raport roczny 2016
7. Finanse
 

7. Finanse

Zarząd Spółki Synthos S.A. przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2016 r., na które składa się:

 • Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01- 31.12.2016 r.
 • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r.
 • Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01-31.12.2016 r.
 • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01-31.12.2016 r.
 • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi dalej „MSSF UE” oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259) oraz w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny przedstawia sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Podpisy członków zarządu:

Zbigniew Warmuz
Prezes Zarządu
Tomasz Piec
Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Lange
Członek Zarządu
Jarosław Rogoża
Członek Zarządu
Michał Watoła
Odpowiedzialny
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

W okresie sprawozdawczym Członkowi Zarządu Synthos S.A., Panu Tomaszowi Piecowi powierzono z dniem 1 czerwca 2016 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu. Z dniem 31.12.2016 r. Pan Tomasz Kalwat zrezygnował z członkostwa w Zarządzie Synthos S.A. W dniu 9 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Zbigniewowi Warmuzowi funkcję Prezesa Zarządu Synthos S.A..

Oświęcim, 22 marca 2017 r.

 Notaod 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży34 7554 058
Koszt własny sprzedaży4(3 862)(3 301)
Zysk brutto ze sprzedaży 893757
Koszty sprzedaży4(152)(126)
Koszty ogólnego zarządu4(203)(164)
Koszty prac badawczo - rozwojowych4(30)(16)
Pozostałe (koszty)/przychody operacyjne5(57)(1)
Zysk na działalności operacyjnej 451450
Przychody finansowe73831
Koszty finansowe7(154)(56)
Zysk na sprzedaży aktywów finansowych do sprzedaży -42
Zysk przed opodatkowaniem 335467
Podatek dochodowy8(79)(41)
Zysk netto 256426
    
Składniki pozostałych całkowitych dochodów, które mogą być przeklasyfikowane do wyniku w późniejszym okresie:   
Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej 4523
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży22-(48)
Wycena planów emerytalnych (23)-
Pozostałe całkowite dochody (netto) 22(25)
Całkowite dochody ogółem 278401
    
Zysk przypadający na:   
Akcjonariuszy jednostki dominującej 256426
Zysk netto za rok obrotowy 256426
    
Całkowite dochody przypadające na:   
Akcjonariuszy jednostki dominującej 278401
Całkowite dochody na okres 278401
    
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w zł na akcję) podstawowy i rozwodniony 0,190,32

 

AktywaNota31.12.201631.12.2015
Aktywa trwałe   
Rzeczowe aktywa trwałe92 4722 287
Wartości niematerialne10252237
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży2266
Aktywa z tytułu podatku odroczonego116814
Pozostałe aktywa trwałe 11
  2 7992 545
Aktywa obrotowe   
Zapasy12551467
Należności z tytułu podatku dochodowego 4963
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności131 085666
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty141 1521 051
  2 8372 247
Aktywa razem 5 6364 792
    
Kapitał własny i zobowiązania   
Kapitał własny   
Kapitał zakładowy154040
Kapitał z aktualizacji wyceny16(23)-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 8540
Zyski zatrzymane 1 7682 213
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej161 8702 293
Udziały niekontrolujące151313
  1 8832 306
Zobowiązania długoterminowe   
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych172 5481 685
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych21404
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych9228224
Rezerwy187630
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego117750
Inne zobowiązania długoterminowe - leasing finansowy93130
  3 0002 023
Zobowiązania krótkoterminowe   
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych172221
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych999
Rezerwy1894
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 56-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania19657429
  753463
Kapitał własny i zobowiązania razem 5 6364 792
 NotaKapitał zakładowyKapitał z aktualizacji wycenyRóżnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznychZyski zatrzymaneRazem kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującejUdziały niekontrolująceRazem Kapitał własny
1 stycznia 2015 4048172 1182 223132 236
Zysk netto ---426426-426
Pozostałe całkowite dochody -(48)23-(25)-(25)
Razem całkowite dochody netto -(48)23426401-401
Wypłata dywidendy15---(331)(331)-(331)
  -------
  -------
31 grudnia 2015 40-402 2132 293132 306
Zysk netto ---256256-256
Pozostałe całkowite dochody -(23)45-22-22
Razem całkowite dochody netto -(23)45256278-278
Wypłata dywidendy15---(701)(701)-(701)
  -------
31 grudnia 2016 40(23)851 7681 870131 883
 Notaod 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Zysk przed opodatkowaniem 335467
Korekty   
Amortyzacja4211167
Utworzenie / odwrócenie odpisów aktualizujących wartość niefinansowego majątku trwałego 4-
(Zysk) /strata na sprzedaży aktywów dostępnych do sprzedaży -(43)
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych 33(8)
(Zyski) / straty z tytułu działalności inwestycyjnej (28)(17)
(Zyski) / straty z tytułu sprzedaży środków trwałych 37(1)
Odsetki 3041
Koszty zaniechanych prac rozwojowych538-
Pozostałe (27)1
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym 633607
Zmiana stanu należności20(200)240
Zmiana stanu zapasów201029
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych20106(113)
Zmiana stanu rezerw2050-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych (41)-
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 558763
Podatek zapłacony (76)(31)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 482732
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych 32
Otrzymane dotacje9, 102189
Odsetki otrzymane 1010
Wpływy ze zrealizowanych kontraktów forward 3123
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (186)(577)
Nabycie inwestycji (1)(1)
Nabycie biznesu EPS Grupy Ineos27(292)-
Zbycie aktywów dostępnych do sprzedaży -121
Wpływy/(wydatki) z tytułu umowy cash pool -49
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (414)(284)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 784-
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz wierzycieli15(701)(331)
Wydatki dotyczące zrealizowanych instrumentów pochodnych IRS (3)(6)
Odsetki zapłacone (72)(49)
Wpływy z emisji obligacji -203
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8(183)
Przepływy pieniężne netto, razem 76265
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 101267
Środki pieniężne na początek okresu 1 051784
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów i wycena lokat terminowych 252
Środki pieniężne na koniec okresu141 1521 051

Informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Synthos S.A. (poprzednio Grupa Kapitałowa Firmy Chemicznej „Dwory” S.A., zwana dalej „Grupą” lub „Grupą Kapitałową”) składa się z jednostki dominującej oraz jej jednostek zależnych, zajmuje się produkcją surowców chemicznych. Jest największym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz największym europejskim producentem polistyrenu do spieniania.

Jednostką dominującą w Grupie jest Synthos S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „Jednostką Dominującą”), która jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedziba jednostki dominującej mieści się w Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1.

Przedmiotem działalności Grupy jest w szczególności:

 • produkcja tworzyw sztucznych,
 • produkcja kauczuku syntetycznego,
 • produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych ,
 • produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych,
 • produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, nigdzie indziej nie sklasyfikowana,
 • wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej,
 • produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i wody gorącej),
 • usługi oczyszczania ścieków,
 • usługi składowania i utylizacji odpadów,
 • produkcja środków ochrony roślin.

 

Podstawowe informacje dotyczące konsolidowanych jednostek zależnych i wspólnych porozumień umownych zostały przedstawione poniżej:
Nazwa jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaPodstawowa działalnośćProcent posiadanego kapitału zakładowego oraz prawa głosu
    
Jednostki zależne    
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawnaOświęcimprodukcja wyrobów chemicznych100%
Synthos Dwory 2 Sp. z o.o.Oświęcimprodukcja wyrobów chemicznych100%
Synthos Dwory Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD4 spółka komandytowa(dawniej: Synthos Dwory4 sp.z.o.o.).Oświęcimwytwarzanie energii elektrycznej100%
Synthos Dwory Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD5 spółka komandytowa (dawniej: Synthos Dwory 5 Sp. z o.o.)Oświęcimwytwarzanie energii elektrycznej100%
Synthos Dwory Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD8 spółka komandytowa (dawniej: Synthos Dwory 8 Sp. z o.o.)Oświęcimwytwarzanie energii elektrycznej100%
Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.Oświęcimprzyjmowanie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów, świadczenie usług sanitarnych i pokrewnych76,79%
Synthos Kralupy a.s.Kralupy nad Vltavou - Czechyprodukcja wyrobów chemicznych100%
Tamero Invest s.r.o.Kralupy nad Vltavou - CzechyWytwarzanie, dystrybucja energii elektrycznej100%
Synthos PBR s.r.oKralupy nad Vltavou - Czechyprodukcja wyrobów chemicznych100%
Red Chilli Ltd.Nikozjadziałalność inwestycyjno – kapitałowa100%
Green Pepper SCSpLuksemburgdziałalność inwestycyjno – kapitałowa100%
Bilberry SCSpLuksemburgdziałalność inwestycyjno – kapitałowa100%
Synthos Agro Sp. Z o.o.Oświęcimprodukcja wyrobów chemicznych100%
Synthos Finance ABSztokholm - Szwecjadziałalność inwestycyjno – kapitałowa100%
Forum 62 FIZKrakówdziałalność inwestycyjno – kapitałowa100%
Synthos do BrasilPorto AlegrePrzedstawicielstwo handlowe100%
Synthos US inc.OhioPrzedstawicielstwo handlowe100%
Calgeron Investment LTD w likwidacjiCyprdziałalność inwestycyjno – kapitałowa100%
Synthos Styrenics Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowaOświęcimprodukcja wyrobów chemicznych100%
Synthos Holding Netherlands B.V.Bredadziałalność inwestycyjno - kapitałowa100%
Synthos Breda B.V.Bredaprodukcja wyrobów chemicznych100%
Synthos Styrenics Services B.V.BredaUsługi w zakresie rachunkowo – księgowym,100%
Synthos Wingles SASWinglesprodukcja wyrobów chemicznych100%
Synthos Rebecourt SASRibecourtprodukcja wyrobów chemicznych100%
Synthos Holding France SASRibecourtdziałalność inwestycyjno - kapitałowa100%
Synthos Kimyasal Urunler Limited SirketiIstambułDziałalność handlowa100%
    
Wspólne porozumienia (wspólna działalność)   
Butadien Kralupy a.s.Kralupy nad Vltavou - Czechyprodukcja wyrobów chemicznych49%

W 2016 r. wystąpiły następujące zmiany w strukturze Grupy:

 • Dnia 14.03.2016 r. Spółka zależna Oristano Investment Sp. z o.o. w Oświęcimiu w likwidacji została wykreślona z KRS,
 • Dnia 18 maja 2016 r. Spółka zależna Synthos Agro Sp. z o. o. połączyła się z Zakładem Doświadczalnym Organika Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie – (połączenie przez przejęcie),
 • Dnia 16 czerwca 2016 r. została zarejestrowana Spółka zależna Synthos Styrenics Synthos Dwory 2 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa,
 • Dnia 18 listopada 2016 r. spółka zależna Green Pepper scsp została wykreślona z rejestru.
 • Dnia 23 listopada 2016 r. spółka zależna Calgeron Investment Limited została zlikwidowana.

W dniu 31.08.2016, Grupa dokonała nabycia biznesu styropianowego tzw. EPS (Expandable Polystyrene) Grupy INEOS, tj. nabycie od INEOS Industries Holdings Limited z siedzibą w Lyndhurst w Wielkiej Brytanii całości wyemitowanego kapitału zakładowego INEOS Styrenics European Holding B.V., spółki utworzonej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą przy Konijnenberg 63, Breda, 4825 BC, Holandia ("Spółka"). Nabycie akcji w kapitale zakładowym Spółki skutkowało między innymi pośrednim nabyciem akcji w podmiotach zależnych Spółki znajdujących się we Francji, Holandii oraz Turcji. Ponadto, dnia 31.08.2016, INEOS Styrenics International SA z siedzibą w Szwajcarii, będący podmiotem zależnym INEOS Industries Holdings Limited zawarł umowę z Synthos Styrenics Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dotyczącą nabycia przedsiębiorstwa kontynuującego działalność INEOS Styrenics International SA ("Szwajcarskie Przedsiębiorstwo"). Łączna cena nabycia akcji Spółki oraz nabycia Szwajcarskiego Przedsiębiorstwa skorygowana o przejęte środki pieniężne wyniosła 67.275mln euro.

1. Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi dalej „MSSF UE”.

Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich, który jest walutą prezentacji Grupy, po zaokrągleniu do pełnych milionów.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów i zobowiązań wycenianych według wartości godziwej: aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy (w tym instrumentów pochodnych).

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.

Zasady polityki rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w sposób ciągły w odniesieniu do wszystkich okresów zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.

2. Nowe i zmienione standardy rachunkowości i interpretacje

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku za wyjątkiem przedstawionych poniżej. Poniższe zmiany do MSSF, zostały zastosowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich datą wejścia w życie, jednak nie miały one istotnego wpływu na zaprezentowane i ujawnione informacje finansowe, nie miały zastosowania do transakcji zawieranych przez Grupę lub Grupa zdecydowała o niekorzystaniu z nowych opcji wyceny:

 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012 obejmujące zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji, zmiany do MSSF 3 Połączenie przedsięwzięć, zmiany do MSSF 8 Segmenty operacyjne, zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Aktywa niematerialne, zmiany do MSSF 13 Wycena do wartości godziwej oraz zmiany do MSR 24 Ujawnienie informacji o podmiotach powiązanych, zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji oraz zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014 obejmujące zmiany do MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana, zmiany do MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
 • Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji
 • Zmiany do MSR 1 Ujawnienia
 • Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne
 • Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności
 • Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: składki pracownicze, oraz
 • Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie wyjątku dotyczącego konsolidacji, oraz
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014 obejmujące zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji oraz zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, które zostały opublikowane, lecz dotychczas nie weszły w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej.

MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami

Standard został opublikowany 28 maja 2014 roku i będzie obowiązywać dla okresów rocznych zaczynających się 1 stycznia 2018 lub później. Standard został przyjęty przez Unię Europejską 22 września 2016 roku. MSSF 15 wprowadza model 5 kroków do rozpoznawania przychodów z tytułu umów z klientami. Według standardu, przychody są rozpoznawane w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, do którego Grupa  jest uprawniona, w zamian za przekazanie klientowi towarów lub usług. Nowy standard zastąpi wszystkie obecne wymagania dotyczące ujmowania przychodów zgodnie z MSSF. W odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później, wymagane jest zastosowanie pełnego podejścia retrospektywnego lub zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego. Wcześniejsze zastosowanie standardu jest dozwolone. 

Grupa planuje wdrożyć nowy standard zgodnie z wymaganą datą wejścia w życie.  Na dzień sporządzenia skonsolidowanego  sprawozdania finansowego Zarząd Grupy nie zakończył jeszcze prac związanych z analizą wpływu.

MSSF 9 Instrumenty finansowe

W lipcu 2014 roku, IASB opublikowała ostateczną wersję MSSF 9 Instrumenty finansowe. Standard ten zastępuje dotychczasowy standard MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz wszystkie wcześniejsze wersje MSSF 9. MSSF 9 łączy w sobie wszystkie trzy aspekty rachunkowości instrumentów finansowych: klasyfikację i wycenę, utratę wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. MSSF 9 będzie obowiązywał dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania.  Dla tego standardu obowiązkowe jest zastosowanie retrospektywne w wyłączeniem rachunkowości zabezpieczeń, natomiast wymagane jest przedstawienie danych porównywalnych. Dla rachunkowości zabezpieczeń, wymagane jest podejście prospektywne z pewnymi nielicznymi wyjątkami. Grupa  planuje stosować nowy standard od daty wejścia w życie. W MSSF 9 zawiera nowe wymagania oraz wytyczne dotyczące klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oraz modyfikuje ujmowanie transakcji zabezpieczających. B oraz biorąca pod uwagę naturę transakcji wykonywanych przez Grupę, nie oczekuje się poważnych zmian. MSSF 9 zawiera także nowy model utraty wartości, oparty na oczekiwanych, a nie poniesionych stratach kredytowych. Zarząd Grupy nie zakończył jeszcze analizy wpływu na dzień sporządzenia skonsolidowanego  sprawozdania finansowego.

