, żywice syntetyczne, środki chemiczne specjalnego przeznaczenia, chemikalia używane w elektronice, przemyśle energetycznym, do produkcji materiałów budowlanych oraz materiałów technologicznie zaawansowanych.

 

Segment Tworzyw Styrenowych

Informacje ogólne

W roku 2016 Grupa należała do wiodących producentów polistyrenu i polistyrenu do spieniania w Europie. Segment Tworzyw Styrenowych Grupy wytwarza cztery główne typy produktów uzyskiwanych w procesie polimeryzacji styrenu, różniące się obszarami zastosowań: EPS, GPPS, HIPS oraz XPS. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. Segment Tworzyw Styrenowych Grupy wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości 2 111 mln PLN oraz EBITDA w wysokości 226 mln PLN.

Główne produkty i zastosowania

packshot

packshot

packshot

packshot

EPS to tworzywo polimerowe stosowane jako wsad do produkcji styropianu. EPS może zawierać dodatki polepszające przetwórstwo lub nadające uzyskanej piance specyficzne własności użytkowe, jak środki uniepalniające, zmniejszające przewodnictwo cieplne, obniżające absorpcję wody, smary zewnętrzne ułatwiające procesy przetwarzania, środki barwiące itp. EPS produkowane przez Grupę sprzedawane są pod nazwami InVento®, InSphere®.

 • InVento® to samogasnącym polistyrenem przeznaczonym do spieniania o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła oraz obniżonej ilości środków spieniających. Materiał ten tworzony jest przez kuliste cząsteczki polistyrenu. Zawiera substancję obniżającą palność pianki oraz węglowodorowy środek spieniający. Powierzchnia tych wyrobów w procesie produkcji jest zabezpieczana przed sklejeniem i przed powstawaniem ładunku elektrostatycznego. InVento® 0814FR przeznaczony jest głównie do produkcji bloków izolacji termicznej do ocieplania budynków.
 • InSphere® typ: 0513F, 0814F oraz 1020F to samogasnący polistyren do spieniania o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła. InSphere® typ: 0513FR‑P, to samogasnący polistyren do spieniania o obniżonej absorpcji wody oraz obniżonej zawartości węglowodorowego środka spieniającego. Materiał ten tworzony jest przez kuliste cząsteczki polistyrenu zawierające substancję obniżającą palność oraz węglowodorowy środek spieniający, zaś jego powierzchnia w procesie produkcji jest zabezpieczana przed sklejeniem i przed powstawaniem ładunku elektrostatycznego. InSphere® typ 0513F jest stosowany głównie do produkcji opakowań do transportu wyrobów szklanych i elektrycznych, bloków konstrukcyjnych, kształtek podłogowych i dachowych oraz innych wyrobów do izolacji termicznej. InSphere® typ: 0814F jest stosowany głównie do produkcji bloków do izolacji termicznej oraz opakowań. InSphere® typy: 1020F oraz 1640F, są stosowane głównie do produkcji bloków do izolacji termicznej. InSphere® typ: 0513FR‑P, jest stosowany głównie do produkcji elementów obwodowych i przycinanych opakowań do transportu wyrobów ze szkła oraz elektrycznych, bloków konstrukcyjnych, kształtek podłogowych i dachowych oraz innych wyrobów do izolacji termicznej.

Grupa wytwarza także produkty GPPS i HIPS:

 • SYNTHOS PS GP 137, 152, 535, 154, 525, 171, 585C, 174 oraz 545 to żywice polistyrenowe przeznaczenia ogólnego (GPPS) o właściwościach optycznych o wysokich specyfikacjach, wysokim połysku oraz wyższej odporności cieplnej. Jest to materiał termoplastyczny przeznaczony do formowania wtryskowego, wytłaczania, termoformowania oraz wytłaczania z rozdmuchem. SYNTHOS PS GP 585A to żywica polistyrenowa przeznaczenia ogólnego (GPPS) o doskonałych właściwościach optycznych, wysokim połysku dużej odporności na wysokie temperatury oraz wytrzymałości mechanicznej. Jest to materiał termoplastyczny przeznaczony do wytłaczania, termoformowania oraz formowania wtryskowego. SYNTHOS PS GP 585X to żywica polistyrenowa przeznaczenia ogólnego (GPPS) spełniającą wysokie wymagania w zakresie dużej wytrzymałości na ciepło oraz o dobrych właściwościach reologicznych. Jest to materiał termoplastyczny przeznaczony do wytłaczania, termoformowania oraz formowania wtryskowego.
 • SYNTHOS PS HI 336M jest wysokoudarowym polistyrenem (HIPS) o łatwym przepływie, dzięki czemu jest łatwy w przetwarzaniu. Jest to materiał termoplastyczny przeznaczony do formowania wtryskowego. SYNTHOS PS HI 552M to polistyren wysoko udarowy (HIPS) o wyważonej kombinacji właściwości reologicznych, mechanicznych i termicznych, o przeznaczeniu ogólnym. Jest to materiał termoplastyczny przeznaczony do formowania wtryskowego i wytłaczania. SYNTHOS PS HI 562E oraz 945E to typy polistyrenu wysokoudarowego o właściwościach umożliwiających wytłaczanie i termoformowanie. SYNTHOS PS HI 662E to typ polistyrenu wysokoudarowego o matowym wykończeniu oraz właściwościach umożliwiających wytłaczanie i termoformowanie.

