raport roczny 2016
1. Wprowadzenie
 

1. Wprowadzenie

Grupa jest jednym z wiodących producentów surowców chemicznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jej siedziba znajduje się w Polsce, zaś główne zakłady produkcyjne w Polsce i Czechach. Zgodnie z danymi IHS Chemical, Grupa jest wiodącym w Europie producentem kauczuku syntetycznego oraz wiodącym producentem polistyrenu do spieniania oraz ekstrudowanego. Integracja Grupy z dostawcami surowców zapewnia stabilne źródło dostaw materiałów takich jak frakcji C4, butadienu, benzenu i etylenu, które pozyskiwane są z lokalnych instalacji krakingu. Grupa dysponuje szeroką i zróżnicowaną bazą klientów z rozmaitych branż, w tym w szczególności z sektora motoryzacyjnego, budowlanego i opakowań. Z kluczowymi klientami Grupa utrzymuje relacje od wielu lub nawet kilkudziesięciu lat. Przez lata, dzięki korzystaniu z własnych chronionych technologii, Grupa przekształciła się w nowoczesnego producenta kauczuku syntetycznego o ogólnoświatowym zasięgu, jednocześnie rozwijając się w pozostałych segmentach działalności, zarówno poprzez wzrost organiczny i własne know-how jak i akwizycje. Od 2004 r. akcje Spółki notowane są na GPW. Na dzień 31 grudnia 2016 r. kapitalizacja rynkowa Spółka wynosiła 6 113 mln PLN.

puzzle

Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 4 755 mln PLN, wynik EBITDA wyniósł 662 mln PLN.

Działalność Grupy dzieli się na cztery główne segmenty: butadien i kauczuk („Segment Kauczuków Syntetycznych”), styren i pochodne styrenu („Segment Tworzyw Styrenowych”), dyspersje, kleje i lateks („Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów”) oraz środki ochrony roślin („Agro”). Grupa czerpie przychody również z działalności pomocniczej, związanej z produkcją i dystrybucją energii cieplnej z własnych elektrowni, jak również przychody z obrotu i dystrybucji energii elektrycznej („Pozostała Działalność”, w tym „Media”, które w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawione są jako odrębny segment). Pozostała Działalność obejmuje również przychody i koszty nieprzypisane do innych segmentów.

Strategicznym celem Zarządu Spółki jest zwiększanie wartości dla akcjonariuszy. Służyć temu będzie utrzymanie stabilnych długoterminowych relacji z partnerami biznesowymi, doskonalenie efektywności operacyjnej oraz poszerzanie i unowocześnianie portfela oferowanych produktów.