MSSF 16  Leasing

13 stycznia 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 „Leasing”, który zastąpi dotychczasowy MSR 17. Datę wejścia w życie MSSF 16 określono dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jednocześnie, wcześniejsze stosowanie MSSF 16 będzie dozwolone w przypadku, gdy jednostka stosuje już MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”. Zarząd Grupy nie zakończył jeszcze analizy wpływu na dzień sporządzenia skonsolidowanego  sprawozdania finansowego.

3. Zasady konsolidacji

a) Jednostki zależne

Jednostkami zależnymi są jednostki kontrolowane przez Jednostkę Dominującą.

Grupa sprawuje kontrolę nad jednostką, wówczas gdy jest narażona, lub ma prawo do zmiennych zwrotów ze swojego zaangażowania w tę jednostkę oraz ma możliwość wywierania wpływu na te zwroty poprzez sprawowanie kontroli nad tą jednostką.

Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez Jednostkę Dominującą do czasu ustania tej kontroli.

Aktywa, zobowiązania i możliwe do zidentyfikowania  zobowiązania warunkowe spółki zależnej na dzień objęcia kontroli i włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Dodatnia różnica między ceną przejęcia, wartością udziałów niekontrolujących oraz wartością godziwą poprzednio posiadanych udziałów a wartością godziwą przejętych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych powoduje powstanie wartości firmy, która jeśli powstaje, jest wykazywana w odrębnej pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.  Ujemna różnica między ceną przejęcia, wartością udziałów niekontrolujących oraz wartością godziwą poprzednio posiadanych udziałów a wartością godziwą tych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jest odnoszona bezpośrednio do wyniku finansowego.

Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane
w obrębie Grupy oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty (za wyjątkiem przypadku gdy niezrealizowane straty wskazują na utratę wartości), a także przychody oraz koszty Grupy są eliminowane w  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

b) Udziały niedające kontroli oraz transakcje z udziałowcami / akcjonariuszami niekontrolującymi

Udziały niedające kontroli obejmują nie należące do Grupy udziały w spółkach objętych konsolidacją. Grupa wycenia wszystkie udziały niedające kontroli w jednostce przejmowanej na dzień nabycia według wartości proporcjonalnego udziału (odpowiadającego udziałowi niedającemu kontroli) w możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki przejmowanej lub według wartości godziwej. Zidentyfikowane udziały niedające kontroli w aktywach netto skonsolidowanych jednostek zależnych ujmuje się oddzielnie od udziału własnościowego jednostki dominującej w tych aktywach netto. Udziały niedające kontroli w aktywach netto obejmują:

a) wartość udziałów niedających kontroli z dnia pierwotnego przejęcia, obliczoną zgodnie z MSSF 3, oraz
b) zmiany w kapitale własnym przypadające na udział niedające kontroli począwszy od dnia przejęcia.

Zyski i straty oraz każdy składnik innych całkowitych dochodów przypisuje się do akcjonariuszy jednostki dominującej oraz udziałów niedających kontroli. Łączne całkowite dochody przypisuje się do akcjonariuszy jednostki dominującej oraz udziałów niedających kontroli również wtedy, gdy w rezultacie udziały niedające kontroli przybierają wartość ujemną.

Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi, które nie powodują utraty kontroli, wykazuje się jako transakcje kapitałowe – tj. jako transakcje z właścicielami, działającymi w ramach uprawnień właścicieli kapitału. Różnicę pomiędzy wartością godziwą zapłaty a nabytym lub zbytym udziałem w wartości bilansowej aktywów netto jednostki zależnej wykazuje się w kapitale własnym.

c) Wspólne porozumienia umowne

Wspólne  porozumienia umowne to  porozumienia, nad których działalnością Grupa posiada współkontrolę wraz z inną stroną. Inwestycje we wspólne porozumienia są klasyfikowane albo jako wspólna działalność albo jako wspólne przedsięwzięcia w zależności od praw i obowiązków umownych każdego inwestora.

Grupa posiada udziały tylko we wspólnej działalności; nie posiada wspólnych przedsięwzięć.

W odniesieniu do swojego udziału we wspólnej działalności Grupa ujmuje:

 • swoje aktywa, w tym swój udział we wspólnie posiadanych aktywach,
 • swoje zobowiązania, w tym swój udział w zobowiązaniach zaciągniętych wspólnie,
 • swój przychód ze sprzedaży swojej części produkcji wspólnej działalności, swój udział w przychodach ze sprzedaży produkcji wspólnej działalności,
 • swoje koszty, w tym swój udział w kosztach poniesionych wspólnie.

Grupa określa przypadającą na nią część aktywów i zobowiązań a także przychodów i kosztów niezwiązanych z działalnością operacyjną odnoszących się do wspólnej działalności na podstawie jej udziału we własności podmiotu współkontrolowanego. Grupa określa przypadającą na nią część przychodów i kosztów operacyjnych odnoszących się do wspólnego działania na podstawie udziału procentowego w zakupach produkcji wspólnej działalności. Dokonano wyłączenia wzajemnych transakcji i sald.

4. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych

a) Waluty funkcjonalne i waluta prezentacji

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”).

W Grupie Kapitałowej obowiązują trzy waluty funkcjonalne ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:

 • w czeskich spółkach, walutą funkcjonalną jest czeska korona
 • w polskich podmiotach, walutą funkcjonalną jest polski złoty
 • w spółkach francuskich i holenderskich podmiotach walutą funkcjonalną jest euro

Walutą prezentacji wg której jest sporządzane niniejsze sprawozdanie finansowe jest polski złoty.

b) Przeliczanie działalności zagranicznej

Aktywa i zobowiązania oraz przychody i koszty wycenione w walutach funkcjonalnych innych niż waluta prezentacji, zostały przeliczone na walutę prezentacji w następujący sposób:

 • aktywa i zobowiązania wycenione wg walut funkcjonalnych, zostały przeliczone na walutę prezentacji po kursie średnim Narodowego Banku Polski z dnia bilansowego,
 • przychody i koszty zostały przeliczone po kursie średnim NBP z dnia transakcji lub średnim z danego okresu, jeżeli nie występowały znaczące wahania kursów w danym okresie,
 • wynikające z tego przeliczenia różnice kursowe zostały ujęte w pozostałych całkowitych dochodach. 

Do wyceny pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy wymiany PLN:

Do wyceny pozycji skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oddziału zagranicznego wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy wymiany PLN:
 30.12.201631.12.2015
EUR4,42404,2615
USD4,17933,9011
GBP5,14455,7862
Do wyceny pozycji skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oddziału zagranicznego wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy wymiany PLN:
 30.12.201631.12.2015
CZK0,16170,1526
EUR4,3753-

c) Transakcje i salda

Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w walucie funkcjonalnej przy zastosowaniu średniego kursu NBP, w czeskich spółkach przy zastosowaniu kursu CNB (Czeski Narodowy Bank), a w spółkach holenderskich i francuskich przy zastosowaniu kursu EBC (Europejski Bank Centralny) z dnia zawarcia transakcji.

Pozycje pieniężne aktywów i zobowiązań wyrażone w walucie obcej są przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu waluty funkcjonalnej dla danej waluty obowiązujący na ten dzień. Różnice kursowe wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmowane są w wyniku finansowym. Niepieniężne pozycje aktywów i zobowiązań wyceniane według kosztu historycznego w walucie obcej są przeliczane według średniego kursu waluty funkcjonalnej obowiązującego w dniu dokonania transakcji.

5. Rzeczowe aktywa trwałe

a) Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

 • które są utrzymywane przez Grupę w celu wykorzystywania ich w procesie produkcyjnym, przy dostawach towarów i świadczeniu usług lub w celach administracyjnych,
 • którym towarzyszy oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden rok,
 • w stosunku, do których istnieje prawdopodobieństwo, iż Grupa uzyska w przyszłości korzyści ekonomiczne związane ze składnikiem majątkowym, oraz
 • których wartość można określić w sposób wiarygodny.

Na dzień początkowego ujęcia rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia/koszcie wytworzenia.

 Zasady aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego opisane są w punkcie ( d).

Na moment początkowego ujęcia, w cenie nabycia/koszcie wytworzenia środków trwałych ujmowane są przewidywane koszty ich demontażu, usunięcia i przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca, w którym dany składnik aktywów się znajduje, których obowiązek poniesienia powstaje w chwili instalacji składnika aktywów lub jego używania dla celów innych niż produkcja zapasów.


Na koniec okresu sprawozdawczego rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

b) Nakłady ponoszone w terminie późniejszym

Późniejsze nakłady ponoszone na składnik rzeczowych aktywów trwałych uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie wycenić. Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do wyniku finansowego w okresie, w którym je poniesiono.

c) Amortyzacja

Składniki rzeczowych aktywów trwałych, względnie ich istotne i odrębne części składowe amortyzowane są metodą liniową przez przewidywany okres użytkowania przy uwzględnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego (wartości rezydualnej).

W poszczególnych grupach środków trwałych przyjęto okresy użytkowania w następujących przedziałach:

 • Budynki
 • Budowle, w tym
 • Zbiorniki
 • Silosy
 • Kolektory, rurociągi, kanalizacje, torowiska, pomosty, estakady
 • Ulice, drogi, place
 • Kotły i maszyny energetyczne
 • Maszyny i urządzenia
 • Środki transportu
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

do 60 lat


od 10 do 30 lat

od 10 do 20 lat

od 10 do 40 lat

do 35 lat

do 25 lat

3-25 lat

4-8 lat

4-20 lat

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane.

Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe, o ile ich cena nabycia lub koszt wytworzenia są istotne w porównaniu z ceną nabycia lub kosztem wytworzenia całego środka trwałego i amortyzuje je w odrębnym okresie ekonomicznej użyteczności.

Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych środków trwałych (o ile nie jest nieznaczna) jest przez Grupę corocznie weryfikowana.

d) Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Inne koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty okresu.

Koszty finansowania zewnętrznego składają się z:

 • kosztów odsetek wyliczonych przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej zgodnie z MSR 39 Instrumenty finansowe: Ujmowanie i wycena,
 • obciążeń finansowych z tytułu umów leasingu finansowego, ujmowanych zgodnie z MSR 17 Leasing, oraz
 • różnic kursowych powstających w związku z pożyczkami i kredytami w walucie obcej,
  w stopniu w jakim są uznawane za korektę kosztów odsetek.

Górną granicą dla aktywowania kosztów związanych z obsługą zadłużenia jest rzeczywista wartość poniesionych przez Grupę kosztów finansowania zewnętrznego.

Rozpoczęcie aktywowania kosztów związanych z finansowaniem działalności inwestycyjnej ma miejsce, kiedy spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

 • ponoszone są nakłady inwestycyjne,
 • ponoszone są koszty związane z obsługą zadłużenia,
 • dokonywane są czynności związane z doprowadzeniem składnika aktywów do docelowego miejsca i stanu używania.

Zaprzestanie aktywowania ma miejsce, jeśli zasadniczo wszystkie działania niezbędne do przygotowania składnika do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży zostały zakończone. Konieczność dodatkowych prac administracyjnych, wykończeniowych, przeróbek na życzenie kupującego lub użytkownika nie stanowią podstawy do dalszego aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego.

Po oddaniu składnika aktywów do użytkowania aktywowane koszty finansowania zewnętrznego, jako element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia danego składnika aktywów, amortyzowane są przez okres użytkowania tego składnika aktywów.

6. Wartości niematerialne

a) Wartość firmy

Wartość firmy powstaje w związku z nabyciem jednostek zależnych i stanowi nadwyżkę ceny przejęcia, wartości udziałów niekontrolujących oraz wartości godziwej poprzednio posiadanych udziałów nad wartością godziwą przejętych aktywów, zobowiązań jednostki przejmowanej.

W celu przeprowadzenia testu pod kątem możliwej utraty wartości, wartość firmy jest alokowana do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Alokacji dokonuje się dla tych ośrodków bądź grup ośrodków wypracowujących środki pieniężne, które według oczekiwań będą czerpać korzyści z połączenia, dzięki któremu ta wartość firmy powstała. Każdy ośrodek lub grupa ośrodków, do której alokowano wartość firmy reprezentuje najniższy poziom w Grupie, na którym wartość firmy jest monitorowana dla wewnętrznych celów zarządczych. Wartość firmy jest monitorowana na poziomie segmentu operacyjnego.

Wartość firmy jest testowana co roku pod kątem utraty wartości (lub częściej jeśli wystąpią przesłanki, które wskazują na możliwość wystąpienia utraty wartości). Wartość bilansowa wartości firmy jest porównywana z wartością odzyskiwalną, która odpowiada wartości użytkowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Odpisy z tytułu utraty wartości firmy są ujmowane jako koszt okresu i nie są odwracane w kolejnym okresie.

b) Badania i rozwój

Wydatki poniesione na etapie prac badawczych z zamiarem pozyskania nowej wiedzy naukowej lub technicznej ujmowane są w wyniku finansowym w momencie ich poniesienia.

Nakłady poniesione na prace rozwojowe, których efekty działań znajdują zastosowanie w opracowaniu lub wytworzeniu nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego produktu podlegają aktywowaniu w przypadku, gdy wytworzenie nowego produktu (lub procesu) jest technicznie możliwe i jest ekonomicznie uzasadnione oraz Grupa posiada techniczne, finansowe oraz inne niezbędne środki do ukończenia prac rozwojowych. Koszty podlegające aktywowaniu zawierają: koszty materiałów, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace rozwojowe oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich bezpośrednio związanych z wytworzeniem składnika wartości niematerialnych. Koszty prac rozwojowych ujmowane są jako wartości niematerialne i podlegają odpisom amortyzacyjnym oraz aktualizującym z tytułu utraty wartości.

Pozostałe koszty prac rozwojowych ujmowane są w wyniku finansowym w momencie ich poniesienia.

c) Prawa do emisji zanieczyszczeń

Przyznane prawa do emisji ujmowane są ilościowo w ewidencji pozabilansowej.  Nabyte  Prawa do emisji wyceniane są wg ceny nabycia i odnoszone na zapasy. W ciągu roku nabyte prawa do emisji rozliczane są w koszty wytworzonych produktów wg faktycznie wyemitowanych zanieczyszczeń z uwzględnieniem rozliczenia  praw  otrzymanych nieodpłatnie, które są rozliczane miesięcznie wg proporcji okresu na jaki zostały przyznane.  

Koszty zużycia uprawnień do emisji zanieczyszczeń ujmowane są w koszcie własnym sprzedaży.

d) Licencje dotyczące instalacji do produkcji kauczuków

Nabyte licencje dotyczące możliwości użytkowania instalacji do produkcji kauczuków przez Grupę ujmowane są w wartości odpowiadającej nakładom poniesionym na ich nabycie. Licencje te podlegają amortyzacji przez szacowany okres użytkowania instalacji, ustalony przez Grupę na 20 lat.

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego roku obrotowego.

e) Znak towarowy

Nabyte prawa do używania zastrzeżonych znaków towarowych Grupa ujmuje w cenie nabycia na dzień nabycia. Prawa te podlegają odpisom amortyzacyjnym przez szacowany czas obowiązywania tych uprawnień.

f) Certyfikaty energii odnawialnej

Z tytułu produkcji energii w źródłach odnawialnych, gazowych oraz wysokiej kogeneracji Grupa rozpoznaje świadectwa pochodzenia energii (zielone, czerwone, żółte, białe, fioletowe, błękitne) według wartości godziwej na koniec miesiąca w którym zostały wyprodukowane. Na dzień bilansowy Grupa wycenia świadectwa pochodzenia do wartości netto możliwej do uzyskania. Odpis aktualizujący wartość świadectw tworzony jest w przypadku, gdy cena sprzedaży możliwa do uzyskania pomniejszona o koszty zbycia jest niższa od historycznego kosztu wytworzenia. W przypadku nabycia certyfikatów energii odnawialnej oraz z kogeneracji, zakupy te  ujmowane są według ceny nabycia. Zobowiązania wynikające z konieczności przedłożenia praw do umorzenia, są wyceniane w wysokości równej wartości praw do certyfikatów posiadanych przez Grupę w przypadku, jeżeli Grupa posiada liczbę tych praw wystarczającą do pokrycia swoich zobowiązań. W przypadku, gdy liczba posiadanych praw do certyfikatów jest mniejsza od koniecznej do umorzenia liczby praw do certyfikatów, rozpoznawana jest rezerwa w wysokości wartości godziwej brakujących praw do certyfikatów.

g) Pozostałe wartości niematerialne

Pozostałe wartości niematerialne nabyte przez Grupę wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości.

Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Grupy, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie wycenić. Pozostałe nakłady są ujmowane w wyniku finansowym jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.

Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagę okres ich użytkowania, chyba, że nie jest on określony. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania podlegają testom na utratę wartości na każdy dzień bilansowy.

Szacunkowy okres użytkowania amortyzowanych wartości niematerialnych jest następujący:

 • Nabyte relacje z klientami
 • Know-how
 • Licencje, oprogramowanie komputerowe
 • Koszty zakończonych praw rozwojowych
 • Znaki towarowe
 • Licencje dotyczące instalacji do produkcji nowych rodzajów kauczuków

5 lat

5 - 10 lat

2 lata

10 lat

do 10 lat

20 lat

7. Leasing

Leasing finansowy

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i praktycznie wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i spłatę rat kapitałowych przy uwzględnieniu stałej stopy procentowej w odniesieniu do zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w wyniku finansowym.

Używane na podstawie umów leasingu finansowego środki trwałe podlegają amortyzacji według zasad stosowanych w stosunku do własnych składników majątku. Jeżeli brak jest wiarygodnej pewności, że po zakończeniu umowy leasingu Grupa otrzyma prawo własności, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym spośród okresu leasingu i okresu użytkowania.

Leasing operacyjny

Leasing środków trwałych klasyfikuje się jako leasing operacyjny, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania przedmiotu leasingu zachowuje leasingodawca. Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się w rachunek zysków i strat metodą liniową przez okres leasingu.

Otrzymane specjalne oferty promocyjne ujmowane są w wyniku finansowym łącznie z kosztami z tytułu leasingu.

8. Zapasy

Zapasy są to aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, będące w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż lub materiały i surowce zużywane w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług.

Składniki zapasów są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia lub po koszcie wytworzenia nie wyższych jednak od ich wartości netto możliwych do uzyskania na dzień bilansowy.

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzania do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, a obniżona o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży dokonywaną w toku działalności gospodarczej, pomniejszoną o rabaty i upusty a szacowanymi kosztami wykończenia i kosztami niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku.

Zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).

Odpisy aktualizujące wartość zapasów tworzy się w związku z utratą ich wartości, celem doprowadzenia wartości zapasów do poziomu wartości netto możliwej do odzyskania. Odpisy aktualizujące ujmowane są w wyniku w pozycji pozostałe koszty operacyjne Natomiast odwrócenie odpisu aktualizującego wartość zapasów ujmowane jest jako pozostałe przychody operacyjne. Wartość odpisu pomniejsza wartość bilansową zapasów objętych odpisem aktualizującym.

Testy sprawdzające utratę wartości poszczególnych pozycji zapasów realizuje się na bieżąco w trakcie rocznego okresu sprawozdawczego. Przecenie do poziomu cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania podlegają zapasy, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność. Wartości materiałów przeznaczonych do wykorzystania w procesie produkcji nie odpisuje się poniżej ceny nabycia, jeżeli oczekuje się, że produkty, do produkcji których będą wykorzystane, zostaną sprzedane w wysokości kosztu wytworzenia lub powyżej kosztu wytworzenia. Jeżeli jednak spadek cen materiałów wskazuje na to, że koszt wytworzenia produktów będzie wyższy od wartości netto możliwej do uzyskania, wartość materiałów odpisuje się do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania.

Rozchód materiałów i towarów odbywa się wg średniej ważonej ceny.

Wyroby gotowe, półprodukty i produkcja w toku wyceniane są według rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia obejmującego uzasadnioną część stałych kosztów pośrednich produkcji, wyliczoną przy założeniu normalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Rozchód wyrobów gotowych odbywa się metodą średniej ważonej.

Przez koszty wytworzenia należy rozumieć koszty wsadu i koszty przerobu produktów i półproduktów przypadających na okres ich wytworzenia. Koszty wytworzenia obejmują także alokację stałych i zmiennych pośrednich kosztów produkcji, ustalonych dla normalnego poziomu produkcji.

Pośrednie koszty produkcji alokowane do kosztu wytworzenia zawierają: amortyzację, usługi remontowe, wynagrodzenia; świadczenia na rzecz pracowników; podatek od nieruchomości, gruntowy, usługi wydziałów pomocniczych.

Do kosztów wytworzenia nie zalicza się:

 • kosztów będących konsekwencją nie wykorzystanych zdolności produkcyjnych
  i strat produkcyjnych,
 • kosztów ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem zapasów do postaci i miejsca, w jakich się znajdują w momencie wyceny,
 • kosztów magazynowania produktów, półproduktów i produktów w toku, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
 • kosztów sprzedaży.

9. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów

a) Ujmowanie utraty wartości

Utrata wartości aktywów finansowych

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość. Do istotnych obiektywnych przesłanek (dowodów) zalicza się przede wszystkim: poważne problemy finansowe dłużnika, wystąpienie na drogę sądową przeciwko dłużnikowi, wystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu finansowego, utrzymujący się znaczący lub przedłużający się spadek wartości godziwej instrumentu kapitałowego poniżej poziomu kosztu.


Jeżeli takie dowody występują w przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, łączne dotychczasowe straty ujęte w innych całkowitych dochodach – ustalone jako różnica pomiędzy ceną nabycia, a aktualną wartością godziwą, pomniejszone o straty z tytułu utraty wartości ujęte wcześniej w zyskach lub stratach – wyłącza się z innych całkowitych dochodów i przenosi do zysku lub straty jako korektę wynikającą z przeklasyfikowania. Straty z tytułu utraty wartości ujęte w  zysku lub stracie a dotyczące instrumentów kapitałowych podlegają odwróceniu w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości dłużnych instrumentów finansowych ujmuje się w zysku lub stracie, jeżeli w kolejnych okresach, po ujęciu odpisu, wartość godziwa tych instrumentów finansowych wzrosła w wyniku zdarzeń występujących po momencie ujęcia odpisu.

Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości pożyczek i należności wycenianych w wysokości zamortyzowanego kosztu, kwota odpisu jest ustalana jako różnica pomiędzy wartością bilansową aktywów, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych pierwotną efektywną stopą procentową dla tych aktywów (tj. efektywną stopą procentową wyliczoną na moment początkowego ujęcia dla aktywów opartych na stałej stopie procentowej oraz efektywną stopą procentową ustaloną na moment ostatniego przeszacowania dla aktywów opartych na zmiennej stopie procentowej). Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmuje się w zysku lub stracie. Wartość bilansowa takich aktywów finansowych jest ustalana z uwzględnieniem utraty wartości (wynikającej ze strat kredytowych) księgowanej na odrębnym koncie. Odpisy aktualizujące należności, zarówno zawiązanie jak i rozwiązanie, ujmuje się odpowiednio w pozostałych kosztach operacyjnych i pozostałych przychodach operacyjnych.

Odwrócenie odpisu ujmuje się, jeżeli w kolejnych okresach utrata wartości ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to może być przypisane do zdarzeń występujących po momencie ujęcia odpisu. Odwrócenie odpisu ujmuje się w wyniku finansowym.

Utrata wartości trwałych aktywów niefinansowych

Aktywa niefinansowe podlegające amortyzacji testuje się na utratę wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej.

Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, na jakim generują przepływy pieniężne niezależnie od innych aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Dla celów przeprowadzenia testów na utratę wartości każdorazowo ustala się ośrodek wypracowujący środki pieniężne.

Aktywa, które samodzielnie nie generują przepływów pieniężnych, grupuje się na najniższym poziomie, na jakim powstają przepływy pieniężne niezależne od przepływów z innych aktywów.

Poszczególne segmenty działalności w każdej ze spółek odzwierciedlają ośrodki wypracowujące przepływy pieniężne Grupy. Do danego ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne przypisuje się:

 • wartość firmy, jeżeli ośrodek uzyskał korzyści z tytułu synergii powstałej w wyniku połączenia z inną jednostką,
 • aktywa wspólne, jeżeli można znaleźć rozsądne i spójne zasady takiego przypisania.

Jeżeli wartość księgowa składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas jego wartość księgową netto obniża się do poziomu wartości odzyskiwalnej poprzez odpowiedni odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości powodując ujęcie kosztów w wyniku finansowym. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży i wartości użytkowej.

W przypadku wystąpienia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne, odpis ten rozlicza się w sposób następujący:

 • w pierwszej kolejności obniża się wartość firmy, która została przypisana do ośrodka,
 • następnie, obniża się wartość innych aktywów przypisanych do ośrodka, proporcjonalnie do udziału wartości księgowej netto każdego ze składników aktywów w wartości ośrodka.

Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w wyniku finansowym.

b) Odwracanie odpisów aktualizujących niefinansowych aktywów trwałych

Odpisy z tytułu utraty wartości są odwracane tylko w wypadku, gdy nastąpiła zmiana w zakresie szacunków użytych na etapie kalkulacji wartości odzyskiwalnej od czasu rozpoznania ostatniego odpisu z tytułu utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości rozpoznane w odniesieniu do wartości firmy nie są odwracane.

Odpis z tytułu utraty wartości odwracany jest tylko do wysokości wartości bilansowej składnika aktywów (pomniejszonej o amortyzację), jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został rozpoznany.

10. Kapitały własne

Kapitał własny ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki dominującej.

Kapitał zakładowy Grupy wykazuje się w wysokości określonej w wartości nominalnej wyemitowanych akcji, w wysokości zgodnej ze statutem Jednostki Dominującej. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy Grupy do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

Kwoty powstałe z podziału zysku, niepodzielony wynik z lat ubiegłych oraz wynik roku bieżącego prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako zyski zatrzymane.

11. Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze obejmują wszystkie formy świadczeń Grupy w zamian za pracę wykonywaną przez pracowników. Są to zarówno świadczenia wypłacane w trakcie zatrudnienia jak i świadczenia wypłacane po okresie zatrudnienia. Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i pośmiertnych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą.

a) Program określonych składek

Grupa zatrudniając pracowników zobowiązana jest, na mocy obowiązujących przepisów, do pobierania i odprowadzania składek na świadczenia emerytalne pracowników. Świadczenia te, zgodnie z MSR 19, stanowią program państwowy oraz mają charakter programu określonych składek. W związku z powyższym, zobowiązanie Grupy za każdy okres jest szacowane na podstawie kwot składek do wniesienia za dany rok.

b) Program określonych świadczeń – odprawy emerytalne i pośmiertne

Grupa zobowiązana jest, na podstawie obowiązujących przepisów, do wypłaty odpraw emerytalnych i pośmiertnych w wysokości zgodnej z przepisami kodeksu pracy. Dodatkowo na podstawie Układu Zbiorowego Pracy odprawa emerytalna pracowników Grupy zwiększana jest do wysokości, która zależy od długości stażu pracownika uzyskanego w trakcie zatrudnienia w Grupie. Minimalna wysokość odpraw emerytalnych wynika z przepisów kodeksu pracy obowiązujących na dzień wypłaty odprawy emerytalnej.

Zobowiązanie Grupy wynikające z odpraw emerytalnych obliczane jest poprzez oszacowanie wysokości przyszłego wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik osiągnie wiek emerytalny oraz poprzez oszacowanie wysokości przyszłej odprawy emerytalnej. Odprawy te są dyskontowane do wartości bieżącej. Stopę dyskontową otrzymuje się na podstawie rynkowej stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa na dzień bilansowy. Zobowiązanie z tytułu odpraw emerytalnych ujmowane jest proporcjonalnie do przewidywanego okresu świadczenia pracy przez danego pracownika. Zyski i straty aktuarialne z wyceny zobowiązań z tytułu określonych świadczeń po okresie zatrudnienia ujmowane są w pozostałych całkowitych dochodach.

Kalkulacja przeprowadzana jest przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnień jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywań poziomu zatrudnienia w przyszłości.

Powyższą zasadę wyceny i ujmowania stosuje się również odpowiednio do odpraw pośmiertnych.

c) Świadczenie w formie rent wyrównawczych

Grupa na podstawie przepisów kodeksu cywilnego jest zobowiązana do wypłaty odszkodowań w formie rent wyrównawczych dla byłych pracowników z tytułu chorób zawodowych.

Kalkulacja zobowiązania przeprowadzana była przez uprawnionego aktuariusza.

Rezerwa z tytułu rent wyrównawczych jest wykorzystywana w momencie wypłacania świadczenia dla byłych pracowników.

12. Rezerwy

Rezerwy są ujmowane, gdy spełnione są następujące warunki:

 • na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający z przeszłych zdarzeń,
 • prawdopodobne jest, iż wypełnienie obowiązku spowoduje wypływ korzyści ekonomicznych,
 • można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty zobowiązania.

Kwota, na którą tworzy się rezerwę jest najbardziej właściwym szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy. Podstawą szacunków wartości rezerwy jest osąd kierownictwa, poparty doświadczeniami wynikającymi z podobnych zdarzeń, a w razie potrzeby opiniami niezależnych ekspertów. W przypadku, kiedy efekt wartości pieniądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy są szacowane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów środków pieniężnych >w oparciu o stopę przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżące szacunki rynkowe zmian wartości pieniądza w czasie oraz, jeżeli jest to właściwe, ryzyko związane z danym składnikiem zobowiązań.

Wysokość rezerw weryfikowana jest na każdy dzień bilansowy oraz korygowana w celu odzwierciedlenia bieżącego, najbardziej właściwego szacunku. Rezerwę wykorzystuje się tylko na te koszty, na jakie była pierwotnie utworzona.

a) Koszty rekultywacji

Zgodnie z przyjętą przez Grupę polityką ochrony środowiska oraz z odpowiednimi wymogami prawnymi, rezerwa na koszty rekultywacji, dotyczącą zanieczyszczonych gruntów lub innych środków trwałych jest ujmowana, gdy grunt lub inny środek trwały został zanieczyszczony.

b) Umowy rodzące obciążenia

Rezerwa na umowy rodzące obciążenia ujmowana jest w przypadku, gdy spodziewane przez Grupę korzyści ekonomiczne z umowy są niższe niż nieuniknione koszty wypełnienia obowiązków umownych.


13. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania stanowią wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej salda tych zobowiązań, wykazuje się jako zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania inne niż zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy ujmuje się na dzień ich powstania w wartości godziwej skorygowanej o koszty transakcji, a wycenia się na dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu ustalonego przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W przypadku zobowiązań krótkoterminowych wycena ta odpowiada kwocie wymagającej zapłaty.

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane w wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.

W kolejnych okresach zobowiązania z tytułu kredytów bankowych wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

14. Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe w momencie początkowego ujęcia zaliczane są do jednej następujących kategorii:

 • instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
 • pożyczki i należności,
 • aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,
 • pozostałe zobowiązania finansowe.

Nabycie bądź sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane jest na dzień zawarcia transakcji. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe wycenia się w wartości godziwej, powiększonej/pomniejszonej, w przypadku składnika aktywów lub zobowiązania finansowego niekwalifikowanych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego.

a) Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Do kategorii instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zalicza się aktywa i zobowiązania finansowe nabyte w celu generowania zysku w drodze krótkoterminowych wahań wartości oraz instrumenty pochodne nie stanowiące instrumentów zabezpieczających. Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej, nie potrącając kosztów transakcji, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy. Zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej, ujmowane są w wyniku finansowym w pozostałej działalności operacyjnej bądź w działalności finansowej. Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej, której zmiana ujmowana jest w wyniku finansowym, zaliczane są do aktywów obrotowych, jeżeli Zarząd ma zamiar zrealizować je w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Instrumenty pochodne

Grupa wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe do ekonomicznego zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka kursowego wynikającego z działalności operacyjnej, finansowej lub inwestycyjnej.