Grupa produkuje produkty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS):

 • Synthos XPS PRIME oraz Synthos XPS PRIME S to nowoczesne, ekologiczne produkty izolacyjne, których formuła oparta jest na białej płycie Synthos XPS.
Klienci

W segmencie Tworzyw Styrenowych Grupa koncentruje działalność głównie na obsłudze branży budowlanej, producentów opakowań z EPS i XPS. Do głównych klientów w grupie EPS produktów należą Arbet (Koszalin), GPS (Poland) Termo Organika (Kraków), Austrotherm (Oświęcim), Bachl (Niemcy), Lippstaedter (Niemcy), Saint-Gobain (Germany). Produkty GPPS i HIPS są głównie sprzedawane do branży opakowaniowej, przede wszystkim dla branży spożywczej. Do głównych klientów w tej grupie produktów należą Krakchemia (Kraków) i grupa Huhtamaki Foodservice Group (Skierniewice) w Polsce, Coveris Group (Francja), Polycasa (Belgium), Greiner (Austria), DFI (Włochy). Grupa sprzedaje XPS przez dwa kanały: hurtownie materiałów budowlanych oraz przetwórców EPS, którzy kupują surowiec do produkcji płyt EPS i którzy także sprzedają gotowe izolacyjne płyty XPS. Głównymi klientami w tej grupie są Termo Organika (Kraków), Saint-Gobain (Czech Rep.), Styroprofile/Styrotrade (Czech Rep.), SIG (Kraków).

Surowce i źródła energii

Grupa wytwarza styren z etylenu i benzenu i wykorzystuje go do produkcji własnych produktów pochodnych, czyli polistyrenu, polistyrenu do spieniania (EPS) oraz kauczuku syntetycznego. Polistyren ekstrudowany (XPS) wytwarzany jest na bazie własnych surowców takich jak GPPS. Grupa kupuje też pewne ilości styrenu na rynku. Dzięki zakupom dużych ilości jest w stanie uzyskać korzystne ceny ustalane na podstawie wzorów.

Konkurenci

W 2016 r. w zawiązku z nabyciem biznesu EPS od INEOS, Grupa stała się największym producentem EPS w Europie oraz była największym producentem XPS w Europie Środkowo-Wschodniej.

Głównymi konkurentami Grupy są INEOS, BASF i SUNPOR. INEOS i BASF należą do największych na świecie, pod względem osiąganych zysków, koncernów przemysłu chemicznego oraz są największym w Europie producentem EPS, koncentrującym się na produkcji wyrobów o doskonałych właściwościach izolacyjnych, zintegrowanym pionowo oraz posiadającym znaczący portfel produktów.

Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów

Informacje ogólne

Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów wytwarza dyspersje akrylowe, styrenowo-akrylowe oraz winylowe; kleje do drewna i papieru oraz lateksy butadienowo-styrenowe zatężone i karboksylowane. Dyspersje znajdują zastosowanie przede wszystkim do produkcji wysokiej jakości farb, tynków akrylowych, gruntów, mas szpachlowych oraz wielu innych produktów chemii budowlanej. Dyspersje na bazie polioctanu winylu są stosowane do produkcji klejów do drewna oraz w przemyśle papierniczym i tekstylnym, jak również w branży budowlanej. Kleje wykorzystywane są głównie w przemyśle drzewnym, meblarskim i papierniczym Lateksy stosowane są głównie do produkcji gąbek i materacy lateksowych, pokrywania i podklejania spodów wykładzin podłogowych i dywanów oraz impregnacji tkanin, produkcji emulsji bitumicznych. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości 195 mln PLN oraz EBITDA w wysokości 29 mln PLN.

Główne produkty i zastosowania

packshot

packshot

packshot

packshot

Obecne portfolio segmentu Dyspersje, Kleje i Lateksy obejmuje produkty pod zarejestrowanymi nazwami handlowymi Osakryl®, Synexil®, Woodmax®, Papermax®.