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Grupa posiada instrumenty pochodne typu kontrakty walutowe forward oraz kontrakty ekonomicznie zabezpieczające ryzyko stopy procentowej typu IRS.

Pochodne instrumenty finansowe wycenia się na dzień bilansowy do wartości godziwej. Zyski i straty wynikające z wyceny ujmowane są w wyniku finansowym w pozostałej działalności operacyjnej (kontrakty typu forward) oraz w działalności finansowej (IRS). W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zrealizowany wynik z kontraktów typu forward prezentowany jest w przepływach z działalności inwestycyjnej a  zrealizowany na instrumentach pochodnych typu IRS prezentowany jest w przepływach działalności finansowej.

b) Pożyczki udzielone i należności

Pożyczki i należności długoterminowe i krótkoterminowe ujmuje się na dzień ich powstania w wartości godziwej, a wycenia się w okresach późniejszych według zamortyzowanego kosztu ustalonego przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej i pomniejsza o odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (polityka w zakresu odpisów przedstawiona jest w Nocie 1 pkt. 9a).

Pożyczki i należności zalicza się do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie wymagalności przekraczającym12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. Pożyczki i należności ujmuje się w pozycji bilansowej: należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności.

c) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Wszystkie pozostałe aktywa finansowe zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wyceniane według wartości godziwej, nie potrącając kosztów transakcji, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości, jeżeli zostały wycenione w wartościach historycznych. Dodatnią i ujemną różnicę pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia,  aktywów dostępnych do sprzedaży, jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób, odnosi się na pozostałe dochody całkowite.

Dywidendy z instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w wyniku finansowym w chwili uzyskania przez Grupę prawa do ich otrzymania. Polityka rachunkowości w zakresie ustalania i odwracania odpisów przedstawiona jest w Nocie 1 pkt. 9a.

15. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz depozyty bankowe na żądanie. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

16. Przychody

Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej Grupy, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikającego z wpłat udziałowców. Do przychodów należą jedynie otrzymane lub należne wpływy korzyści ekonomicznych brutto na rachunek własny, natomiast kwoty zbierane w imieniu osób trzecich takie jak podatek VAT oraz rabaty nie są korzyściami ekonomicznymi i wyłącza się je z przychodów.

Przychody ze sprzedaży Grupy są głównie generowane przez sprzedaż produktów przedawanych odbiorcom przemysłowym obejmujących podstawowe grupy produktów:

 • Kauczuki,
 • Produkty styrenopochodne,
 • Lateksy, dyspersje i kleje,
 • Środki ochrony roślin,
 • Energię cieplną i elektryczną.

Ceny są uzgodnione w umowie pomiędzy stronami transakcji w znacznym stopniu przy uwzględnieniu  notowań ceny podstawowych surowców, głównie butadienu i styrenu. Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży pomniejszonej o podatek od towarów i usług, zwroty, rabaty i opusty. Ogólną zasadą ujmowania przychodów jest to, że zarówno przychody jak i koszty z tym związane można wiarygodnie zmierzyć. Ponadto, musi istnieć wystarczające prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska w przyszłości korzyści ekonomiczne.

Przychody ze sprzedaży towarów są ujmowane, przy założeniu, że ogólne warunki uznania przychodów są spełnione, wtedy, gdy prawo własności jak i związane z tym ryzyko przechodzi na klienta. W większości sprzedaż towarów dotyczy nabywanych wraz z butadienem innych produktów rozpadu frakcji ropy C4 (w tym głównie rafinatu), które następnie odsprzedawane są na rynku.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej ustalane są w oparciu o faktury wystawione okresowo na podstawie rzeczywistego zużycia. Ceny są uzgodnione w umowie pomiędzy stronami transakcji i okresowo aktualizowane.

Przychody ze sprzedaży towarów i wyrobów gotowych są ujmowane w wyniku finansowym, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego.

Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w wyniku finansowym na bazie ceny jednostkowej oraz wielkości przerobu.

Przychody nie są ujmowane, gdy istnieje znaczna niepewność co do możliwości uzyskania przyszłych korzyści ekonomicznych, ustalenia wysokości poniesionych kosztów lub możliwości zwrotu wyrobów gotowych/towarów.

a) Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych

Dotacje budżetowe ujmowane są w bilansie jako przychody przyszłych okresów, jeśli istnieje wystarczająca pewność ich otrzymania oraz Grupa spełni warunki z nimi związane. Dotacje otrzymane jako zwrot już poniesionych kosztów przez Grupę są systematycznie ujmowane jako przychód w wyniku finansowym w okresach, w których ponoszone są związane z nimi koszty. Dotacje otrzymywane jako zwrot kosztów aktywów ujmowanych przez Grupę, są systematycznie ujmowane jako pozostałe przychody operacyjne w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przez okres użytkowania aktywa.

b) Przychody finansowe

Przychody finansowe ujmowane są w ciągu roku, o ile istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z przeprowadzoną transakcją, a kwota przychodów może być wyceniona w wiarygodny sposób.

Zasady dotyczące ujmowania przychodów finansowych:

 • odsetki według metody zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej,
 • nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi od środków pieniężnych, zaciągniętych kredytów, należności i zobowiązań.

17. Koszty

a) Koszt własny sprzedaży

Kosztami własnymi sprzedaży są wszystkie koszty związane z podstawową działalnością Grupy, za wyjątkiem kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część stałych kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

b) Koszty sprzedaży

Koszty sprzedaży są to koszty związane ze sprzedażą.

Do kosztów tych zalicza się między innymi:

 • koszty transportu, załadunku, wyładunku,
 • opłaty celne i prowizje handlowe (dotyczy sprzedaży eksportowej),
 • oraz pozostałe koszty, ubezpieczenia produktów w czasie transportu i inne.

Odpisy aktualizujące należności ujmowane są w pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych.

c) Koszty ogólnego zarządu

Koszty ogólnego zarządu obejmują:

 • koszty ogólno-administracyjne związane z utrzymaniem określonych komórek Zarządu,
 • koszty ogólno-produkcyjne (związane z produkcją, która nie dotyczy poszczególnych wydziałów) związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem komórek ogólnego przeznaczenia np. laboratoria.

d) Koszty finansowe

Koszty finansowe dotyczą głównie:

 • naliczonych i zapłaconych odsetek od zobowiązań ustalonych w oparciu o efektywną stopę procentową,
 • nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi od środków pieniężnych, zaciągniętych kredytów, należności i zobowiązań.

18. Podatek dochodowy

Podatek odroczony jest ujmowany w wyniku finansowym, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji ujętych w pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. Wówczas podatek odroczony jest również ujmowany w pozostałych całkowitych dochodach lub kapitale własnym.

Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowanego dochodu za dany rok, ustalone przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych.

Odroczony podatek dochodowy wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań szacowaną dla celów księgowych a ich wartością szacowaną dla celów podatkowych. Aktywa i rezerwy nie tworzy się na następujące różnice przejściowe: wartość firmy, której amortyzacja nie jest uznawana za koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych, początkowe ujęcie aktywów lub zobowiązań, które nie wpływają ani na zysk księgowy ani na dochód podatkowy, różnice związane z inwestycjami w jednostkach zależnych oraz wspólnych przedsięwzięciach w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zrealizowane w dającej się przewidzieć przyszłości. Ujęta kwota podatku odroczonego opiera się na oczekiwaniach, co do sposobu realizacji wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzień bilansowy.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujęte są jedynie wtedy gdy jest prawdopodobne, że dostępne będą przyszłe dochody podatkowe, względem, których można będzie zrealizować dany składnik aktywów. Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają zmniejszeniu, jeżeli można stwierdzić, iż nie jest prawdopodobne, że reprezentowane przez nie korzyści podatkowe będą zrealizowane.

 Podatek odroczony w każdej spółce wchodzącej do konsolidacji ujmowany per saldo jako aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Zgodnie z MSSF 8 Zarząd ustalił segmenty działalności, które są stosowane przy podejmowaniu decyzji strategicznych.

Informacje sporządzane dla osób decydujących w Grupie o przydziale zasobów i oceniających wyniki finansowe segmentu koncentrują się na grupach branżowych produkowanych wyrobów.

Sprawozdawcze segmenty działalności czerpią swoje przychody przede wszystkim ze sprzedaży poszczególnych grup wyrobów gotowych oraz pozostałej działalności operacyjnej. Przychody i koszty finansowe nie zostały uwzględnione w ramach sprawozdawczych segmentów działalności, ponieważ nie są objęte raportami przedkładanymi Zarządowi. Wyniki tej działalności są uwzględnione w wierszach przychody i koszty finansowe.

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi, przedstawiane Zarządowi w podziale na segmenty działalności, są wyceniane w sposób spójny ze sposobem zastosowanym w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Kwoty przedstawione Zarządowi w zakresie łącznych aktywów w podziale na segmenty działalności są wyceniane w sposób spójny ze sposobem zastosowanym w sprawozdaniu finansowym. Aktywa te są alokowane na podstawie operacji segmentu i fizycznej lokalizacji danego składnika majątku (dotyczy to należności handlowych, zapasów, środków trwałych). Pozostałe aktywa, czyli gotówka, udziały, pozostałe należności zostały uwzględnione jako nieprzypisane aktywa.

Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są zatem następujące:

1. Kauczuki

Produkcja i sprzedaż kauczuków syntetycznych jest jednym z podstawowych obszarów biznesowych Grupy. Grupa produkuje kauczuki syntetyczne w technologii emulsyjnej (ESBR) na drodze polimeryzacji butadienu i innych chemikaliów (styrenu, akrylonitrylu lub odpowiedniego kwasu organicznego), Grupa produkuje kauczuk w dwóch podstawowych gatunkach (15xx i 17xx).

Syntetyczne kauczuki, aktualnie w 14 gatunkach, sprzedawane są pod zastrzeżoną nazwą firmową KER® oraz pod nazwą KRALEX®.

Najwięcej kauczuków syntetycznych sprzedawanych jest do producentów opon samochodowych takich jak: Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear czy Pirelli. Ponadto kauczuki są surowcem do produkcji gumowych wykładzin podłogowych, pasów transmisyjnych, technicznych wyrobów gumowych (szczególnie dla przemysłu samochodowego) i elementów obuwia. Przemysł oponiarski to kluczowy czynnik napędzający popyt na ESBR i ma ok. 80% udział w sprzedaży elastomerów przez Grupę. Pozostała część obrotów ze sprzedaży ESBR pochodzi z rynków innych niż rynek oponiarski, np. z produkcji gumy technicznej, spodów obuwniczych, przewodów giętkich i taśm przenośników.

Grupa produkuje również kauczuki typu PBR Nd (neodymowy kauczuk polibutadienowy). Najważniejszym zastosowaniem PBR są opony, głownie bieżnik i ściany boczne, na które przypada 70 procent globalnego zużycia PBR. Inne aplikacje PBR obejmują wyroby techniczne (węże, pasy, spody do obuwia, piłki golfowe, modyfikacja tworzyw styrenowych).  Regulacje w kierunku tzw. "zielonych" opon o niższym oporze toczenia i wyższej wydajności wpływającej na niższe zużycie paliw, przede wszystkim w Europie Zachodniej, doprowadziły do istotnego wzrostu zapotrzebowania na PBR w szczególności w technologii neodymowej, którą stosuje m.in. Synthos. Ta zmiana będzie kontynuowana w przyszłości oprócz Unii Europejskiej także w innych regionach poza Europą, wprowadzających systemy znakowania opon (Japonia, USA, Korea Płd). Kauczuki polibutadienowe, aktualnie w 2 gatunkach, sprzedawane są pod zastrzeżoną nazwą firmową SYNTECA®. Obecnie trwają prace nad poszerzeniem oferty rynkowej w tym konkretnym typie kauczuku syntetycznego.

W 2015 roku w zakładach w Oświęcimiu uruchomiono instalację do produkcji nowoczesnych kauczuków SSBR.  W 2016 roku kontynuowano procesy uzyskiwania akceptacji specyfikacji produktów u najważniejszych odbiorców, głównie producentów opon. Uzyskanie akceptacji poprzedza proces regularnych dostaw. Regularne dostawy kauczuków SSBR Grupa Synthos rozpoczęła w II kwartale 2016 r.

Kauczuki SSBR produkowane w uruchomionej fabryce, stosowane są w produkcji nowoczesnych opon zarówno letnich jak i zimowych o ulepszonych własnościach użytkowych w zakresie odporności na ścieranie, oporów toczenia i przyczepności do mokrej nawierzchni  ("performance tires"). Własności te odpowiadają za zmniejszenie zużycia paliwa jak również bezpieczeństwo i komfort jazdy.

2. Produkty styrenopochodne

Produkcja tworzyw polistyrenowych obejmuje trzy główne rodzaje produktów otrzymywanych w procesie polimeryzacji styrenu, różniące się obszarami zastosowań:

2.1. Pierwsza grupa to polistyreny do spieniania EPS.

Polistyren do spieniania (EPS) jest wytwarzany w procesie polimeryzacji suspensyjnej (w zawiesinie) oraz w procesie ekstruzji gdzie surowcem jest GPPS. Głównym obszarem zastosowań polistyrenów do spieniania jest produkcja płyt termoizolacyjnych do ocieplania budynków, podstawowego materiału termoizolacyjnego stosowanego w Europie Środkowej. Kolejnym istotnym zastosowaniem EPS jest produkcja opakowań transportowych np. do sprzętu gospodarstwa domowego, telewizorów, komputerów. EPS wykorzystuje się również do produkcji elementów wykończeniowo-dekoracyjnych w budownictwie oraz  do produkcji drobnych przedmiotów takich, jak np. pace murarskie oraz kaski ochronne dla rowerzystów.

2.2. Drugą grupę stanowią polistyreny, w skład których wchodzą polistyreny ogólnego przeznaczenia GPPS oraz polistyreny wysokoudarowe HIPS.

Głównym rynkiem dla polistyrenu, zarówno GPPS jak i HIPS, jest szeroko pojęty przemysł opakowań spożywczych. Z polistyrenu wytwarzane są naczynia jednorazowe, wszelkiego rodzaju kubki i pojemniki na wyroby mleczarskie, tacki, sztućce oraz używany jako surowiec w produkcji kabin prysznicowych, opakowań jubilerskich, wszędzie tam gdzie wymagana jest sztywność, a jednocześnie transparentność wyrobu gotowego.

W innych wyrobach, wymagających zwiększonej odporności mechanicznej, stosowany jest polistyren HIPS, który dla uzyskania wymaganych parametrów mechanicznych, modyfikowany jest kauczukiem polibutadienowym. Z tego polistyrenu, poza opakowaniami, wytwarza się często np. obudowy RTV, elementy sprzętu AGD, zabawki, czy elementy meblowe.

Odbiorcą GPPS jest również rynek budowlany.

2.3. Trzecią grupę stanowią produkowane linii produkcyjnej polistyrenu ekstrudowanego płyty XPS.

Polistyren ekstrudowany produkowany jest na bazie surowców własnych – polistyrenu niskoudarowego GPPS. Płyta XPS jest jednorodnym materiałem izolacyjnym o gładkiej lub wytłaczanej powierzchni oraz strukturze składającej się z małych zamkniętych komórek.

Posiada ona szereg unikalnych właściwości jak odporność na działanie wody, izolacyjność termiczną, wytrzymałość poprzeczną i wzdłużną, możliwość pełnego recyklingu oraz jest produktem samogasnącym.

Wykorzystywana jest przede wszystkim w przemyśle budowlanym, jako materiał termoizolacyjny przy izolacji obwodowej budynków, izolacji dachów o odwróconym układzie warstw, izolacji podłóg, mostków termicznych czy murów warstwowych. Wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na zamarzanie i odmarzanie przy znikomej nasiąkliwości powodują, iż stosowany jest w izolacji termicznej dróg, mostów, szlaków kolejowych i lotnisk.

3. Dyspersje, Kleje i Lateksy

W ofercie Grupy znajdują się dyspersje akrylowe oraz styrenowo-akrylowe, a także dyspersje polimerów octanu winylu. Głównym zastosowaniem dyspersji akrylowych, styrenowo-akrylowych i winylowo-akrylowych jest produkcja wysokiej jakości farb, tynków akrylowych, preparatów gruntujących, uszczelniaczy oraz wielu innych wyrobów chemii budowlanej. Dyspersje polioctanu winylu stosowane są głównie do produkcji klejów do drewna oraz dla przemysłu papierniczego, do impregnacji tkanin w przemyśle tekstylnym, a w budownictwie do modyfikacji betonu oraz do produkcji farb.

Grupa dysponuje dwoma instalacjami do produkcji dyspersji o sumarycznej zdolności produkcyjnej wynoszącej około 40 tys. ton rocznie. Aktualne portfolio dyspersji oferowanych na rynku obejmuje 18 produktów, sprzedawanych pod zastrzeżonymi nazwami firmowymi WINACET® oraz OSAKRYL®.

Kleje dyspersyjne oferowane są pod dwiema markami firmowymi: WOODMAX® - przeznaczone do głównie do przemysłu drzewnego i materiałów drewnopochodnych w różnych klasach wodoodporności (D1, D2, D3 i D4) oraz PAPERMAX® - kleje do przemysłu papierniczego. Sprzedaż obecnie realizowana jest przy portfolio klejów zawierającym 16 produktów.

Lateksy syntetyczne produkowane są w dwóch rodzajach: zatężone lateksy butadienowo styrenowe LBS oraz lateksy butadienowo-styrenowe karboksylowane LBSK. Lateksy syntetyczne stosowane są między innymi do produkcji wyrobów piankowych: materace, pianki cienkowarstwowe oraz w produkcji dywanów i wykładzin podłogowych, do impregnacji materiałów nietkanych. Jednym z zastosowań jest również produkcja emulsji bitumicznych stosowanych jako powłoki izolacyjne w budownictwie.

4. Media

 Segment ten zajmuje się wytwarzaniem energii cieplnej oraz dystrybucją tej energii, wytwarzaniem energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem i obrotem energią elektryczną oraz jej dystrybucją. Rynkiem zbytu dla podstawowych produktów energetycznych tj. ciepła, energii elektrycznej, usług przesyłowych zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej jest lokalny rynek energii.

5. Agro

 Segment ten zajmuje się produkcją i sprzedażą środków ochrony roślin i biocydów. Segment AGRO zapewnia ochronę siewki, ochronę roślin przed niszczącym działaniem grzybów chorobotwórczych w trakcie całego sezonu wegetacyjnego, ochronę roślin przed szkodnikami w trakcie ich wzrostu i rozwoju, ochronę przed chwastami oraz dostarcza roślinom niezbędnych mikro i makroelementów w postaci specjalistycznych nawozów.

Segmenty Branżowe
 
KauczukiStyrenopochodneDyspersje, Kleje i LateksyMediaAgroPozostałeRazem
 
 
 
 
od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015 
Przychody               
Sprzedaż towarów/wyrobów gotowych (klienci zewnętrzni)2 1461 8702 1111 6971951841681918176224 7034 020 
Sprzedaż usług (klienci zewnętrzni)------3824--13135137 
Przychody z najmu (klienci zewnętrzni)----------1111 
Przychody ogółem2 1461 8702 1111 697195184206215817616164 7554 058 
Koszty ogółem(1 852)(1 650)(1 955)(1 549)(177)(169)(158)(164)(83)(69)(22)(6)(4 247)(3 607) 
- w tym R&D(14)(10)(5)(3)(4)(3)--(3)-(4)-(30)(16) 
Wynik segmentu29422015614818154851(2)7(6)10508451 
Pozostałe (koszty)/przychody(19)-33--127-(1)(53)(10)(57)(1) 
Zysk (strata) operacyjny27522015915118156058(2)6(59)-451450 
Przychody finansowe            3831 
Koszty finansowe            (154)(56) 
Zysk na sprzedaży aktywów finansowych            -42 
Zysk przed opodatkowaniem            335467 
Podatek dochodowy            (79)(41) 
Zysk netto            256426 
                
Aktywa segmentu2 0551 7811 111829134133618579961052162104 2303 637 
Nieprzypisane aktywa------------1 4061 155 
Aktywa razem2 0551 7811 111829134133618579961052162105 6364 792 
                
                
Wydatki inwestycyjne25369433393373123314335186577 
Amortyzacja88566756111039335418211167 

Informacje geograficzne

Grupa wyodrębnia następujące dwa obszary geograficzne:

 • Kraj - sprzedaż krajowa obejmuje wszystkie rodzaje sprzedaży (produkcja, handel, usługi) Grupy Kapitałowej w Polsce, Czechach i na Słowacji,
 • Inne kraje - obejmuje wszystkie rodzaje sprzedaży Grupy Kapitałowej do wszystkich krajów świata z wyjątkiem Polski, Czech i Słowacji.

Wszystkie aktywa Grupy są zlokalizowane na terenie Polski, Czech, Francji i Holandii

 KrajInne krajeRazem
 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Przychody (sprzedaż klientom zewnętrznym)2 5741 8772 1812 1814 7554 058
Aktywa5 1254 792511-5 6364 792
Wydatki inwestycyjne186577--186577

Przychody ze sprzedaży poszczególnych produktów wraz z wyróżnieniem przychodów z tytułu sprzedaży do 10 największych klientów przedstawiono poniżej. Wśród wiodących klientów Grupy żaden nie odpowiada za więcej niż 10 procent przychodów ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży w ramach segmentów do 10 największych klientów

 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Kauczuki1 3551 437
Styrenopochodne589735
Dyspersje, kleje i lateksy6562
Media6752
Agro11
 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży produktów4 4213 782
Przychody ze sprzedaży usług5137
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów282238
Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych11
 4 7554 058
 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
a) Amortyzacja211167
b) Zużycie materiałów i energii3 1062 632
c) Usługi obce353282
d) Podatki i opłaty3726
e) Koszty świadczeń pracowniczych (nota 6)244186
f) Pozostałe koszty rodzajowe3120
Koszty według rodzaju, razem3 9823 313
Zmiana stanu zapasów produktów1277
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych(17)(16)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)(152)(126)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)(203)(164)
Koszty prac badawczo rozwojowych na własne potrzeby(30)(16)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów3 5923 068
Koszt sprzedanych towarów i materiałów270233
Koszt własny sprzedaży3 8623 301
 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Dotacje187
Otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych2-
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności105
Rozwiązanie rezerw3-
Rozwiązanie odpisu aktualizującego majątek trwały3-
Otrzymane kary umowne-4
Rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy20-
Nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto nad cena nabycia8-
Inne96
Pozostałe przychody operacyjne, razem7322
Przekazane darowizny(1)-
Spisane należności(1)(2)
Utworzenie odpisów aktualizujących należności(10)(2)
Utworzenie rezerw(7)-
Odpis aktualizujący niefinansowy majątek trwały(7)-
Koszty zaniechanych prac rozwojowych *(38)-
Koszt niewykorzystanych mocy produkcyjnych(12)(5)
Zużycie uprawnień do emisji CO2-(1)
Odpis aktualizujący wartość udziałów-(5)
Utworzenie rezerwy na koszty likwidacji elektrolizy(46)-
Inne(8)(8)
Pozostałe koszty operacyjne, razem(130)(23)
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto(57)(1)

*Spółka dokonała aktualizacji wyceny prac rozwojowych na kwotę 38 mln zł ze względu na niższą efektywność projektów niż zakładano w momencie ich rozpoczynania. Projekty miały na celu opracowanie alternatywnych metod pozyskania surowców. Głównym czynnikiem niższej efektywności aktualizowanych projektów jest relacja kosztów pozyskiwania surowców przy zastosowaniu tych metod w odniesieniu do obecnych cen surowców na rynku.

 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Wynagrodzenia189143
Ubezpieczenia społeczne4433
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych22
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników98
 244186
   
Koszty ogólnego zarządu4538
Koszt wytworzenia sprzedanych usług199148
 244186
 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Przychody uzyskane od pożyczek i należności1011
Różnice kursowe netto-5
Przychody z tytułu realizacji, wyceny pochodnych instrumentów finansowych2815
Przychody finansowe, razem3831
Koszty z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych(77)(51)
Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań budżetowych(15)-
Różnice kursowe netto(50)-
Koszty prowizji od kredytu(6)-
Inne(6)(5)
Koszty finansowe, razem(154)(56)
Przychody/koszty finansowe netto(116)(25)
 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Podatek dochodowy  
Podatek dochodowy za okres bieżący3817
Podatek dochodowy za lata poprzednie62-
 10017
Podatek odroczony  
Powstanie/odwrócenie różnic przejściowych(21)24
 (21)24
Podatek dochodowy wykazany w wyniku finansowym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów7941
Efektywna stopa podatkowa%od 01.01.2016 do 31.12.2016%od 01.01.2015 do 31.12.2015
Zysk przed opodatkowaniem 335 467
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową19%6419%89
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe) 4 1
Podatek od wyniku brutto spółki Synthos Dwory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (12) (51)
Spisanie aktywa z tytułu ulgi inwestycyjnej (8) 11
Korekta podatku za lata poprzednie 62 (4)
Spisanie aktywa z tytułu podatku odroczonego od strat podatkowych 2 2
Pozostałe (6) (7)
Rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego po przekształceniu spółek jawnych* (27) -
 24%799%41

*W wyniku przekształcenia formy prawnej Spółki Synthos Dwory Sp. z o.o. na Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. a następnie w spółkę jawną, spółka od 1 listopada 2011 roku do maja 2016 roku przestała być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W 2016 roku Grupa dokonała przekształceń form prawnych w spółkach zależnych jak i struktury grupy kapitałowej, skutkiem czego Synthos S.A. jest płatnikiem podatku od dochodów uzyskanych z tytułu bycia wspólnikiem w spółce Synthos Dwory 7 sp. z o.o. spółka jawna, Synthos Dwory 2 spóła z ograniczoną odpowiedzialnością SD4 spółka komandytowa (dawniej; Synthos Dwory 5 Sp. z o.o.), Synthos Dwory 2 spóła z ograniczoną odpowiedzialnością SD5 spółka komandytowa (dawniej; Synthos Dwory 8 Sp. z o.o.), Synthos Dwory 2 spóła z ograniczoną odpowiedzialnością SD5 spółka komandytowa (dawniej; Synthos Dwory 8 Sp. z o.o.). W roku 2016 roku Urząd Kontroli Skarbowej wszczął w Spółce Synthos SA kontrole podatkowe za okresy obrotowe 2010 r. – 2015 r.. W wyniku kontroli podatkowych Urząd ustalił dodatkowe zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2010 r. - 2014r. w kwocie 31 mln zł, ponadto Spółka utworzyła rezerwę na dodatkowe potencjalne zobowiązanie podatkowe za rok obrotowy 2015 r. w kwocie 31 mln zł. Postępowanie obecnie jest na etapie odwołań do Izby Skarbowej w Krakowie oraz skarg w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

2015GruntyBudynki i budowleMaszyny i urządzeniaŚrodki transportuPozostałeŚrodki trwałe w budowieRazem
Wartość brutto na 1 stycznia 2015338991 68041674833 203
Zwiększenia:       
- Nabycie-----452452
- Przeniesienie-340321524(690)-
Zmniejszenia:       
- Zbycie / likwidacja-(4)(26)(1)1(1)(31)
Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej111261-140
Wartość brutto na 31 grudnia 2015341 2462 00146922453 664
        
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2015-311859213971 237
Zwiększenia:       
- Amortyzacja za okres-3510846-153
Zmniejszenia:       
- Zbycie / likwidacja-(3)(25)(1)--(29)
Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej-214---16
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2015-345956244571 377
        
Wartość netto       
Stan na 1 stycznia 20153358882120284761 966
Stan na 31 grudnia 2015349011 04522472382 287
2016GruntyBudynki i budowleMaszyny i urządzeniaŚrodki transportuPozostałeŚrodki trwałe w budowieRazem
Wartość brutto na 1 stycznia 2016341 2462 00146922453 664
Zwiększenia:       
- Nabycie-----138138
- Przeniesienie-5018468(248)-
- Nabycie Grupy Ineos5838110---206
Zmniejszenia:       
- Zbycie / likwidacja-(4)(12)(3)--(19)
Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej318411-164
Wartość brutto na 31 grudnia 2016951 3482 324501001364 053
        
Umorzenie na 1 stycznia 2016-345956244571 377
Zwiększenia:       
- Amortyzacja za okres-4713059-191
- Zawiązanie odpisów aktualizujących-----33
Zmniejszenia:       
- Zbycie / likwidacja-(2)(10)(2)(1)-(15)
Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej-421---25
Umorzenie na 31 grudnia 2016-3941 0972753101 581
        
Wartość netto       
Stan na 1 stycznia 2016349011 04522472382 287
Stan na 31 grudnia 2016959541 22723471262 472

Koszty amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych zostały wykazane w wyniku finansowym w pozycji koszt własny sprzedaży w kwocie 156 mln zł (w 2015 r. 117 mln zł).

Środki trwałe w leasingu

Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa Synthos S.A. poza gruntami w leasingu finansowym opisanymi poniżej (wartość bilansowa 31 mln zł) nie posiadała żadnych innych środków trwałych używanych w leasingu finansowym.

Spółka Synthos Kralupy a.s. w Kralupach nad Wełtawą oraz w Litvinowie - Czeska Republika  użytkuje grunty na zasadzie umowy dzierżawy z właścicielem gruntu. Umowa dzierżawy jest zawarta na czas nieokreślony a wszelkie zmiany w umowie muszą być zaakceptowane przez obie strony umowy. Grupa grunty te prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w rzeczowych aktywach trwałych. Wartość gruntów w leasingu jest pochodną wartości zobowiązania, oszacowanego jako bieżąca wartość przyszłych płatności wynikających z umowy dzierżawy.  Wartość zobowiązania z tytułu leasingu została obliczona jako renta wieczysta z rocznych płatności czynszu 16.872.000 CZK (3 mln zł) przy użyciu stopy dyskontowej 9%. Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego w kwocie 31 mln zł na dzień bilansowy wykazywane jest w pozycji „Inne zobowiązania długoterminowe”.

Środki trwałe w budowie

Na 31.12.2016 r. Grupa posiadała środki trwałe w budowie o wartości 126  mln zł (na 31.12.2015 r.  ich wartość wynosiła 238 mln zł). Na tę kwotę składało się kilkadziesiąt rozpoczętych zadań inwestycyjnych, z których najważniejsze to: budowa instalacji odsiarczania i odazotowania 37 mln zł, budowa instalacji do wytwarzania perełek EPS - Invento X metodą ekstruzyjną, wraz z instalacją do produkcji dodatku polimerowego – kwota poniesionych nakładów 11,5 mln zł, budowa zakładu formulacji produktów  w segmencie Agro – kwota nakładów 5 mln zł.

Grupa przeprowadziła test na utratę wartości środków trwałych w budowie. Na dzień  31 grudnia 2016r. brak jest przesłanek wskazujących na utratę wartości nie ukończonych prac inwestycyjnych.

Dotacje

Grupa w poprzednich okresach sprawozdawczych podpisała  umowy na dofinansowanie do inwestycji. Ogółem w 2016  r. Grupa otrzymała z tytułu dotacji kwotę środków pieniężnych w wysokości 21 mln zł (w 2015  r. 89 mln zł). Ogółem saldo dotacji otrzymanych pozostających do rozliczenia w przyszłości na dzień 31 grudnia 2016 r. 237 mln zł (31 grudnia 2015 r. 233 mln zł) wykazywane jest w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w linii przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych (odpowiednio w podziale na część długo i krótkoterminową).

W 2016  r. ujęto w pozostałych przychodach operacyjnych 13 mln zł (w 2015  r. 7 mln zł)
z tytułu rozliczenia dotacji współmiernie z amortyzacją środków trwałych sfinansowanych częściowo dotacjami.