 • Osakryl® to zarejestrowana nazwa handlowa dyspersji wodnych kopolimerów akrylowych, styrenowo-akrylowych oraz winylowo-akrylowych otrzymywanych metodą polimeryzacji emulsyjnej. Dyspersje te pełnią rolę środka wiążącego w wyrobach chemii budowlanej.
 • Synexil® to zarejestrowana nazwa handlowa dyspersji winylowych oraz akrylowych, styrenowo-akrylowych i winylowo-akrylowych otrzymywanych metodą polimeryzacji emulsyjnej. Dyspersje te pełnią rolę środka wiążącego w wyrobach chemii budowlanej oraz klejach do różnorodnych zastosowań (głównie drewno, mat. drewnopochodne, papier, karton, itp.).
 • Woodmax® to zarejestrowana nazwa handlowa dyspersyjnych klejów gotowych stosowanych w przemyśle drzewnym i meblarskim.
 • Papermax® – to zarejestrowana nazwa handlowa dyspersyjnych klejów gotowych stosowanych w przemyśle papierniczym i opakowaniowym.
 • Ztężone lateksy butadienowo-styrenowe (o nazwie LBS) oraz lateksy butadienowo-styrenowe karboksylowane (o nazwie LBSK) Są głównym surowcem do produkcji wyrobów piankowych oraz spoiwem w emulsjach bitumicznych/polimerowych.
Klienci

Największymi odbiorcami dyspersji w Polsce są wiodący producenci „mokrej” chemii budowlanej, w tym Śnieżka, Kabe, PPG, Atlas,. Głównymi rynkami eksportowymi są Ukraina, Grecja, Włochy, Czechy, Hiszpania, Białoruś, Rumunia i Kraje Nadbałtyckie.

Kleje Woodmax® są sprzedawane głównie producentom mebli (największy - IKEA) i stolarki otworowej (Stolbud, Porta, DRE). Kleje Papermax® przeznaczone są dla przemysłu papierniczego a ich odbiorcami są producenci opakowań, tulei, kątowników, palet tekturowych i innych wyrobów papierniczych.

Lateksy sprzedawane są głównie klientom produkującym wykładziny podłogowe i dywany, wyroby piankowe (gąbki i materace lateksowe) oraz emulsje bitumiczne dla budownictwa. Główni klienci Grupy to: Artilat (Belgia), Grupa Beaulieu (Belgia), Brintons Agnella (Polska).

Surowce i Energia

Podstawowe monomery stosowane do produkcji dyspersji, klejów i lateksów to: octan winylu, estry akrylowe, styren, butadien oraz inne. Grupa zakupuje te surowce na podstawie zarówno umów długo- jak i krótkoterminowych.

Konkurenci

Wiodącymi konkurentami Grupy w tym segmencie są duże międzynarodowe koncerny takie jak BASF, DOW, EOC Synthomer, Henkel, Jowat mające duże i zróżnicowane portfolio produktów.

Segment AGRO

Informacje ogólne

Przedmiotem działalności Synthos AGRO jest produkcja i sprzedaż środków ochrony roślin, zapraw nasiennych, biocydów oraz nawozów dolistnych.

Segment środków ochrony roślin stanowi 63% przychodów Synthosa Agro. W ofercie jest 18 produktów z czego najszerszą grupę stanowią środki grzybobójcze do roślin sadowniczych. W tej grupie produktów Synthos Agro posiada 16% udział w rynku. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. Segment Agro wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości 81 mln PLN oraz EBITDA w wysokości 3 mln PLN.

Główne produkty i zastosowania

packshot

packshot

packshot

packshot

Główne produkty i zastosowania:

 • Fungicydy Do tej grupy należą produkty do stosowania zapobiegawczego przed chorobami grzybowymi w uprawach roślin sadowniczych, zwłaszcza przeciwko parchowi jabłoni, jako najgroźniejszej chorobie zagrażającej zdrowym plonom:
  - Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 S.C.-liderzy rynkowi w grupie produktów opartych na związkach miedzi
  - Kaptan Zawiesinowy 50 WP
  - Kaptan Plus 71,5 WP
  - Sadoplon 75 WP
 • Zaprawy Nasienne Zaprawy nasienne to powszechnie stosowane fungicydy do zaprawiania nasion przed siewem. Zaprawianie jest pierwszym zabiegiem ochronnym oraz podstawowym i najtańszym sposobem zwalczania patogenów występujących w glebie oraz przenoszonych z nasionami. Zaprawianie zapewnia ochronę nasion w trakcie ich kiełkowania, ale także zapewnia zdrowotność roślin w najwcześniejszych etapach ich wzrostu i rozwoju. Grupę tę reprezentują:
  - Zaprawa Nasienna T 75 DS./WS – do zaprawiania ziarna pszenicy, nasion rzepaku oraz warzyw w najszerszym zakresie dostępnym na rynku
  - Funaben Plus 02 WS – do zaprawiania ziarna pszenicy i jęczmienia
 • Herbicydy W tej grupie znajdują się środki chwastobójcze przeznaczone do stosowania w uprawach rolniczych i sadowniczych
  - Orkan 350 SL – na kłopoty ze skrzypem polnym i innymi głęboko korzeniącymi się chwastami w sadach
  - grupa Premier: Premier 350 SL, Premier 500 SL, Premier 750 SL, Premier D 750 SL – stosowana przez rolników do odchwaszczania zbóż ozimych i jarych.
 • Produkty biobójcze Produkty tej kategorii skierowane są na rynek masowy i dedykowane użytkownikom indywidualnym.  Obejmuje ona szeroką gamę produktów głównie aerozolowych do stosowania przeciwko uciążliwym owadom takim jak muchy, osy i szerszenie, mrówki, komary oraz inne formy jak np. trutki i granulaty do zwalczania gryzoni. Najbardziej znane marki to Muchozol i Mrówkozol.
Klienci

Odbiorcami produktów Synthos Agro są podmioty reprezentujące rynek profesjonalnych nabywców oraz użytkownicy amatorscy (nieprofesjonalni) zaopatrujący się w produkty do ochrony swoich upraw. Dystrybucja produktów odbywa się poprzez ogólnopolską sieć hurtowni o profilu agrochemicznymi i ogrodniczym, z którymi Synthos Agro ma podpisane wieloletnie umowy o współpracy. Posiadane instalacje, a także szeroko zakrojone działania inwestycyjne w zakresie budowy nowego, bardzo nowoczesnego centrum formulacyjno-konfekcyjnego  czynią z Synthos AGRO solidnego i wiarygodnego partnera w budowaniu palety produktowej dla wielu podmiotów z kraju i zagranicy.

Konkurencja

Synthos Agro prowadzi swoją działalność w bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Głównymi konkurentami działającymi na rynku są znane koncerny globalne posiadające bardzo bogatą ofertę asortymentową, takie jak: BASF, Bayer, DuPont, Syngenta, Adama, Arysta.

Pozostała działalność

Grupa angażuje się w działalność operacyjną związaną z wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej, wytwarzaniem energii elektrycznej oraz obrotem i dystrybucją energii elektrycznej. Elektrociepłownie Grupy zlokalizowane są w zakładach przemysłowych w Oświęcimiu (w Polsce) oraz w Kralupach (Czechy). W Oświęcimiu głównym paliwem Grupy jest węgiel kamienny z lokalnych kopalń. Dodatkowo Grupa pozyskuje część swojej energii z „metanu z pokładów dziewiczych” (gazu opałowego wyodrębnionego w niektórych podziemnych kopalń w celu umożliwienia wydobycia węgla). W Czechach głównymi źródłami energii są gaz ziemny i – w pewnym zakresie – olej opałowy.

Ponadto Pozostała działalność obejmuje wszelkie inne rodzaje działalności, które Grupa prowadzi w ograniczonym i pomocniczym zakresie, nieprzypisane do wyżej przedstawionych segmentów, w tym usługi sprzedaży i dystrybucji mediów pomocniczych, usługi laboratoryjne oraz dzierżawy budynków przemysłowych i magazynowych. Pozostała działalność obejmuje również wszystkie koszty nieprzypisane do ww. segmentów.

Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. w obszarze Pozostałej działalności (obejmującym także segment Media, o którym mowa w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym) osiągnięte zostały przychody ze sprzedaży na poziomie 222 mln PLN oraz EBITDA w wysokości 41  mln PLN.

Grupa sprzedaje kauczuk syntetyczny głównie znanym liderom branży produkcji opon, takim jak Michelin, Pirelli, Goodyear, Bridgestone i Continental.

sprzedarz

Grupa sprzedaje kauczuk syntetyczny głównie producentom opon, takim jak Michelin, Pirelli, Goodyear, Bridgestone i Continental; wielu z nich to znani liderzy branży. Zakłady produkcyjne Grupy mają strategiczne położenie w pobliżu tych kluczowych odbiorców w Europie Środkowej, z łatwym dostępem do fabryk opon oraz do obszarów rosnącego popytu.