Najistotniejsze projekty inwestycyjne, dla których otrzymano dotacje zostały opisane poniżej.

a) Centrum badawczo-rozwojowe

Spółka podpisała 23 listopada 2012 r. umowę z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowych Technologii, które powstało w Oświęcimiu. W dniu 10 września 2015 podpisano  aneks do umowy w którym wydłużono termin zakończenia umowy do  30 listopada 2015 r.

Umowa na koniec ubiegłego roku została rozliczona, koszty kwalifikowane inwestycji wyniosły ponad 60 mln zł. Spółka otrzyma 50% wsparcia z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tj. ponad 30 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała budowę laboratoriów do prowadzenia syntez (skala laboratoryjna i półtechniczna), badań analitycznych i aplikacyjnych. Prawie 73% kosztów projektu przeznaczone było na nabycie najnowszego sprzętu badawczego. Inwestycja została oddana do użytkowania w roku 2015.

Projekt umożliwił stworzenie wyposażonego w najnowszą aparaturę Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych, innowacyjnych produktów, w tym przede wszystkim nowych rodzajów kauczuków syntetycznych. Pozwolą one wytwórcom opon na opracowanie produktów o dużo niższych oporach toczenia i zwiększonej przyczepności do nawierzchni, co przełoży się na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa i poprawienie bezpieczeństwa jazdy.

W ramach Projektu opracowana będzie również nowa, innowacyjna technologia wytwarzania głównego surowca do syntezy ww. kauczuków, tj. butadienu. Technologia ta w odróżnieniu od obecnie stosowanych będzie opierała się na surowcach odnawialnych, co pozwoli na uniezależnienie się od tradycyjnych źródeł zaopatrzenia. Wdrożenie projektu spowodowało utworzenie 25 nowych stanowisk pracy w obszarze działu Badawczo- rozwojowego i jest to jeden z kluczowych wskaźników w zakresie realizacji projektu. Ponadto spółka jest zobowiązana do utrzymania tych etatów przez okres co najmniej 5 lat od rozliczenia projektu.

Spółka nie wydatkowała w 2016 roku na ten cel żadnych środków pieniężnych (w  roku 2015 - 36 mln zł).

W roku 2016 ujęto w pozostałych przychodach operacyjnych 3 mln zł (w roku 2015 - 1 mln zł) z tytułu rozliczenia dotacji współmiernie z amortyzacją środków trwałych sfinansowanych częściowo dotacją. W roku 2016 Spółka nie otrzymała z tytułu dotacji środków pieniężnych (w roku 2015 otrzymała kwotę -  19 mln zł). Ogółem saldo dotacji otrzymanych pozostających do rozliczenia w przyszłości w kwocie 27 mln zł (w roku 2015 - 30 mln zł) i wykazywane jest w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w linii przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych.

b) Instalacja do produkcji kauczuków SSBR

W grudniu 2012 roku Synthos S.A. podpisał z Ministerstwem Gospodarki umowę na dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7”.

Celem inwestycji jest dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu, tj. sfunkcjonalizowanego kauczuku styrenowo-butadienowego otrzymywanego metodą rozpuszczalnikową (S-SBR). Innowacja produktowa zostanie osiągnięta dzięki wdrożeniu zaawansowanej technologii produkcji kauczuków posiadających unikalne parametry i właściwości zakupionej przez Synthos S.A. od spółki The Goodyear Tire & Rubber Company.

Kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła ponad 489 mln zł, z czego kwota dofinansowania to prawie 147 mln złotych. W wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie co najmniej 162 nowe miejsca pracy.

W 2013 roku rozpoczęto prace związane z realizacją powyższej inwestycji. Zakończenie inwestycji nastąpiło we wrześniu 2015 r. W 2016 r. Spółka otrzymała z tytułu dotacji kwotę środków pieniężnych w wysokości 18 mln zł (w 2015 r.: 57 mln zł).

2015 rokKoszty prac rozwojowychKoncesje, licencje komputerowe, oprogramowanie komputerowe i pozostałeZnaki towarowe, know-how do produkcjiLicencje produkcyjneInne wartości niematerialneWartości niematerialne razem
Wartość brutto na 1 stycznia 201542785598101374
- Nabycie21413--29
- Zbycie / likwidacja-(6)---(6)
- Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej----22
Wartość brutto na 31 grudnia 201544866898103399
       
Umorzenie na 1 stycznia 2015149-295147
- Amortyzacja za okres-842-14
- Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej-(1)--21
Umorzenie na 31 grudnia 20151564497162
       
Wartość netto      
Stan na 1 stycznia 2015412955966227
Stan na 31 grudnia 2015433064946237
2016 ROKKoszty prac rozwojowychKoncesje, licencje komputerowe, oprogramowanie komputerowe i pozostałeZnaki towarowe, know-how do produkcjiLicencje produkcyjneInne wartości niematerialneWartości niematerialne razem
Wartość brutto na 1 stycznia 201644866898103399
- Nabycie-2-(1)34
- Nabycie Grupy Ineos--4551069
- Odpisy aktualizujące(38)----(38)
- Zbycie / likwidacja-(1)--(4)(5)
- Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej-2-248
Wartość brutto na 31 grudnia 201668972154116437
       
Umorzenie na 1 stycznia 20161564497162
- Amortyzacja za okres-1044220
- Zbycie / likwidacja-(1)---(1)
- Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej-1--34
Umorzenie na 31 grudnia 201616688102185
       
Wartość netto      
Stan na 1 stycznia 2016433064946237
Stan na 31 grudnia 20165236414614252

Wartości niematerialne na dzień bilansowy stanowią głównie: zakupione licencje na wytwarzanie produktów, znaki towarowe, oprogramowania komputerowe.

Licencje obejmują głównie licencję na produkcję kauczuku polibutadienowego w kwocie 33 mln zł (w oparciu o tę licencję Grupa w 2011 roku uruchomiła produkcję kauczuku PBR w spółce Synthos PBR s.r.o.), licencję na produkcję kauczuku SSBR w kwocie 58 mln zł (w oparciu o tę licencję Grupa rozpoczęła w 2013 roku budowę instalacji do produkcji kauczuków SSBR), licencję na produkcję kauczuku polibutadienowego w kwocie 7 mln zł na uruchomienie nowej inwestycji w spółce Synthos do Brasil, oraz patenty i know –how produkcyjne w 66 mln zł. W roku 2016 Grupa dokonała renegocjacji umowy licencyjnej na produkcję kauczuku polibutadienowego, w wyniku czego Grupa uzyskała możliwość przeniesienia praw z tej umowy na spółkę Synthos PBR. Na bazie przeniesionych praw licencyjnych rozpoczęto projekt zwiększenia mocy produkcyjnej w Spółce Synthos PBR z 80 tys. ton na 120 tys. ton kauczuku polibutadienowego. Na dzień 31.12.2016 r. przeprowadzono testy na utratę wartości powyższych licencji. Testy nie wykazały utraty wartości. W pozycji koszty prac rozwojowych ujęto nakłady związane z pracami nad rozwojem nowych produktów oraz komercjalizacją procesów pozyskiwania głównych surowców do produkcji z alternatywnych źródeł, co dywersyfikuje kierunki źródeł dostaw głównych surowców do produkcji w Grupie Kapitałowej. Grupa przeprowadziła test na utratę wartości kosztów nieukończonych prac rozwojowych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa dokonała aktualizacji wyceny prac rozwojowych o kwotę 38 mln zł. Głównym czynnikiem niższej efektywności aktualizowanych projektów są obecnie niskie ceny surowców na rynku.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały ujęte w odniesieniu do poniższych pozycji aktywów i zobowiązań:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 AktywaZobowiązaniaWartość netto
 31.12.201631.12.201531.12.201631.12.201531.12.201631.12.2015
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne(15)(3)89717468
Pozostałe inwestycje(1)(1)--(1)(1)
Zapasy(1)(1)4-3(1)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe(1)-13201220
Świadczenia pracownicze(10)---(10)-
Rezerwy(16)(1)--(16)(1)
Ulga inwestycyjna-(15)---(15)
Zobowiązania(49)(24)--(49)(24)
Kredyty bankowe(3)---(3)-
Straty podatkowe(1)(10)--(1)(10)
Aktywa / zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego(97)(55)10691936
Kompensata2941(29)(41)--
Aktywa / zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazane w bilansie(68)(14)7750936
Aktywa / zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy-(13)-23-10
Aktywa / zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy-(1)-27-26

Zmiana różnic przejściowych w okresie

  Zmiana różnic przejściowych ujęta w 
 Stan na 01.01.2016Wyniku finansowymKapitale z tytułu różnic kursowych z przeliczenia (pozostałe całkowite dochody)Nabycie jednostkiStan na 31.12.2016
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne68(6)(2)1474
Pozostałe inwestycje(1)---(1)
Zapasy(1)4--3
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe20(6)(2)-12
Świadczenia pracownicze-2-(12)(10)
Rezerwy(1)(15)--(16)
Ulga inwestycyjna(15)16(1)--
Zobowiązania(24)(22)(3)-(49)
Kredyty bankowe-(3)--(3)
Straty podatkowe(10)9--(1)
 36(21)(8)29

 

 Stan na 01.01.2015Wyniku finansowymKapitale z tytułu różnic kursowych z przeliczenia (pozostałe całkowite dochody)Nabycie jednostkiStan na 31.12.2015
Rzeczowe aktywa trwałe i nieruchomości inwestycyjne6431-68
Pozostałe inwestycje(1)---(1)
Zapasy(1)---(1)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe22(2)--20
Rezerwy(1)---(1)
Ulga inwestycyjna(37)211-(15)
Zobowiązania(23)(1)--(24)
Straty podatkowe(13)3--(10)
 10242-36
 31.12.201631.12.2015
Materiały215208
Produkty w toku6459
Wyroby gotowe266195
Towary65
 551467

Zapasy są przedstawione w kwotach netto pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne, które na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3 mln zł (31 grudnia 2015 r. 7 mln zł). Zmiany wartości odpisów aktualizujących wynikają ze sprzedaży, wykorzystania lub likwidacji odpowiednich pozycji asortymentowych i są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji pozostałe (koszty)/przychody operacyjne. W 2016 roku Grupa ujęła zysk w wysokości 20 mln zł z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących wartość zapasów (w 2015 ujęto odpowiednio - 9 mln zł). Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Grupy z tytułu kredytów wynosiła 119 mln zł.

 31.12.201631.12.2015
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych956610
Należności z tytułu pozostałych podatków9051
Zaliczki na zakup środków trwałych301
Przedpłaty94
 1 085666

Należności z tytułu dostaw i usług są przedstawione w kwotach netto pomniejszonych o odpisy aktualizujące w kwocie (13) mln zł (31 grudnia 2015 r. (13) mln zł). Odpisy aktualizujące wartość należności utworzono w związku z uprawdopodobnionym brakiem ich ściągalności. Wartość utworzonych w 2016 r. odpisów aktualizujących należności ujęta w wyniku finansowym wyniosła w 2016 r. (10) mln zł (2015 r. (2) mln zł). Dodatkowo, odpisy aktualizujące w wysokości 10 mln zł (2015 r. 5 mln zł) zostały rozwiązane w związku ze spłatą należności.

Należności z tytułu cash-poolingu dotyczą należności od podmiotów powiązanych ze spółką Butadien Kralupy a.s. (wspólne porozumienie Grupy) i zostały ujęte odpowiednio w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w związku z zastosowaniem od 1 stycznia 2014 r. nowego MSSF 11.

Na dzień 31.12.2016 r. wartość należności stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Grupy z tytułu kredytów wynosiła 377 mln zł (31 grudnia 2015 r. 200 mln zł).

Przyjęty okres spłaty należności związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 30-120 dni, w zależności od segmentu działalności. Wartość bilansowa należności z tytułu dostaw i usług jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na ich krótkoterminowy charakter.

W odniesieniu do należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu wartość godziwa dla celów ujawnień została oszacowana na bazie zdyskontowanych przepływów przy zastosowaniu stopy dyskonta opartej na aktualnych rynkowych stopach procentowych (poziom 2 w hierarchii wyceny wartości godziwej).

 31.12.201631.12.2015
Środki pieniężne na rachunkach bankowych1 127488
Lokaty krótkoterminowe (zapadalność do 3 m-cy)25563
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w bilansie1 1521 051
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych1 1521 051

Grupa nie posiadała środków pieniężnych podlegających ograniczeniu w dysponowaniu.
Wartość bilansowa środków pieniężnych odpowiada wartości

 31.12.201631.12.2015
Liczba akcji na początek okresu1 323 250 0001 323 250 000
Liczba akcji na koniec okresu1 323 250 0001 323 250 000
Wartość nominalna 1 akcji (zł)0,030,03

Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymywania uchwalonych dywidend oraz mają prawo do jednego głosu na akcję podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Wszystkie akcje uprawniają w jednakowym stopniu do majątku Spółki w przypadku podziału majątku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów są:

Pan Michał Sołowow posiada pośrednio – poprzez wskazane poniżej podmioty zależne 826 559 009 głosów na WZ, stanowiących 62,46% ogólnej liczby głosów na WZ spółki Synthos S.A.

Nazwa spółki zależnejSiedzibaLiczba akcji
spółki Synthos S.A.
% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA spółki
Synthos S.A.
FTF Galleon S.A.Warszawa682 918 11251,61%
Ustra S.A.Kielce143 640 89710,85%
  826 559 00962,46%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny BZ WBKWarszawa66 803 1375,05%

O zmianach w stanie posiadania znacznych pakietów akcji w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2016. Zmiany te zostały uwzględnione w powyższym zestawieniu. Nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta po okresie sprawozdawczym - w okresie od 31 grudnia 2016 roku do dnia przekazania niniejszego raportu.

Spółką sprawującym kontrolę nad Grupą na najwyższym szczeblu jest spółka FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie. Stroną kontrolującą na najwyższym szczeblu jest Pan Michał Sołowow.

Dywidenda wypłacona na akcję

 31.12.201631.12.2015
Dywidenda wypłacona na jedną akcję0,530,25

W 2016 r. spółka wypłaciła zaliczkę na dywidendę w kwocie 701 mln zł. Zaliczka na dywidendę została wypłacona z kapitału rezerwowego utworzonego na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy.
W 2015 r. ZWZ podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 331 mln zł. Dywidenda została wypłacona 17 lipca 2015 roku.

Udziały niekontrolujące

Łącznie udziały niekontrolujące na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 13 mln zł i dotyczą spółki Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Poniżej przedstawiono skrócone informacje finansowe jednostki zależnej, w odniesieniu do której występują udziały niekontrolujące (dane w mln zł).

 31.12.201631.12.2015
Aktywa trwałe6263
Aktywa obrotowe85
Aktywa7068
Kapitał własny6060
Zobowiązania długoterminowe65
Zobowiązania krótkoterminowe43
Przychody ze sprzedaży2422
Zysk netto-2
Całkowite dochody-2
 20162015
Kapitał zakładowy*4040
Kapitał z aktualizacji wyceny(23)-
Kapitał zapasowy*13766
Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na dywidendę*393-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych8540
Zyski zatrzymane1 3621 447
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 8702 293

* dane prezentują wartości kapitałów jednostki dominującej

Nota prezentuje dane o zobowiązaniach Grupy z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych.

 31.12.201631.12.2015
Zobowiązania długoterminowe  
Zobowiązania z tytułu obligacji1 7521 683
Zobowiązania z tytułu kredytów796-
Zobowiązania z tytułu pożyczek-2
 2 5481 685
   
Zobowiązania krótkoterminowe  
Zobowiązania z tytułu odsetek od obligacji2017
Zobowiązania z tytułu pożyczek24
 2221

Dalsze informacje odnośnie zobowiązań z tyt. kredytów i obligacji przedstawiono w nocie 21.

Harmonogram spłat kredytów oraz innych instrumentów dłużnych 31 grudnia 2016 r.

 Razemdo 1 rokuPowyżej 5 lat
waluta i wysokość oprocentowania   
Stałe oprocentowanie1 772201 752
EUR/PRIBOR + marża7982796
 2 570222 548

Harmonogram spłat kredytów oraz innych instrumentów dłużnych 31 grudnia 2015 r.

 Razemdo 1 rokuPowyżej 5 lat
waluta i wysokość oprocentowania   
Stałe oprocentowanie1 706211 685
 1 706211 685

Grupa w 2014 i 2015 roku poprzez spółkę zależną Synthos Finance AB (publ), z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji, wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 EUR ("Obligacje"). Obligacje posiadają stałe oprocentowanie w wysokości 4.000% w skali roku, z odsetkami płatnymi w okresach półrocznych (w dniach 30 marca oraz 31 grudnia). Pierwsza wypłata odsetek nastąpiła w dniu 30 marca 2015 r., natomiast ich terminem zapadalności będzie 31 grudnia 2021 r. Obligacje zostały wyemitowane po cenie równej 100% wartości nominalnej za łączną kwotę 400.000.000 EUR. Obligacje stanowią uprzywilejowane (senior) zobowiązanie i w kategorii spłaty są traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Obligacje mają charakter obligacji niezabezpieczonych oraz są gwarantowane solidarnie przez Emitenta oraz jego spółki zależne: Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., SYNTHOS Kralupy a.s., TAMERO INVEST s.r.o. oraz SYNTHOS PBR s.r.o. (razem z Emitentem, jako "Gwaranci"). Grupa Synthos S.A. przeznaczyła środki pozyskane z emisji Obligacji na spłatę zadłużenia zaciągniętego w bankach.

W dniu 7 czerwca 2016 r. została zawarta umowa kredytu odnawialnego do kwoty 220 mln EUR pomiędzy Synthos S.A., Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp.j., Synthos PBR s.r.o., Synthos Kralupy a.s., Tamero Invest s.r.o. oraz Synthos Agro sp. o.o. jako kredytobiorcami a Powszechną kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A., HSBC Bank Polski S.A., ING Bankiem Śląskim, HSBC Bank plc jako kredytodawcami. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. pełni jednocześnie funkcję agenta kredytu i agenta zabezpieczeń.

W okresie sprawozdawczym kredyt został uruchomiony w kwocie 180 mln EUR.

 Likwidacja majątkuRekultywacjaPozostałe rezerwyRazem
Wartość na dzień 1 stycznia 2016303134
 46-652
Wartość na dzień 31 grudnia 2016763786
     
Część długoterminowa76--76
Część krótkoterminowa-369
 763685
     
Wartość na dzień 1 stycznia 2015303134
Wartość na dzień 31 grudnia 2015303134
     
Część długoterminowa30--30
Część krótkoterminowa-314
 303134

Rezerwa na koszty likwidacji majątku

W grudniu 2005 r. Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A podjął decyzję o zamknięciu wydziału elektrolizy. Zidentyfikowany na podstawie przeprowadzonych próbnych pomiarów oraz wcześniejszych doświadczeń Grupy poziom zanieczyszczeń budynków wydziału elektrolizy wskazuje na konieczność ich całkowitego wyburzenia i poniesienia kosztów utylizacji w celu spełnienia wymogów środowiskowych określonych przepisami prawa oraz w pozwoleniu zintegrowanym dla wydziału elektrolizy.

W  trakcie okresu obrotowego dokonano weryfikacji wysokości kosztów przewidywanych do poniesienia w związku z likwidacją aktywów; przewidywanego okresu zakończenia prac wyburzeniowych oraz stosowanej stopy dyskontowej. W efekcie weryfikacji utworzono dodatkowo 46 mln rezerwy.

Dla celów szacunku rezerwy przyjęto założenie, iż zakończenie prac wyburzeniowych nastąpi do końca 2019 r.

Rezerwa na ochronę hydrologiczną wód podziemnych

Rezerwa dotyczy ryzyka w zakresie ochrony środowiska. Ryzyko to związane jest z hydrogeologiczną ochroną wód podziemnych, gdzie występuje zwiększona obecność wolnych węglowodorów olejowych w gruncie. Zaktualizowana analiza ryzyka dotyczącego podglebia wskazuje na pewne zanieczyszczenia wolnymi węglowodorami aromatycznymi w miejscu zlokalizowania magazynów gazów ciekłych, styrenu i polistyrenów.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa wykazuje rezerwę na przewidywane koszty rekultywacji terenów. Równocześnie Grupa prowadzi badania i prace zabezpieczające mające na celu zapobieżenie przeniknięciu zanieczyszczenia przez bariery ochrony hydrogeologicznej.

 31.12.201631.12.2015
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek509308
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń oprócz podatku dochodowego72
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń219
Rozliczenia międzyokresowe kosztów8560
Fundusze specjalne11
Zobowiązania inwestycyjne2441
Zobowiązania z tytułu odsetek budżetowych6-
Pozostałe48
 657429

Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na ich krótkoterminowy charakter

W odniesieniu do zobowiązań wycenianych według zamortyzowanego kosztu wartość godziwa dla celów ujawnień została oszacowana na bazie zdyskontowanych przepływów przy zastosowaniu stopy dyskonta opartej na aktualnych rynkowych stopach procentowych.

 od 01.01.2016 do 31.12.2016od 01.01.2015 do 31.12.2015
Należności:  
Bilansowa zmiana należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności(419)283
Zmiana stanu zaliczek na środki trwałe oraz należności z tytułu działalności inwestycyjnej29(8)
Nabycie podmiotu132-
Różnice kursowe z przeliczenia58(35)
Zmiana stanu należności w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych(200)240
   
Zobowiązania:  
Bilansowa zmiana zobowiązań z tytułu dostaw i usług, pozostałych zobowiązań228(223)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych17111
Nabycie podmiotu(142)-
Różnice kursowe z przeliczenia3(1)
Zmiana stanu zobowiązań w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych106(113)
   
Zapasy:  
Bilansowa zmiana zapasów(84)29
Nabycie podmiotu85-
Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej9-
Zmiana stanu zapasów w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych1029
   
Rezerwy:  
Bilansowa zmiana rezerw51-
Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej(1)-
Zmiana stanu rezerw w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych50-

Grupa ze względu na różne kraje działalności spółek zależnych posiada różne plany świadczeń wobec swoich pracowników. Większość tych zobowiązań wynika z obligatoryjnych regulacji prawa w poszczególnych krajach jak również ze specyficznych zapisów umownych w regulaminach wynagradzania.

Poniższa tabela przedstawia rodzaj poszczególnych zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych w podziale na kraje.

 HolandiaFrancjaPolskaCzechyRazem
Plan emerytalny193--22
Plan odszkodowań emerytalnych-2--2
Plan nagród Jubileuszowych23--5
Plan odszkodowań emerytalnych25--7
Odprawy emerytalne--1-1
Odprawy Pośmiertne--2-2
Renty wyrównawcze--1-1
Rezerwa na świadczenia pracownicze23134-40

Wycena powyższych zobowiązań została dokonana przez aktuariuszy przy uwzględnieniu następujących założeń.

 HolandiaFrancjaPolska
stopa dyskontowa2,0%1,5%3,0%
wskaźnik inflacji1,75%1,75%-
wskaźnik wzrostu wynagrodzeń2,8%2,8%1,3%
wskaźnik wzrostu emerytur1,75%1,75%-
źródło danych o wskaźnikach umieralnościPrognosefl AG2016TGH05&TGF05GUS 2015
wskaźnik mobilności pracowników--14%

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Ryzyka kredytowe, płynności oraz rynkowe (obejmujące przede wszystkim ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe) powstają w normalnym toku działalności Grupy. Celem zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie jest zminimalizowanie wpływu czynników rynkowych, takich jak kursy walutowe i stopy procentowe, na zatwierdzone w budżecie Grupy na dany rok podstawowe parametry finansowe (wynik finansowy, wielkość przepływów pieniężnych) z wykorzystaniem hedgingu naturalnego i instrumentów pochodnych.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Grupę strat finansowych na skutek niewypełnienia przez klienta lub kontrahenta będącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązań. Ryzyko kredytowe jest głównie związane z należnościami Grupy od klientów oraz środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych.

Poniższa tabela przedstawia maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe:

 31.12.201631.12.2015
Należności handlowe oraz pozostałe995615
-w tym  
Dyspersje, lateksy i kleje2621
Kauczuki488304
Styrenopochodne361200
Agro1413
Media275
Pozostałe7972
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 1521 051
 2 1471 666

Z uwagi na obowiązujące w Grupie procedury oraz liczną bazę klientów ocenia się, że koncentracja ryzyka kredytowego nie jest znacząca. Grupa dokonuje bieżącej oceny zdolności kredytowej odbiorców oraz w uzasadnionych przypadkach wymaga stosownych zabezpieczeń. Ponadto około 34% należności Grupy jest objętych polisą ubezpieczenia należności.

Kontrahenci, w stosunku do których Grupa nie posiada historii współpracy lub sprzedaż następuje sporadycznie, dokonują zakupów w formie przedpłaty. Natomiast kredyt kupiecki jest przyznawany odbiorcom, z którymi istnieje pozytywna historia współpracy oraz posiadają zdolność kredytową ocenioną na podstawie źródeł zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ekspozycja na ryzyko kredytowe zdefiniowana jest jako całość nierozliczonych należności, które są na bieżąco monitorowane indywidualnie w stosunku do każdego klienta.

Obroty Grupy koncentrują się w trzech głównych segmentach, związanych z profilem działalności:

a) Największą grupę stanowią należności od odbiorców tworzyw kauczukowych – około 49% należności. Kontrahenci należący do tego segmentu stanowią niejednolitą grupę pod względem formy prawnej, albowiem są to zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

b) Drugi ważny segment stanowią należności od odbiorców produktów styrenopochodnych – 36 % należności Struktura formy prawnej kontrahentów tego segmentu jest dość jednolita, ponieważ w przeważającej większości są to podmioty wchodzące w skład międzynarodowych koncernów. W grupie tej ubezpieczone jest 55% salda należności.

c) Trzecim głównym segmentem związanym z zasadniczym profilem działalności są należności od odbiorców dyspersji, klejów i lateksów – 3% należności. Grupa ta biorąc pod uwagę formę prawną klientów jest zbliżona do drugiego segmentu. Jednocześnie 69 % należności objętych jest ubezpieczeniem.

W ocenie Zarządu ryzyko kredytowe w odniesieniu do  należności jest oceniane jako nieznaczne.


Utrata wartości

Poniższa tabela prezentuje strukturę wiekową należności z tytułu dostaw i usług:

 31.12.201631.12.201631.12.201531.12.2015
 Wartość bruttoUtrata wartościWartość bruttoUtrata wartości
Nieprzeterminowane924-576-
Przeterminowane84-52-
1-30 dni49-24-
30-180 dni5-5-
181-365 dni7---
Powyżej 1 roku23(13)23(13)
 1 008(13)628(13)

Zwiększenia i zmniejszenia odpisów aktualizujących kształtowały się następująco:

 20162015
Stan na 1 stycznia1316
Utworzenie102
Rozwiązanie(10)(5)
Stan na 31 grudnia1313

Środki pieniężne i lokaty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty są lokowane w instytucjach finansowych o wysokiej wiarygodności finansowej, w bankach: Citibank Handlowy, PKO BP, BNP Paribas, Bank ING, Pekao S.A., HSBC, BZWBK, Komercni Banka.

Grupa przechowuje swoje środki pieniężne jedynie w instytucjach finansowych o najwyższej reputacji. Zarząd Jednostki Dominującej nie widzi istotnego ryzyka związanego z utratą wartości środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

 31.12.201631.12.2015
Banki o ratingu AA-4682
Banki o ratingu A+221135
Banki o ratingu A-165660
Banki o ratingu BBB+194
Banki o ratingu BBB700170
Banki o ratingu BB+1-
Środki pieniężne w bankach razem1 1521 051

Ryzyko płynności

Ryzyko utraty płynności finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez Grupę jej zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Działania mające na celu ograniczenie przedmiotowego ryzyka obejmują właściwe zarządzanie płynnością finansową, realizowane poprzez poprawną oceną poziomu zasobów środków pieniężnych w oparciu o plany przepływów środków pieniężnych w różnych horyzontach czasowych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa posiadała 180 mln zł  (2015 r. 500 mln zł) możliwego do wykorzystania limitu kredytowego w rachunkach bieżących oraz umowę na kredyt odnawialny w kwocie 220 mln EUR. Na dzień 31 grudnia 2016 r.  Grupa uruchomiła 180 mln EUR kredytu.

31 grudnia 2016 r.     
 Wartość bilansowaZakontraktowana wartość przepływówdo 1 roku1-5 latpowyżej 5 lat
Zobowiązania finansowe     
Zobowiązania z tytułu obligacji(1 772)(2 124)(71)(2 053)-
Zobowiązania z tytułu kredytów(796)(798)(2)(796)-
Zobowiązania z tytułu pożyczek(2)(2)(2)--
Zobowiązania z tytułu dostaw i inne zobowiązania(617)(617)(617)--
 (3 187)(3 541)(692)(2 849)-
      
31 grudnia 2015 r.     
 Wartość bilansowaZakontraktowana wartość przepływówdo 1 roku1-5 latpowyżej 5 lat
Zobowiązania finansowe     
Zobowiązania z tytułu obligacji(1 702)(2 114)(68)(273)(1 773)
Zobowiązania z tytułu pożyczek(4)(4)(4)--
Zobowiązania z tytułu dostaw i inne zobowiązania(409)(409)(409)--
 (2 115)(2 527)(481)(273)(1 773)

Ryzyko rynkowe

Ryzyko stopy procentowej

Ekspozycja Grupy na zmiany stóp procentowych dotyczy głównie środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych na lokatach bankowych oraz zobowiązań od kredytu odnawialnego, opartych na zmiennej stopie procentowej bazującej na EURIBOR + marża lub na WIBOR + marża oraz wyemitowanych obligacji oprocentowanych według stopy stałej.

Poniższa tabela przedstawia profil podatności (maksymalną ekspozycję) Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez prezentację instrumentów finansowych w podziale według zmiennych stóp procentowych:

31 grudnia 2016 r.    
 Bazowa stopa procentowa
 WIBORPRIBOREURIBORUSDLIBOR
Instrumenty o zmiennej stopie procentowej    
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty38321 02557
Zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek-(2)(796)-
 383022957
     
31 grudnia 2015 r.    
 WIBORPRIBOREURIBORUSDLIBOR
Instrumenty o zmiennej stopie procentowej    
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty53710137538
Zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek-(6)--
 5379537538

Grupa nie posiada instrumentów finansowych o stałej stopie wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania z tyt. wyemitowanych obligacji oprocentowanych według stopy stałej wyceniane są według zamortyzowanego kosztu. W związku z tym zmiana stopy procentowej na dzień bilansowy nie wpłynie na wycenę tych instrumentów i w efekcie na sprawozdanie z całkowitych dochodów.

Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości instrumentów finansowych o zmiennej stopie procentowej na zmianę rynkowych stóp procentowych. W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ, jaki miałoby zwiększenie i zmniejszenie stopy procentowej o 100 bp na wynik finansowy i na kapitały własne. Analiza została przeprowadzona przy założeniu, że wszystkie inne zmienne jak np. kursy wymiany walut pozostają niezmienione.

 Wynik finansowyKapitał własny
 zwiększenia 100bpzmniejszenia 100 bpzwiększenia 100bpzmniejszenia 100 bp
WIBOR    
31 grudnia 2016 r.----
31 grudnia 2015 r.5(5)5(5)
     
PRIBOR    
31 grudnia 2016 r.----
31 grudnia 2015 r.1(1)1(1)
     
EURIBOR    
31 grudnia 2016 r.2(2)2(2)
31 grudnia 2015 r.4(4)4(4)
     
LIBORUSD    
31 grudnia 2016 r.----
31 grudnia 2015 r.----

Ryzyko kursowe

Ryzyko kursowe wynika z wyemitowanych obligacji, kredytu odnawialnego oraz z rozrachunków handlowych. Około 76% przychodów i 90% kosztów Grupy jest związanych z transakcjami rozliczanymi w walutach obcych. Wahania kursowe mają wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży i koszty zakupu surowców. Umocnienie waluty krajowej ma negatywny wpływ na rentowność eksportu oraz sprzedaż krajową, jakkolwiek spowodowane wahaniami kursowymi zmiany przychodów z eksportu oraz ze sprzedaży krajowej wycenianej na bazie notowań, równoważone są poprzez zmiany kosztów importu surowcowego (lub wycenionego na bazie notowań walutowych), łagodząc w dużej mierze ekspozycję Grupy na ryzyko zmian kursów walutowych.