Zespół marketingowy Grupy składa się z trzech osób, które współpracują z Category managerami ulokowanymi bezpośrednio w segmentach. Strategia marketingowa opracowywana jest przez zespół marketingu globalnego, a określone działania rynkowe opracowywane są dalej i wdrażane przez segmenty. W szczególności zespół marketingu globalnego odpowiada za ogólne analizy rynkowe oraz reklamę i promocję, natomiast zespoły marketingowe poszczególnych segmentów dostosowują i realizują tę strategię marketingową w obszarze swojego segmentu, prowadząc analizy rynkowe, monitorując satysfakcję klienta, analizując konkurencję, promując produkty na nowych rynkach poza Europą.

Głównymi surowcami wykorzystywanymi przez Grupę są: butadien, frakcja C4, etylen, benzen, etylobenzen i styren, z których dla działalności Grupy najważniejszy są butadien i styren.

surowce

W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. butadien stanowił 20,7%, a styren 34,4% całkowitych kosztów surowcowych Grupy. Grupa kupuje butadien oraz produkuje go z frakcji C4. Innym ważnym dla działalności surowcem jest styren, który Grupa produkuje z etylenu i benzenu (poprzez etylobenzen) w zakładzie w Czechach oraz kupuje na rynku. W Polsce Grupa produkuje styren z etylobenzenu, który dostarczany jest z zakładu w Czechach. W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r., samowystarczalność Grupy w zakresie kluczowych surowców wynosiło ok. 47% dla butadienu, 39% dla styrenu, 81% dla etylobenzenu, 112% dla energii cieplnej i 166% dla energii elektrycznej.

Główni dostawcy Grupy to europejskie rafinerie, jak PKN Orlen (stanowiący jedną grupę wraz z Unipetrolem), Sabic, MOL i OMV, które dostarczają surowce do zakładów produkcyjnych Grupy w Czechach i Polsce. Regionalne zakłady produkcyjne Grupy są również połączone rurociągami z wybranymi dostawcami, w tym rurociągiem z Unipetrolem, przez który Grupa pozyskuje frakcję C4 i etylen oraz benzen dla zakładu produkcyjnego w Czechach. Ponadto w roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. Butadien Kralupy a.s., spółka joint venture Grupy utworzona razem z Unipetrolem, zaspokajała ok. 47% rocznego zapotrzebowania Grupy na butadien.

Działalność grupy od sierpnia 2015 aż do października 2016 roku pozostawała pod wpływem awarii krakera z zakładach Unipetrol (Litvinov) i w konsekwencji ogłoszenia przypadku siły wyższej. Ograniczenie dostaw frakcji C4, etylenu, benzenu i butadienu miało niekorzystny, wpływ na strukturę kosztów i wyniki Grupy.

Poniżej przedstawione jest szczegółowe zestawienie umów, na podstawie których Grupa pozyskuje swoje podstawowe surowce:

 • zakupy butadienu używanego do produkcji kauczuku syntetycznego i lateksu , realizowane są głównie na podstawie umów długoterminowych z dostawcami o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Powyższe umowy długoterminowe mają okres od trzech do dziesięciu lat lub zawierane są na czas nieokreślony. Niektóre z nich zawierają postanowienia dotyczące wznowienia. Zakupy surowców są oparte na formułach cenowych powiązanych z rynkowymi cenami butadienu. Oprócz zabezpieczenia surowca umowami długoterminowymi, uzupełniające ilości butadienu zostały zakupione w ramach kontraktów krótkoterminowych;
 • monomer octanu winylu do produkcji dyspersji winylowych i winylowo-akrylowych realizowane są w oparciu o kontrakty roczne jak również kontrakty krótkoterminowe zawierane z dostawcami oferującymi w danym czasie najlepsze warunki handlowe;
 • zakupy etylenu i benzenu przede wszystkim realizowane były na bazie umów długoterminowych zawartych z Unipetrol, ważnych
  do końca 2017 r., przy czym ceny oparte są na formułach cenowych powiązanych z cenami rynkowymi etylenu i benzenu. Jednocześnie zakupiono niewielkie ilości benzenu w ramach kontraktów krótkoterminowych;
 • zakupy frakcji C4 do produkcji butadienu realizowane były w ramach kontraktów długoterminowych z cenami opartymi na formułach cenowych powiązanych z cenami rynkowymi nafty;
 • surowce pomocnicze do wszystkich rodzajów produkcji chemicznej, z uwagi na ich relatywnie dużą dostępność, realizowane były głównie w ramach kontraktów krótkoterminowych wpływających na uzyskanie lepszych warunków handlowych.

Grupa sprzedaje kauczuk syntetyczny głównie znanym liderom branży produkcji opon, takim jak Michelin, Pirelli, Goodyear, Bridgestone i Continental.

Najważniejsze źródła energii

Elektrociepłownie Grupy zlokalizowane są w zakładach przemysłowych w Oświęcimiu (w Polsce) oraz w Kralupach (Czechy). W Oświęcimiu głównym paliwem Grupy jest węgiel kamienny z lokalnych kopalń. Dodatkowo Grupa pozyskuje część swojej energii gazu kopalnianego. W Czechach głównymi źródłami energii są gaz ziemny i – w pewnym zakresie – olej opałowy. W roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. koszty węgla kamiennego, gazu kopalnianego oraz gazu ziemnego do celów energetycznych stanowiły 5% kosztów sprzedanych produktów i materiałów Grupy.

Grupa posiada zakłady produkcyjne w Polsce, Czechach, Francji i Holandii wytwarzające kauczuk syntetyczny, produkty styrenowe, dyspersje i kleje oraz środki ochrony roślin.

Tabela poniżej zawiera ogólne informacje o zakładach produkcyjnych Grupy oraz podstawowych produktach wytwarzanych w tych zakładach na dzień 31 grudnia 2016 r.:

KrajSegmentGłówne produktyZdolności produkcyjne
tys. t/rok
PolskaKauczuk syntetyczny
-
EPS
XPS*
PS
Dyspersje i kleje
Lateksy
ESBR, NBR. HSR
SSBR
EPS
XPS
HIPS, GPPS
Dyspersje, kleje
Lateks
185
90
105
165
50
58
16
CzechyKauczuk syntetyczny
EPS
XPS*
PS
ESBR
EPS
XPS
HIPS, GPPS
110
105
165
80
Francja Wingles
Francja Ribecourt
EPS
ESP
EPS
ESP
100
75
Holandia BredaEPSEPS145
*w tys. m3

Ponadto Grupa jest właścicielem 49% udziałów w spółce joint venture utworzonej z Unipetrolem, zaspokajającej w roku zakończonym 31 grudnia 2016, ok. 47% rocznego zapotrzebowania na butadien, będący głównym surowcem do produkcji kauczuku syntetycznego w zakładzie produkcyjnym w Czechach.

Grupa uznaje badania i rozwój za ważne narzędzie skutecznej konkurencji i przeznacza znaczne środki na tego rodzaju działania.

badania

Pion badawczo-rozwojowy Grupy zlokalizowany jest w Polsce oraz w Holandii, zatrudnia 96 osób i skupia się głównie na rozwoju produktów w trzech obszarach strategicznych: kauczuki syntetyczne, ekspandowany polistyren (izolacje) oraz dyspersje i kleje. Poza tym prowadzone są badania nad środkami ochrony roślin oraz liposomami. Grupa jest właścicielem kluczowych aktywów własności intelektualnej i know-how w tych obszarach. Pion badawczo-rozwojowy prowadzi wiele projektów we współpracy z zewnętrznymi instytutami, poczynając od outsourcingu czynności pobocznych do prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych. Grupa utrzymuje obecnie krajową i międzynarodową sieć relacji z renomowanymi jednostkami naukowymi, np. University of New Hampshire (w Stanach Zjednoczonych), Global Bioenergies (we Francji), Fraunhofer Polymer Pilot Plant Center (w Niemczech), VSCHT (w Czechach), Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Chemii Przemysłowej oraz Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie. Umożliwia to Grupie szybkie i efektywne kosztowo rozwijanie innowacyjnych produktów, z uwzględnieniem preferencji i specyfikacji klientów.

W ubiegłym roku kontynuowano prace nad kilkudziesięcioma projektami. Wśród ostatnio wprowadzonych nowych produktów należy wymienić: klej Woodmax OC 14.50 – jednoskładnikowy klej o najwyższej klasie odporności na wodę, Synexil AF 33 – samosieciująca dyspersja akrylowa do drewna o bardzo wysokiej twardości i odporności na zarysowania, Premier 300 SL i D 750 SL – herbicydy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanego nalistnie, przeznaczonego do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych.

it

Grupa korzysta z kilku aplikacji wspierających prowadzoną działalność. Platforma systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning „ERP”) wspiera większość podstawowych procesów zarządczych i biznesowych Grupy oraz wspomaga proces prognozowania i budżetowania, zarówno pod względem sprzedaży, produkcji, zakupów, jakości jak i kosztów stałych i zmiennych oraz przepływów pieniężnych. Zabudżetowane działania są rejestrowane operacyjnie w różnych modułach operacyjnych, które umożliwiają nadzorowanie procesów a jednocześnie monitorowanie i blokowanie niepożądanych działań (takich jak na przykład przekroczenia limitów kredytowych klienta, opóźnienia w płatnościach czy niedobory/nadwyżki poziomów zapasów).