Na zarządzanie ryzykiem kursowym składają się procesy: identyfikacji i pomiaru ryzyka, monitorowania sytuacji na rynkach finansowych, dostosowywania – tam, gdzie to możliwe – wielkości zobowiązań i należności w poszczególnych walutach.

Poniższa tabela przedstawia profil podatności (ekspozycji bilansowej na 31 grudnia 2016 r.) Grupy na ryzyko zmiany kursów walutowych poprzez prezentację instrumentów finansowych w podziale według walut, w których są one denominowane (dane w milionach złotych):

31 grudnia 2016 r.Pozycje w walucie obcejPozycje w walucie funkcjonalnej
 EURUSDGBPCZKPLN
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe618203-55119
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 02557-3238
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe(400)(32)-(84)(101)
Zobowiązania z tytułu obligacji i pożyczek(2 568)--(2)-
Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe(1 325)228-Nie dotyczyNie dotyczy
      
31 grudnia 2015 r.Pozycje w walucie obcejPozycje w walucie funkcjonalnej
 EURUSDGBPCZKPLN
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe37692-5889
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty37538-101537
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe(203)(48)-(65)(93)
Zobowiązania z tytułu obligacji i pożyczek(1 702)--(4)-
Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe(1 154)82-Nie dotyczyNie dotyczy

Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych na zmianę kursów tych walut. W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ, jaki miałoby wzmocnienie lub osłabienie walut funkcjonalnych na dzień bilansowy o 10% w stosunku do wszystkich walut na wynik finansowy. Analiza została przeprowadzona przy założeniu, że wszystkie inne zmienne jak np. stopy procentowe pozostają niezmienione.

 31 grudnia 2016 r.31 grudnia 2015 r.
 +10 p.p.-10 p.p.+10 p.p.-10 p.p.
Wpływ na wynik netto    
USD23(23)8(8)
EUR(133)133(115)115
     
Wpływ na kapitały własne    
USD23(23)8(8)
EUR(133)133(115)115

Ryzyko cenowe

Ekspozycja Grupy na zmiany cen rynkowych dotyczy głównie posiadanych akcji notowanych  na  NYSE EURONEXT.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

 20162015
Stan na 1 stycznia6133
Zmniejszenie w wyniku zbycia akcji-(120)
Wycena ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny-(7)
Stan na 31 grudnia66

*W 2015 r. Grupa Kapitałowa sprzedała akcje Spółki Echo investment  S.A. za kwotę  121 mln zł. Zysk  na sprzedaży 42 mln zł ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Zysk na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży”.

** w roku 2015, w pozostałych całkowitych dochodach ujęto stratę z wyceny w kwocie 7 mln zł i jednocześnie przeniesiono kwotę skumulowanego zysku ujętego w kapitale z aktualizacji wyceny w kwocie 42 mln zł w związku ze sprzedażą akcji.

Wykaz posiadanych akcji 2016Ilość akcjiWartość w mln zł
 - Global BioEnergies59 5256
Razem59 5256
   
Wykaz posiadanych akcji 2015Ilość akcjiWartość w mln zł
 - Global BioEnergies59 6256
Razem59 6256

Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości posiadanych akcji na zmianę kursów giełdowych tych aktywów. W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ, jaki miałby wzrost lub spadek kursu akcji o +/- 10% na wartość tych aktywów.

 Pozostałe całkowite dochody
 wzrost kursów 10%spadek kursów 10%
31 grudnia 2016 r.--
31 grudnia 2015 r.1(1)

Ryzyko zmian cen surowców, wyrobów, usług, powodujące spadek marży realizowanej przez Grupę.

Grupa jest narażona na ryzyko zmian cen rynkowych wykorzystywanych surowców, jak i swoich produktów. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez zapisy w umowach sprzedaży odnoszące ceny produktów sprzedawanych przez Grupę do rynkowych cen surowców, z których je wytwarza. Ponieważ formuła cenowa zawarta w kontraktach sprzedaży jest ściśle powiązana z kosztem wytworzenia, wbudowany instrument pochodny nie spełnia kryteriów do odrębnego ujęcia.  

 Wartość godziwa instrumentów finansowych

Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwych instrumentów finansowych, dla których jest możliwe ich oszacowanie:

 • Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2016 r.
 Poziom 1Poziom 2Poziom 3
Aktywa dostępne do sprzedaży6--
 • Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2015 r.
 Poziom 1Poziom 2Poziom 3
Aktywa dostępne do sprzedaży6--

Poziom 1

 Akcje spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych oraz wyemitowane obligacje notowane na aktywnym rynku. Wartość godziwa została ustalona na bazie notowania na rynku giełdowym.

Pozostałe instrumenty:

 • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe depozyty bankowe. Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na szybką zapadalność tych instrumentów;
 • Należności handlowe, pozostałe należności, zobowiązania handlowe. Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na ich krótkoterminowy charakter;
 • Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe. Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na zmienny charakter ich oprocentowania;
 • Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji długoterminowych, wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 EUR, wycena wg wartości godziwej na dzień bilansowy waha się w przedziale od 102,2 EUR  do 102,25 EUR za jedną obligacje
 • W odniesieniu do należności i zobowiązań wycenianych wg zamortyzowanego kosztu (poza obligacjami) wartość godziwa dla celów ujawnień została oszacowana na bazie zdyskontowanych przepływów przy zastosowaniu stopy dyskonta opartej na aktualnych rynkowych stopach procentowych (poziom 2 w hierarchii wyceny wartości godziwej).

 Zarządzanie kapitałami i płynnością

Podstawowym założeniem polityki Grupy w zakresie zarządzania kapitałami  oraz płynnością jest utrzymanie silnej bazy kapitałowej, stabilnego finansowania oraz właściwych relacji między tymi wielkościami. Powyższe stanowi podstawę zaufania ze strony inwestorów, kredytodawców oraz rynku i wpływa na możliwość stabilnego rozwoju Grupy. Grupa monitoruje zmiany w akcjonariacie, wskaźniki rentowności kapitału, wskaźniki relacji kapitału własnego do zobowiązań oraz relacji wyników operacyjnych do zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi.

Wyszczególnienie2016 r.2015 r.zmiana
Stopa zwrotu z kapitału (ROE)13,60%18,47%(4,88%)
EBITDA / Kapitały własne35,16%26,76%8,40%
Wskaźnik płynności bieżącej3,774,85(1,08)
Wskaźnik płynności szybkiej3,043,84(0,80)
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego199%108%92%
Zadłużenie netto / EBITDA2,351,111,24
EBITDA / Koszty obsługi zadłużenia8,5712,59(4,02)

1) Zysk netto za rok obrotowy do wartości kapitałów własnych na dzień bilansowy

2) EBITDA: wynik operacyjny za rok obrotowy powiększony o amortyzację

3) Aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych na dzień bilansowy

4) Aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych na dzień bilansowy

5) Zobowiązania razem do kapitałów własnych na dzień bilansowy

6) Zadłużenie netto: zadłużenie finansowe z tytułu wyemitowanych obligacji i papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, oraz leasingu, pomniejszone o środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty

7) Koszty obsługi zadłużenia: Kwota odsetek i opłat od zadłużenia finansowego należne (naliczone lub zapłacone) za dany rok obrotowy

Struktura aktywów oraz pasywów wskazuje na stabilną sytuację finansową Grupy. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) osiągnął wysoki poziom 13,6%. Wskaźniki płynności kształtują się na poziomach, przekraczających znacznie wartości powszechnie uznawane za bezpieczne. Grupa odnotowała zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz poprawiła wynik operacyjny, co przełożyło się na poprawę relacji EBITDA do kapitałów własnych. W trakcie roku obrotowego nie było zmian w polityce Grupy dotyczącej zarządzania kapitałami i płynnością.

1. Umowy leasingu operacyjnego, w których Spółka jest leasingobiorcą.

Przyszłe minimalne płatności z tytułu nieodwołalnych umów leasingu kształtują się w sposób przedstawiony poniżej:

 31.12.2016 r.31.12.2015 r.
do roku44
od 2 do 5 lat1514
Powyżej 5 lat47
 2325

2. Zobowiązania inwestycyjne

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 r., Grupa powzięła zobowiązania inwestycyjne w kwocie 177 mln zł (31 grudnia 2015 r. 188 mln zł).

Wynagrodzenie wypłacone lub płatne na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

 31.12.2016 r.31.12.2015 r.
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty i premie)116
Razem116

Transakcje z pozostałymi jednostkami powiązanymi (w mln złotych)

 31.12.2016 r.31.12.2015 r.
Należności  
Pozostałe-1
Suma-1
Zobowiązania  
Pozostałe-1
Suma-1
Koszty  
Pozostałe1110
Suma1110

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dacie bilansowej.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa wykorzystuje szacunki oparte na założeniach dotyczących przyszłości, podlegają one regularnej ocenie opartej na dotychczasowych doświadczeniach oraz innych czynnikach, w tym na przewidywaniach odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Szacunki i założenia, które niosą za sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, omówiono poniżej.

a. Rezerwa na koszty majątku

Grupa tworzy rezerwę na koszty likwidacji majątku. Szczegóły odnośnie jej tworzenia zamieszczono w nocie 18. W trakcie okresu obrotowego dokonano weryfikacji wysokości kosztów przewidywanych do poniesienia w związku z likwidacją aktywów; przewidywanego okresu zakończenia prac wyburzeniowych oraz stosowanej stopy dyskontowej. W efekcie weryfikacji utworzono dodatkowo rezerwę w wysokości 46 mln zł.

Gdyby przewidywany okres trwałości budynków zmienił się o 1 rok, wartość rezerwy zmieniłaby się 2 mln zł.

b. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz jego odzyskiwalność

Grupa w okresie obrotowym dokonała aktualizacji wysokości aktywa z tytułu podatku odroczonego utworzonego w związku z otrzymaną ulgą podatkową, opisaną w nocie 11. Korekta aktywa była oparta o bieżące prognozy dotyczące wyników podatkowych planowanych do uzyskania przez spółkę Synthos PBR s.r.o. w okresie do końca trwania okresu zwolnienia podatkowego (czyli do 31 grudnia 2016 r.). Przeprowadzone prognozy wykazały, iż w obecnych warunkach rynkowych aktualna wartość aktywa możliwa do wykorzystania jest niższa, od tej, od której ujęto aktywo z tytułu podatku odroczonego w latach poprzednich. Szczegóły dotyczące spisania aktywa z tytułu podatku odroczonego przedstawiono w nocie 8 sprawozdania finansowego.

c. Nakłady na prace rozwojowe

Prace rozwojowe obejmują koszty ponoszone w związku z działalnością projektową, opracowywaniem nowych produktów dla klientów oraz koszty prac nad obniżeniem kosztów pozyskania głównych surowców do produkcji z alternatywnych źródeł i dotyczą segmentu kauczuków. W roku obrotowym 100 % projektów odpowiadających wartości 5 mln zł jest w trakcie przeprowadzania prac. Zarząd oczekuje, iż prace będące w toku zostaną zakończone do 2020 r.

Grupa ma obowiązek dokonać wycen oraz oszacować zdolność odpowiednich projektów do generowania przyszłych korzyści finansowych. Takie oceny są dokonywane w odniesieniu do prognoz przepływów pieniężnych i biznes planów dla każdego odpowiedniego projektu przygotowywanych na okres 20 lat przy założeniu planowanych do wygenerowania przez projekty dodatkowych przepływów pieniężnych lub ograniczeniu wypływów pieniężnych Grupy. Ponadto Grupa analizuje prace rozwojowe pod kątem ciągłego spełniania przesłanek kapitalizacji kosztów oraz utraty wartości. W roku bieżącym Grupa   stwierdziła utratę wartości kosztów nieukończonych prac rozwojowych kilku z prowadzonych projektów. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa dokonała aktualizacji wyceny prac rozwojowych. Warunki dotyczące aktywacji kosztów prac rozwojowych zostały przedstawione w nocie 1 pkt. 6b.

d. Okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

W roku obrotowym weryfikacja okresów użyteczności ekonomicznej nie skutkowała zmianą przyjętych okresów użyteczności. Przyjęte okresy użyteczności dla rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych zostały przedstawione w nocie 1 pkt 5 i 6.

e. Wspólne porozumienie– Butadien Kralupy a.s.

Grupa posiada udziały w spółce Butadien Kralupy a.s., które to spełniają definicję wspólnej  działalności zgodnie z MSSF11  „Wspólne ustalenia umowne”, ze względu na obowiązek odkupu od spółki Butadien Kralupy a.s. produktów wytwarzanych przez wspólne działanie. W praktyce strony są więc praktycznie jedynym źródłem wpływów środków pieniężnych zapewniających kontynuację działalności wspólnej działalności  tym samym strony mają prawa do znaczących korzyści z aktywów tego  porozumienia umownego oraz mają obowiązek do pokrycia jego zobowiązań.

f. Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi

Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.

W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.

Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. Podobne regulacje obowiązują w innych krajach, w których działalność prowadzą spółki zależne Spółki,  w tym w Czechach. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej.  Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.

Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.

Grupa ujmuje i wycenia aktywa lub zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego przy zastosowaniu wymogów MSR 12 Podatek dochodowy w oparciu o zysk (stratę podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Gdy istnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie akceptował poszczególne rozliczenia podatkowe transakcji, Grupa ujmuje te rozliczenia uwzględniając ocenę niepewności.

g. Wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Przyjęte w tym celu założenia zostały przedstawione w nocie 21.

W dniu 31.08.2016, Grupa dokonała nabycia biznesu styropianowego tzw. EPS (Expandable Polystyrene) Grupy INEOS, tj. nabycie od INEOS Industries Holdings Limited z siedzibą w Lyndhurst w Wielkiej Brytanii całości wyemitowanego kapitału zakładowego INEOS Styrenics European Holding B.V., spółki utworzonej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą przy Konijnenberg 63, Breda, 4825 BC, Holandia ("Spółka"). Nabycie akcji w kapitale zakładowym Spółki skutkowało między innymi pośrednim nabyciem akcji w podmiotach zależnych Spółki znajdujących się we Francji, Holandii oraz Turcji. Ponadto, dnia 31.08.2016, INEOS Styrenics International SA z siedzibą w Szwajcarii, będący podmiotem zależnym INEOS Industries Holdings Limited zawarł umowę z Synthos Styrenics Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dotyczącą nabycia przedsiębiorstwa kontynuującego działalność INEOS Styrenics International SA ("Szwajcarskie Przedsiębiorstwo"). Łączna cena nabycia akcji Spółki oraz nabycia Szwajcarskiego Przedsiębiorstwa skorygowana o przejęte środki pieniężne wyniosła 67.275 mln euro.

Poniżej przedstawiony został wpływ nabycia na aktywa i zobowiązania Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień nabycia:

 (mln zł) *
Rzeczowe aktywa trwałe 206
Wartości niematerialne 69
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12
Zapasy 85
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 133
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 111
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe( 205)
Przejęte aktywa netto 411
% przejętych aktywów100%
Cena nabycia**( 403)
Nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto nad ceną nabycia8
Podatek odroczony 3
Łączna nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto nad ceną nabycia11

* - dane w złotych zostały wyliczone w oparciu o kurs PLN/EUR na dzień 31 sierpnia 2016 r. - EBC w wysokości 4,3436 PLN/EUR
** - cena zakupu została ustalona jako równowartość zapłaconej kwoty w EUR przeliczonej wg rzeczywistego kursu FIFO