Oprócz system ERP Grupa korzysta z narzędzi do analizowania i raportowania danych, takich jak system Business Intelligence. Ponadto prowadzone jest zaawansowane zarządzanie magazynem, rejestracja produkowanych towarów i przygotowanie spedycji do klientów z wykorzystaniem Systemu Gospodarki Magazynowej. Grupa nie miała w przeszłości żadnych istotnych problemów z informatyką.

Grupa opracowała i utrzymuje rozbudowany portfel zarejestrowanych patentów i znaków towarowych. Ochrona procesów, urządzeń oraz technologii i wynalazków Grupy ma istotne znaczenie dla jej działalności. Oprócz patentów, zgłoszeń patentowych, znaków towarowych i know-how, Grupa jest stroną pewnych umów licencyjnych i innych umów upoważniających ją to wykorzystywania tajemnic handlowych, know-how i technologii oraz działania w zakresie pewnych patentów będących własnością innych podmiotów. Ze względu na rozległość i charakter praw własności intelektualnej i działalności Grupy, Grupa nie jest całkowicie zależna od pojedynczego prawa własności intelektualnej.
ip

Nie wiemy o żadnej groźbie, wniosku o wszczęcie ani faktycznym postępowaniu, jakie zostały lub zostaną wszczęte przeciwko Grupie z tytułu naruszenia praw osób trzecich lub naruszenia praw Grupy przez osoby trzecie, które w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia miałyby istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy Grupy.

Grupa przewiduje, że wydatki na kwestie związane ze środowiskiem w niedługiej perspektywie będą przeznaczane na rozwiązania ekoinnowacyjne.

srodowisko

Ochrona środowiska

Tak jak w przypadku innych producentów chemikaliów działalność Grupy podlega szerokiej gamie przepisów o ochronie środowiska. Procesy produkcyjne Grupy wykorzystują wiele środków chemicznych, gazów i innych niebezpiecznych substancji. Grupa stara się minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko poprzez efektywne wykorzystywanie surowców i energii, gospodarki odpadami oraz rozwijanie i stosowanie rozwiązań mających na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby oraz poprawę bezpieczeństwa instalacji technologicznych Grupy.

Grupa podlega również coraz to bardziej rygorystycznym przepisom w zakresie ochrona środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa („EHS”), w tym przepisom regulującym emisje zanieczyszczeń do powierza; dostawy wody, wykorzystanie wody i odprowadzanie ścieków do wody; budowę i eksploatację obiektów; korzystanie, zarządzanie, przechowywanie i utylizację odpadów i innych materiałów niebezpiecznych; bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników; badanie i usuwanie skutków skażenia gruntów; oraz wpływ produktów Grupy na zdrowie i bezpieczeństwo i higiena pracy. Grupa ma obowiązek uzyskiwania i okresowego przedłużania zezwoleń i licencji na prowadzenie działalności przemysłowej, która powoduje oprowadzanie do gleby, powietrza lub wody oraz wykorzystanie i obsługa odpadów i innych materiałów niebezpiecznych. Takie zezwolenia i licencje stawiają ograniczenia i standardy dotyczące działalności Grupy wymagającej zgodności. Grupa utrzymuje naje standardy dbałości i zatrudnia odpowiednią liczbę pracowników do należytej gospodarki odpadami. Obiekty Grupy są regularnie poddawane audytom i inspekcjom organów rządowych w Polsce i Czechach.

Oprócz innych przepisów EHS, Grupa oczekuje, że jej działalność w ciągu najbliższych kilku lat będzie podlegać wpływowi nowych wymogów prawnych na podstawie dyrektyw IED, EU ETS, dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko („ELD”) i Rozporządzenia REACH, które nakłada istotne obowiązki na Grupę w zakresie testowania, oceny i rejestracji podstawowych chemikaliów oraz półproduktów chemicznych. Dyrektywy IED i EU ETS mają na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery. W szczególności dyrektywa IED będzie wprowadziła bardziej rygorystyczne standardy emisji SO2, NOx i pyłów z elektrowni i ciepłowni takich, jak te posiadane przez Grupę, począwszy od 1 stycznia 2016 r.

Grupa przewiduje, że wydatki na kwestie związane ze środowiskiem w niedługiej perspektywie będą przeznaczane na rozwiązania ekoinnowacyjne. Grupa szacuje, że wyda około 20 mln PLN w 2017 roku.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Główna inicjatywa Grupy w zakresie ochrony środowiska dotyczy wykorzystywanych źródeł energii, tj. budowa instalacji odsiarczania i usuwania NOx. Ponadto, kotły węglowe Grupy w Polsce i w Czechach będą spełniać europejskie i polskie wymogi środowiskowe. Ponadto, Grupa podjęła zobowiązanie wytwarzania bezpiecznych produktów i tworzenia miejsca pracy wolnego od wypadków. Aby chronić pracowników Grupa stosuje zasady polityki. programy i procesy bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich swoich lokalizacjach.

Bezpieczeństwo pracowników jest jednym z priorytetów Grupy. Aby chronić swoich ludzi, Grupa Synthos S.A. stosuje zasady polityki, programy oraz procesy bezpieczeństwa i higieny pracy spójne we wszystkich swoich lokalizacjach.

Bezpieczeństwo pracowników jest jednym z priorytetów Grupy. Grupa ciągle monitoruje warunki pracy, dokonując ulepszeń w miarę potrzeb. Pracownicy odgrywają kluczową rolę w tym procesie, zgłaszając sugestie ulepszeń w czasie oceny ryzyka, zgłaszane w ramach specjalnego systemu zarządzania KAIZEN. W ciągu ostatnich pięciu lat Grupa nie odnotowała żadnych wypadków śmiertelnych ani wypadków powodujących poważne urazy.

pracownicy

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r., Grupa zatrudniała 2 643 pracowników, zatrudnionych głównie w Polsce, gdzie pracowało 1598 pracowników. Pozostali pracownicy byli zatrudnieni w Czechach, Francji oraz Holandii.

W związku z technicznym charakterem działalności Grupy, utrzymuje ona wysoko wykwalifikowany i posiadający odpowiednie umiejętności personel i podkreśla istotność regularnego szkolenia i rozwoju pracowników poprzez uczestnictwo w programach szkoleniowych. Grupa wspiera także rozwój pracowników za pomocą systemu premii rocznych oraz kwartalnych.

Grupa uważa, że jej relacje z pracownikami są dobre. Warunki zatrudnienia w Grupie są negocjowane co roku ze związkami zawodowymi. Negocjacje zwykle zaczynają się w trzecim kwartale roku i kończą podpisaniem porozumienia, określającego nowe warunki, które zostają włączone do wewnętrznych przepisów pracy. W Polsce Grupa podlega polskim regulacjom prawnym dotyczącym wynagrodzenia, a pracownicy wszystkich spółek objęci są porównywalnymi warunkami wynagradzania regulowanymi przez Regulaminy Wynagrodzeń. W Czechach, Holandii i Francji Grupa działa na podstawie układów zbiorowych pracy. Grupa generalnie stara się systematyzować i standaryzować wynagrodzenia, przy zachowaniu niewielkich różnic. Wskaźnik uzwiązkowienia pracowników to 53% pracowników Grupy w Polsce i 29% w Czechach. Przez pięć ostatnich lat Grupa nie toczyła żadnego sporu ze związkami zawodowymi.

W Grupie nie funkcjonują programy akcji pracowniczych.

Grupa jest przekonana, że typy i kwoty ochrony ubezpieczeniowej, jakie obecnie utrzymuje, są zgodne ze zwyczajowymi praktykami w jej segmencie sektora chemicznego i są adekwatne do prowadzenia jej działalności. W szczególności, Grupa posiada polisy ubezpieczeniowe uzyskane od szeregu międzynarodowych i lokalnych towarzystw ubezpieczeniowych, zapewniające ochronę przez określonym ryzykiem operacyjnym, w tym ubezpieczenie określonego mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności za działalność i za produkt, ubezpieczenie mienia w transporcie (dla wybranych spółek), taboru i pojazdów (dla wybranych lokalizacji) oraz ubezpieczenie należności (dla wybranych należności).

Grupa jest stroną w szeregu postępowań sądowych związanych ze zwykłym tokiem działalności Grupy. Dotyczą one spraw wszczętych przez organa regulacyjne, podatkowe, dostawców i klientów, roszczenia podniesione przez pracowników, spory w sprawie podpisanych umów, roszczenia dotyczące uszkodzenia ciała lub szkody w mieniu, jakie mogą wystąpić w związku z usługami Grupy dotyczącymi projektów lub placów budowy, sprawy dotyczące wymierzenia podatku, roszczenia środowiskowe i inne. Wiele umów zawartych przez Grupę zawiera postanowienia dotyczące alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, pozwalających na rozstrzygnięcie wszelkich sporów wynikających z umów. Jeżeli strony umowy nie mogą dojść do porozumienia, to może wystąpić konieczność wszczęcia postępowania sądowego w celu rozstrzygnięcia sporu.

Poza sprawami ujawnionymi w niniejszym dokumencie, w 2016 roku Grupa nie była stroną żadnego postępowania rządowego, sądowego ani arbitrażowego (w tym postępowania w toku lub zagrażającego jej, jeżeli Grupa posiada o tym wiedzę), które wywarło w najbliższej przeszłości lub może wywrzeć istotny wpływ na sytuację finansową i rentowność Grupy.